462/1986

Given i Helsingfors den 13 juni 1986

Förordning angående ändring av förordningen om tillämpning av arbetstidslagen på statens tjänstemän

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde ändras i förordningen den 26 juli 1968 om tillämpning av arbetstidslagen på statens tjänstemän (472/68) 2 §, sådan den lyder ändrad genom förordning av den 24 april 1970 och genom förordning av den 31 mars 1983 (290/70 ja 337/83), samt 3 §, sådan den lyder ändrad genom förordning av den 24 april 1970 (290/70), som följer:

2 §

Vad i arbetstidslagen är stadgat om arbetstagare skall med nedan nämnda undantag tillämpas på de tjänstemän som nämns i följande förteckning:

1) Republikens President:

Republikens Presidents kansli: hovmästare, ansvarig trädgårdsmästare, andra trädgårdsmästare, verkkarl, expeditionsvakt, maskinskötare, parkmästare och oldfru;

2) Statsrådet:

Statsrådets representations- och ämbetslokaler: nattvakt;

3) Utrikesministeriets förvaltningsområde:

Utrikesministeriet: expeditionsvakt, vaktmästare och biträdande vaktmästare, vilka har förordnats att handha nattvakts uppgift samt städare;

4) Justitieministeriets förvaltningsområde:

Fångvårdsväsendet: avdelningsvårdare, förrådsmästare, specialsjukskötare, undermaskinmästare, maskinmästare, idrottsinstruktör, röntgenskötare, sjukskötare, vaktförman, montör, köksmästare, maskinskötare, arbetsmästare, vårdare, förrådsförvaltare, äldre vakt, hjälpskötare, barnskötare och yngre vakt;

5) Inrikesministeriets förvaltningsområde:

Polisväsendet: kriminalöverkonstapel, förbindelseinstruktör, biträdande förbindelseinstruktör, överkonstapel, bilmästare, överdetekriv, sjukskötare, överbevakningsvaktmästare, radiotelegrafist, äldre kriminalkonstapel, detektiv, äldre konstapel, bevakningsvaktmästare, yngre konstapel, teleoperatör, dresser vid polishundinrättningen och chaufför vid polisbildepån;

Gränsbevakningsväsendet: sjukskötare, husmor, signalistövervakare, signalist och kokerska;

6) Försvarsministeriets förvaltningsområde:

Försvarsministeriet: städare;

Försvarsmakten: överdetektiv, avdelningsskötare, kriminalundersökare, tekniker, datamaskinoperator, biträdande avdelningsskötare, montör, husmor, detektiv, maskinmästare, ritare, överelektromontör, fotografitekniker, äldre montör, specialskötare, centralmontör, fysioterapeut, elektromontör, undermaskinmästare, chaufför, maskinskötare, laborant, laboratorieskötare, operator, telefonmontör, röntgenskötare, sjukskötare, brandmän, röntgenfotograf, signalistövervakare, adb-skrivare, laboratoriebiträde, eldare, gårdskarl-eldare, äldre vaktmästare, förrådskarl. reparationskarl, sömmerska, vaktmästare, fotografilaborant, förrådsmästare, hjälpskötare, hjälp- och vaktkarl, flygsäkerhetstelegrafist, hamntillsyningsman, städarbetsinstruktör, tvätterska, föreståndare för klädesförrådet, kokerska, städare, baderska, avdelningsbiträde, sjukhusbiträde, signalist och kosthållsbiträde;

7) Finansministeriets förvaltningsområde:

Tullverkets regional förvaltning: tullmästare, tulluppsyningsman, överdetektiv, överlåtelseövervakare, övertullvakt, tullvakt och tullövervakare;

Byggnadsstyrelsen: chaufför;

Distriktsbyggnadsbyråerna: maskinmästare, maskinskötare, undermaskinskötare, trädgårdsmästare, reparationskarl, verkkarl, eldare, serviceman, nattvakt, hjälpkarl, husmor och städare;

8) Undervisningsministeriets förvaltningsområde:

Helsingfors universitet: konservator, tekniker, fototekniker, fältmästare, maskinmästare, laboratoriemästare, laboratorietekniker, skogsarbetsmästare, montör, centrallagerförvaltare, maskinskötare, biträdande konservator, mekaniker, museiassistent, preparator, trädgårdsmästare, gårdskarl-eldare, forskningsbiträde, vaktmästare, äldre vaktmästare, kursor, laborant, eldare, pedell. fotograf, laboratoriebiträde, husmor, tandskötare, yngre vaktmästare, tekniskt biträde, djurskötare, diskare, städare och garderobsvakt;

