472/1986

Given i Helsingfors den 13 juni 1986

Lag om ändring av 30 kap. 22 § rättegångsbalken

I enlighet med riksdagens beslut ändras 30 kap. 22 § rättegångsbalken, sådant detta lagrum lyder i lag av den 2 februari 1979 (104/79), som följer:

30 kap.

Fullföljd av talan från hovrätt till högsta domstolen

22 §

Hovrätts avgörande i fråga om vilket för fullföljd krävs besvärstillstånd verkställs så som det stadgas i fråga om laga kraft vunnen dom. Om sökandens rätt att lyfta medel som influtit vid utsökning stadgas i 6 kap. 1 § 2 mom. utsökningslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987.

Regeringens proposition 234/85
Andra lagutsk. bet. 1/86
Stora utsk. bet. 34/86

Helsingfors den 13 juni 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.