425/1986

Given i Helsingfors den 6 juni 1986

Lag om ändring av 16 § lagen om medling i arbetstvister

I enlighet med riksdagens beslut ändras 16 § lagen den 27 juli 1962 om medling i arbetstvister, sådant detta lagrum lyder i lag av den 23 februari 1979 (245/79), och samtidigt överförs nämnda paragraf till 4 kap. som följer:

4 kap.

Särskilda stadganden

16 §

Denna lag tillämpas inte på sådan tvist angående arbets-, tjänste- eller funktionärskollektivavtal, vars handläggning ankommer på arbetsdomstolen eller vilken enligt avtal skall avgöras av skiljemän. Förlikningsman som erhållit utredning om att tvisten är av nämnda slag skall underrätta parterna därom.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1986.

Regeringens proposition 248/85
Socialutsk. bet. 6/86
Stora utsk. bet. 43/86

Helsingfors den 6 juni 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.