Jyväskylä universitet: laboratorietekniker, handarbetsinstruktör för män, montör, verkkarl, äldre vaktmästare, trädgårdsmästare, gårdskarl-eldare, preparator, vaktmästare, laboratoriebiträde och städare;

Uleåborgs universitet: avdelningsskötare, tekniker, fototekniker, tandtekniker, laboratorietekniker, avdelningstandskötare, laboratorieskötare, röntgenskötare, mekaniker, handarbetsinstruktör för män, biträdande konservator, laborant, preparator, trädgårdsmästare, äldre vaktmästare, vaktmästare, serviceman, kartritare, laboratoriebiträde, tandskötare, forskningsbiträde, djurskötare, eltekniker, instrumentvårdare, förrådsbiträde och instrumentvårdsbiträde;

Joensuu universitet: tekniker, överträdgårdsmästare, fältmästare, maskinskötare, laboratoriemästare, laboratorietekniker, arbetsmästare för handarbete, trädgårdsmästare, vaktmästare och laborant;

Kuopio universitet: överträdgårdsmästare, laboratorietekniker, fältmästare, laboratorieskötare, laboratoriemästare, röntgenskötare, äldre vaktmästare, tandskötare, preparator, laborant, laboratoriebiträde, vaktmästare och instrumentvårdsbiträde;

Åbo universitet: undervisningsbarnmorska, avdelningsskötare, tekniker, konservator, överträdgårdsmästare, tandtekniker, specialsjukskötare, laboratoriemästare, fältmästare, mekaniker, röntgenskötare, sjukskötare, övervaktmästare, maskinmästare, arbetsmästare för handarbete, preparator, vaktmästare, fotograf, tandskötare, laborant, verkkarl, trädgårdsmästare, gårdskarleldare, laboratoriebiträde, forskningsbiträde, diskare, djurstallsskötare, djurskötare, städare, städledare, instrumentvårdsbiträde och sömmerska;

Tammerfors universitet: laboratorieskötare, laboratorietekniker, maskinskötare, vaktmästare, mekaniker, äldre vaktmästare, preparator, gårdskarl-eldare, gårdskarl, forskningsbiträde, laborant, verkkarl, husmor, djurskötare och städare;

Lapplands högskola: laboratoriemästare;

Veterinärmedicinska högskolan: röntgenskötare, laborant, instrumentvårdare, fodermästare, undersökningsbiträde, preparator och vaktmästare;

Tekniska högskolan: övervaktmästare, äldre vaktmästare, laboratoriemekaniker, mekaniker, preparator, laboratoriepreparator, vaktmästare, laborant, laboratoriebiträde och tekniskt biträde;

Tammerfors tekniska högskola: övervaktmästare och vaktmästare;

Villmansstrands tekniska högskola: laboratorietekniker, laboratoriemästare, laboratoriemekaniker och vaktmästare;

Helsingfors handelshögskola: maskinmästare, övervaktmästare, vaktmästare, laboratoriebiträde och städare;

Svenska handelshögskolan: maskinmästare, laboratoriemästare, vaktmästare och städare;

Åbo handelshögskola: vaktmästare;

Vasa högskola: vaktmästare och kartritare;

Åbo Akademi: laboratorietekniker, laboratoriemästare, övervaktmästare, mekaniker, kartritare, preparator, vaktmästare, laborant, laboratoriebiträde och städare;

Statens övningsskolor: laboratoriemästare, gårdskarl-eldare, äldre vaktmästare, vaktmästare, husmor och städare;

Konstindustriella högskolan: arbetsmästare, övervaktmästare. mekaniker och vaktmästare;

Sibelius-Akademin: vaktmästare;

Vissa statliga läroanstalter: vaktmästare, yngre vaktmästare och städare;

Heinola kursinstitut: husmor, verkkarl, vaktmästare, biträdande husmor och städare;

Skolor för hörselskadade och synskadade: fysioterapeut, husmor, verkkarl, gårdskarl-eldare, barnskötare, vårdbiträde och anstaltsbiträde;

Statens specialskolor: avdelningsföreståndare, rehabiliteringsledare, specialfysioterapeut, fysioterapeut, biträdande avdelningsskötare, sjukskötare, verksamhetsterapeut, fritidshandledare, husmor, verkkarl, gårdskarl-eldare, vårdare, nattvakt, kokerska, vårdbiträde, köksbiträde, anstaltsbiträde, tvätterska och lektionsbiträde;

Lärarinstituten för yrkesskolorna: äldre vaktmästare och vaktmästare;

