426/1986

Given i Helsingfors den 6 juni 1986

Lag om ändring av 11 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

ändras rubriken för 11 § lagen den 24 augusti 1984 om utkomstskydd för arbetslösa (602/84) och

fogas till 11 § ett nytt 2 mom. som följer:

11 §
Rätt till arbetslöshetsdagpenning i vissa fall

Om en arbetstagare på det sätt som stadgas i 10 § lagen om förfarandet vid uppsägning av arbetsavtal (124/84) har lämnat meddelande och meddelandet inte kan anses uppenbart grundlöst, kan det innan slutligt avgörande i ärendet har fattats inte anses att han själv, på det sätt som avses i 1 mom., varit orsak till att arbetsförhållandet upphörde. Om arbetsförhållandet efter laga kraft vunnen dom eller annat avgörande, som enligt lagen om förfarandet vid uppsägning av arbetsavtal är att anse som slutligt, kan anses ha upphört av orsak som beror av arbetstagaren, tillämpas på återindrivningen stadgandena i 31 § i fråga om den period av sex veckor som avses i 1 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1986.

Regeringens proposition 248/85
Socialutsk. bet. 6/86
Stora utsk. bet. 43/86

Helsingfors den 6 juni 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.