406/1986

Given i Helsingfors den 30 maj 1986

Lag om ändring av 6 a § lagen om marknadsdomstolen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 6 a § lagen den 20 januari 1978 om marknadsdomstolen, sådant detta lagrum lyder i lag av den 22 december 1978 (1062/78), som följer:

6 a §

Ärende som skall handläggas med stöd av lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet blir anhängigt vid marknadsdomstolen genom ansökan. Ansökan kan göras

1) av näringsidkare mot vilken förfarande som avses i 1―3 §§ i nämnda lag är riktat eller vars verksamhet det kan skada, eller vars affärshemlighet, tekniska förebild eller tekniska anvisning annan näringsidkare har utnyttjat eller yppat i strid med stadgandena i 4 § i nämnda lag, eller

2) av registrerad förening som verkar för bevakande av näringsidkarnas intressen.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1986.

Regeringens proposition 9/86
Ekonomiutsk. bet. 2/86
Stora utsk. bet. 23/86

Helsingfors den 30 maj 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Jermu Laine

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.