Statens läroanstalter för hotell- och restaurangbranschen: vaktmästare och elevhemsföreståndare;

Statens lantbruksläroanstalter: överträdgårdsmästare, eldare, vaktmästare, verkkarl, hemsföreståndare och elevhemsföreståndare;

Statens centralyrkesskolor: centrallagerförvaltare, eldare, vaktmästare, elevhemsföreståndare, föreståndare för elevhem och tvättföreståndarinna;

Yrkesskolor för hörselskadade och synskadade: elevledare, sjukskötare, husmor, centrallagerförvaltare, internatsövervakare och elevhemsföreståndare;

Statens specialyrkesläroanstalten: socialkurator, sjukskötare, handledare, kosthållerska, gårdskarl-eldare, biträdande husmor, vårdare, eldare, vaktmästare-chaufför, anstaltsbiträde och nattvakt;

Statens forstliga undervisning: laboratoriemekaniker, vaktmästare och städare;

Statens läroanstalter för sjöfartsyrkena: vaktmästare och elevhemsföreståndare;

Statens tekniska läroanstalter: laboratorietekniker, vävmästare. laboratoriemästare, preparator vid kemiskt laboratorium, laboratoriemekaniker, mekaniker, maskinskötare, vaktmästare, äldre vaktmästare, laboratoriebiträde, yngre vaktmästare och städare;

Statens läroanstalter för huslig ekonomi: barnskötare och städare;

Statens hemslöjdsläroanstalter: laboratoriemästare, verkstadsmästare, vaktmästare och husmor;

Läroanstalter på hälsovårdens område: avdelningsskötare, sjukskötare, hjälpkarl, husmor, vaktmästare, reparatör, maskinskötare, sjukhusbiträde, linneförrådsföreståndarinna, yngre vaktmästare, vaktmästarbiträde, köksbiträde, sömmerska, tvätterska, städare och instrumentvårdsbiträde;

Riksarkivet: städare;

Landsarkiven: arkivmästare;

Museiverket: museivaktmästare, eldare, städare-vakt och nattvakt;

Filmgranskning: biografmaskinskötare och maskinskötare;

9) Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde:

Statens lantbrukskemiska anstalt: städare;

Statens kontrollanstalt för mjölkprodukter: städare;

Statens forskningsanstalt för mjölkhushållning: mästare;

Statens lantbruksteknologiska forskningsanstalt: äldre mekaniker, mekaniker, reparationskarl, verkkarl och städare;

Vattenförvaltningens distriktsförvaltning: centrallagerförvaltare;

Forststyrelsens skogar: personbilschaufför;

Skogs forskningsinstitutet: städare;

Statens veterinärmedicinska anstalt: laboratoriemästare, vaktmästare, vaktmästare-chaufför, städarbetsinstruktör, stallkarl, städare och instrumentvårdsbiträde;

10) Trafikministeriets förvaltningsområde:

Väg- och vattenbyggnadsförvaltningen: kartograf, laborant, chaufför och laboratoriebiträde;

Vattenvägar: slussmästare, broskötare och kanalskötare;

Luft farts förvaltningen: flygstationschef, flygledare, chef för telecentralen, rampförman, brandmästare, servicemästare, rampbevakare, markmekaniker, signalinstruktör, flyginformationsbiträde och teleoperatör;

Meteorologiska institutet: teleoperatör, radiotelegrafist, laboratoriemästare, väderlekstekniker, undersökningsbiträde, vaktmästare och telefonväxelföreståndare;

Järnvägsstyrelsen: bilmontör, expeditionsvakt, chaufför och överstädare;

Statsjärnvägarnas distrikts förvaltning: stationskarl, trafikledare, överkonduktör, byråsekreterare, lokomotivförare, trafikmästare, elektromontör, ställverkskarl, bilmontör, konduktör, vaktmästare, maskinskötare, byråfunktionär, chaufför, vagnkarl, truckförare, växelkarl, vagnsynare, servicekarl, telefonist, lokomotiveldare, trafikfunktionär, vagnkarl, stationskarl, handförrådsförvaltare, stallkarl, sovvagnsskötare, städare och vagnsstädare;

Arbetstidslagen skall, med undantag för lokförare och tjänsteman som sköter telex, dock inte tillämpas på de ovan nämnda tjänstemän vid Statsjärnvägarnas distriktsförvaltning, som arbetar vid järnvägsdistriktens, verkstädernas, förrådens, elinstallationscentralens eller hälsovårdsområdenas byråer eller vid järnvägsområdenas, trafikområdenas, depåernas, elområdenas eller banområdenas chefers byråer, vid hälsovårdscentralerna eller vid centralerna för administrativ service, dock så att järnvägsstyrelsen i särskilda fall kan förordna om tillämpning av arbetstid enligt arbetstidslagen då fråga är om transportdirigeringsuppgifter eller motsvarande uppgifter som förutsätter arbetstid i enlighet med arbetstidslagen;

