431/1986

Given i Helsingfors den 6 juni 1986

Förordning om ändring av förordningen om barndagvård

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden, hörande till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

upphävs 14 § 2 mom. förordningen den 16 mars 1973 om barndagvård (239/73), sådant det lyder i förordning av den 7 augusti 1981 (574/81),

ändras 6 § 2, 3, 5 och 6 mom.,

av dessa lagrum 6 mom. sådant det lyder i förordning av den 17 juni 1983 (550/83); samt

fogas till 6 §, sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda förordning, ett nytt 6 mom., varvid det ändrade 6 mom. blir 7 mom., som följer:

6 §

Antalet barn som vårdas i en grupp får vara,

1) högst 20, om barnen är 3―6 år gamla; och

2) högst 12, om barnen ej fyllt tre år, likväl så, att maximiantalet barn i gruppen skall minskas med ett för varje barn som ej fyllt ett år.

I en grupp, i vilken endast sådana barn vårdas som behöver speciell vård och fostran, får finnas högst hälften av det i 2 mom. angivna antalet barn. Om barn, som behöver speciell vård och fostran, placeras i en sådan grupp som avses i 2 mom., skall maximiantalet barn i gruppen minskas med ett för varje barn som behöver speciell vård och fostran.


Placeras i en grupp för 3―6-åriga barn även barn i andra åldrar, minskas maximiantalet barn i gruppen med ett för varje barn som ej fyllt tre år. I en grupp som bildats på detta sätt får antalet barn som ej fyllt två år dock vara högst två.

Kommun kan göra undantag från de i 2 mom. 1 punkten och i 4 mom. nämnda maximiantalen barn som får vårdas i en och samma grupp i fråga om en sådan grupp, i vilken barnens frånvaro av annan orsak än sjukdom fortgående är anmärkningsvärt stor. En förutsättning härför är dock, att daghemmet har lokaliteter och utrustning som med hänsyn till barns ålder är lämpliga för vården och fostran av de barn som placeras i gruppen samt en för uppgiften lämplig och tillräcklig personal. Antalet barn i gruppen får dock inte överskrida maximiantalet med mer än två barn.

För varje i 2―6 mom. avsedd grupp av barn skall såsom person som är ansvarig för vården och fostringen av barnen under gruppens hela verksamhetstid normaliter finnas minst en sådan person som har stadgad behörighet.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1986.

De för barn, som ej fyllt tre år avsedda vårdplatser vilka inrättats i enlighet med av länsstyrelsen medgivna och den 31 juli 1986 gällande undantag, kan bibehållas till 31 juli 1990.

Helsingfors den 6 juni 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.