Post- och televerkets distrikts- och lokalförvaltning samt specialenheter: radiotelegrafist, arbetshälsovårdare, kassör, bilmontör, teletjänsteman, sektionssekreterare, posttjänsteman, vaktmästerichef, maskinmästare, förradsmästare, överpostman, postchaufför, telechaufför, telefonist, expeditionsvakt, chaufför, föreståndare för postbetjäningsbil, vaktmästare, postman, förrådsbiträde, adb-skrivare, radiomästare, byråfunktionär, postbiträde, telebiträde, bilstädare, postbärare, föreståndare för poststation I, som avses i 8 § bilagan A till tjänstekollektivavtalet rörande villkoren i anställningsförhållandet för poststationsföreståndare samt postutdelare och föreståndare för postbetjäningsbil vid post- och televerket och städare;

Arbetstidslagen tillämpas dock inte på de ovan nämnda tjänstemän vid post- och televerkets distrikts- och lokalförvaltning, som arbetar i distriktskontoren, kontorens kanslier, teleområdeskontoren, teleexpeditionernas byråer, huvudtelestationernas byråer eller i specialenheter, som särskilt har bestämts av post- och telestyrelsen.

11) Handels- och industriministeriets förvaltningsområde:

Sjöfartsväsendet: fyrtekniker, övermontör, radio- och fyrtekniker, fyrmästare, radiofyrmästare, stationsvakthavande, förrådsmästare, elektromontör och montör;

Statens tekniska forskningscentral: laboratoriemästare, biträdande inspektör, ritare, laboratorietekniker, övervaktmästare, laborant, mekaniker, gårdskarl-vaktmästare, eldare, fotograf, laboratoriebiträde, övervakare och städare;

12) Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde:

Olycksfallsverket: städare;

Socialstyrelsen: städare;

Statens skolhem: socialkurator, specialsjukskötare, gruppledare, undermaskinmästare, hushållsföreståndarinna, gårdskarleldare, vårdare och nattvakt;

Statens vårdanstalter för missbrukare av rusmedel: avdelningsskötare, avdelningssköterska. specialsjuksköterska, undermaskinmästare, förman, sjukskötare, sjuksköterska, laboratorieföreståndare, verksamhetsterapeut, arbetsledare, kosthållerska, husmor, barnskötare, arbetshandledare, städarbetsinstruktör, biträdande husmor, verkkarl, sjukhusbiträde och övervakare;

Statens sjukhus: avdelningssköterska vid sinnessjukhus, avdelningsskötare, avdelningssköterska, biträdande avdelningsskötare, maskinmästare, undermaskinmästare, specialsjukskötare, socialsköterska, socialarbetare, verksamhetsterapeut, ledande husmor, sköterska, skötare, fysioterapeut, servicemekaniker, centrallagerförvaltare, maskinskötare, barnmorska, laboratorieskötare, röntgenskötare, sjukskötare, arbetsledare, kvinnlig arbetsledare, arbetshandledare, husmor, lantbruksarbetsledare, sinnessjukvårdare, trädgårdsmästare, idrottsinstruktör, reparationskarl, linneförrådsföreståndarinna, eldare, städarbetsinstruktör, hjälpskötare, hjälpkarl, chaufför, barnskötare, ledare för städarbete, vaktmästare, biträdande kosthållsföreståndarinna, yngre vaktmästare, tvättföreståndarinna, nattvakt, vaktmästarbiträde, kokerska, handarbetsinstruktör, avdelningsbiträde, undersökningsbiträde, förrådsförvaltare, köksbiträde, baderska, bagare, linneförrådsbiträde, sömmerska, tvätterska, sjukhusbiträde, uppasserska, förrådsbiträde, instrumentvårdsbiträde och djurskötare;

Folkhälsoinstitutet: biträdande forskare, farmaceut, laboratoriemästare, laboratorietekniker, arbetshälsovårdare. mekaniker, arbetsledare, montör, förrådsförvaltare, undersökningsbiträde, vaktmästare, laboratoriebiträde och städare;

Strålsäkerhetscentralen: laboratoriemästare, laboratorieföreståndare, vaktmästare, forskningsbiträde och laboratoriebiträde.

3 §

Vad i arbetstidslagen är stadgat om arbetstagare, som avses i lagens 3 § 2 mom., äger med nedan nämnda undantag tillämpning på i följande förteckning nämnda tjänstemän:

1) Justitieministeriets förvaltningsområde:

Fångvårdsväsendet: överfaktor, maskinchef, förrådschef, överarbetsledare, faktor, arbetsledare, förman vid arbetskoloni och biträdande förman vid arbetskoloni;

2) Inrikesministeriets förvaltningsområde:

Polisväsendet: kommissarie och kriminalkommissarie som huvudsakligen detager i fältarbete;

3) Försvarsministeriets förvaltningsområde:

Försvarsmakten: brandchef, byggmästare, maskinchef, överhusmor, laboratorietekniker, brandmästare, laboratoriemästare, förrådsförvaltare och arbetsledare;

4) Finansministeriets förvaltningsområde:

Distriktsbyggnadsbyråerna: maskinmästare;

5) Undervisningsministeriets förvaltningsområde:

Helsingfors universitet: övertärdgårdsmästare, övervaktmästare och arbetsförman;

Jyväskylä universitet: laboratoriemästare och övervaktmästare;

Uleåborgs universitet: laboratoriemästare, övervaktmästare och överträdgårdsmästare;

Tammerfors universitet: laboratoriemästare och övervaktmästare;

Veterinärmedicinska högskolan: maskinchef, laboratoriemästare och vaktmästerichef;

Tekniska högskolan: laboratoriemästare, laboratorietekniker, maskinchef och instruktör;

Tammerfors tekniska högskola: laboratorietekniker och laboratoriemästare;

Konstindustriella högskolan: laboratoriemästare;

Sibelius-Akademin: övervaktmästare;

Statens tekniska läroanstalter: laboratoriemästare och vävmästare;

Läroanstalter på hälsovårdens område: elevhemsföreståndare och elevhemsföreståndarinna;

6) Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde:

Statens lantbruksläroanstalter: överträdgårdsmästare;

Statens lantbruksteknologiska forskningsanstalt: arbetsledare och fältmästare;

Vatten förvaltningens distrikts förvaltning: äldre byggmästare, byggmästare och reparationsverkstads förman;

Forststyrelsens skogar: maskininspektör och förrådsmästare;

7) Trafikministeriets förvaltningsområde:

Väg- och vattenbyggnadsverkets distrikts förvaltning: byggmästare, vägmästare, arbetsledare och förrådsförvaltare;

Luft fartsförvaltningen: inspektör och elektrotekniker;

Meteorologiska institutet: elektrotekniker;

Järnvägsstyrelsen: tjänsteman som trafikledare;

Statsjärnvägarnas distrikts förvaltning: stationsinspektor, byggmästare, övertekniker, biträdande stationsinspektor, tekniker, rangeringsmästare, arbetsledare, körmästare, vagnmästare, övermontör, maskinmästare, lastningsmästare, signalförman, trädgårdsmästare, växelkarlsförman, förrådsmästare, servicemästare, bränslearbetsledare och banförman.

Arbetstidslagen skall dock inte tillämpas på de ovan nämnda tjänstemän vid statsjärnvägarna som arbetar vid järnvägsdistriktens, verkstädernas, förrådens, elinstallationscentralens eller hälsovårdsområdenas byråer eller vid järnvägsområdenas, trafikområdenas, depåernas, elområdenas eller banområdenas chefers byråer, vid hälsovårdscentralerna eller vid centralerna för administrativ service, dock så att järnvägsstyrelsen i särskilda fall kan förordna om tillämpning av arbetstid enligt arbetstidslagen då fråga är om transportdirigering eller motsvarande uppgifter som förutsätter arbetstid i enlighet med arbetstidslagen.

Post- och televerkets distrikts- och lokalförvaltning samt specialenheter: trafikinspektör, avdelningssekreterare, övertekniker, chaufförsförman, postmansförman, förman vid bildepå, förbindelseledare, kontorsförman, huvudkassör, telehandläggare, förbindelseledare, expeditionsföreståndare, förrådsförman, avdelningsförman, tekniker, byråsekreterare och telefonmästare.

Arbetstiden skall dock inte tillämpas på de ovan nämnda tjänstemän vid post- och televerkets distrikts- och lokalförvaltning som arbetar i distriktskontoren, kontorens kanslier, teleområdeskontoren, teleexpeditionernas byråer, huvudtelestationernas byråer eller vid specialenheter som särskilt har bestämts av post- och telestyrelsen.

8) Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde:

Statens sjukhus: biträdande överskötare, maskinchef, nattöverskötare och nattöversköterska.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 1986.

Helsingfors den 13 juni 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.