387/1986

Given i Helsingfors den 23 maj 1986

Lufttransportlag

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §

Denna lag gäller sådana lufttransporter av passagerare, resgods eller gods som utförs av lufttrafikföretag. Lagen gäller också om transporten utförs av annan, då den sker mot ersättning.

Beträffande lufttransport mellan Finland och främmande stat i vissa fall stadgas särskilt.

2 §

Vid transport av postförsändelse är transportören ansvarig uteslutande mot behörig postförvaltning enligt de bestämmelser som gäller förhållandet mellan transportören och postförvaltningen.

Vid transport, vars avgångs- och bestämmelseort finns i Finland och i fråga om vilken mellanlandning inte skall ske i annan stat (inrikes transport), behöver i 3―8 §§ nämnda handlingar inte utfärdas.

Vad som stadgas i 3―8 §§ gäller inte i fråga om transport som utförs under osedvanliga förhållanden och som inte utgör normal luftfartsverksamhet.

2 kap.

Transportdokument

Biljett
3 §

För passagerartransport skall biljett utfärdas. Biljetten kan vara individuell eller kollektiv. Biljetten skall innehålla uppgift om

1) avgångs- och bestämmelseorten samt

2) orten för minst en mellanlandning, om avgångsorten och bestämmelseorten är belägna i samma stat och mellan dem skall ske en eller flera mellanlandningar i någon annan stat.

Biljett behöver inte utfärdas, om uppgifter enligt 1 mom. har registrerats på annat sätt.

Såväl transportavtalet som denna lag gäller även om stadgandena i 1 och 2 mom. inte har iakttagits.

Resgodsbevis
4 §

För transport av inskrivet resgods skall resgodsbevis utfärdas. Ett resgodsbevis som inte har fogats till eller tagits in i en biljett som uppfyller kraven i 3 § 1 mom. skall innehålla uppgift om

1) avgångs- och bestämmelseorten samt

2) orten för minst en mellanlandning, om avgångsorten och bestämmelseorten är belägna i samma stat och mellan dem skall ske en eller flera mellanlandningar i någon annan stat.

Resgodsbevis behöver inte utfärdas, om uppgifter enligt 1 mom. har registrerats på annat sätt.

Såväl transportavtalet som denna lag gäller även om stadgandena i 1 och 2 mom. inte har iakttagits.

Godstransportdokument
5 §

För godstransport skall flygfraktsedel utfärdas.

Flygfraktsedel behöver inte upprättas, om uppgifterna angående transporten har registrerats på annat sätt och avsändaren samtycker till detta förfarande. I sådana fall skall transportören lämna avsändaren ett godskvitto, om avsändaren begär det. Godskvittot skall innehålla sådana uppgifter att godset kan identifieras. Innehavaren av godskvittot skall på begäran ha rätt att ta del av uppgifterna om transporten.

I de fall som avses i 2 mom. får transportören inte vägra att ta emot gods för transport på den grund att det system som använts för att registrera uppgifter om transporten inte finns tillgängligt på en omlastningsort eller på bestämmelseorten.

6 §

Avsändaren skall upprätta flygfraktsedeln i tre originalexemplar. På det första exemplaret skall anges att det är avsett för transportören, och det skall undertecknas av avsändaren. På det andra exemplaret skall anges att det är avsett för mottagaren, och det skall undertecknas av avsändaren och transportören. Det tredje exemplaret skall undertecknas av transportören, och det skall lämnas till avsändaren när godset har tagits emot. Underskrifterna kan vara tryckta eller ersatta med stämpel.

Har transportören upprättat flygfraktsedeln på avsändarens begäran, anses han ha handlat för dennes räkning, om inte annat visas.

7 §

Avser transporten flera kollin, skall avsändaren för van och ett av dem upprätta särskilda flygfraktsedlar, om transportören begär det.

Har ett sådant registreringsförfarande använts som anges i 5 § 2 mom., skall transportören lämna särskilda godskvitton för varje kolli, om avsändaren begär det.

8 §

Flygfraktsedel och godskvitto skall innehålla uppgift om

1) avgångs- och bestämmelseorten,

2) orten för minst en mellanlandning, om avgångsorten och bestämmelseorten är belägna i samma stat och mellan dem skall ske en eller flera mellanlandningar i någon annan stat, samt

3) försändelsens vikt.

9 §

Såväl transportavtalet som denna lag gäller även om stadgandena i 5―8 §§ inte har iakttagits.

10 §

Avsändaren är oberoende av vållande ansvarig för skada som uppkommer för transportören eller någon som denne är ansvarig mot, på den grund att avsändaren eller någon som har handlat på hans vägnar har lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter om godset i flygfraktsedeln eller för att införas i godskvittot eller annars registreras.

Om avsändaren inte enligt 1 mom. är ansvarig för oriktiga eller ofullständiga uppgifter, är transportören ansvarig gentemot avsändaren för skador som de oriktiga eller ofullständiga uppgifterna orsakar avsändaren eller någon som denne är ansvarig mot. Detta gäller också om någon annan på transportörens vägnar har tagit in uppgifterna i godskvittot eller registrerat dem.

11 §

Flygfraktsedeln eller godskvittot gäller, såvida inte annat visas, såsom bevis om att ett avtal har ingåtts, om att godset har tagits emot och om de villkor för transporten som angivits i fraktsedeln eller godskvittot.

Uppgifterna i flygfraktsedeln eller godskvittot om godsets vikt, mått och förpackning samt om antalet kollin anses vara riktiga, om inte annat visas. Andra uppgifter om godsets mängd, volym eller tillstånd gäller mot transportören endast om han på flygfraktsedeln intygar att han har kontrollerat uppgifterna i avsändarens närvaro eller om uppgifterna avser godsets yttre tillstånd.

3 kap.

Rätt att förfoga över godset och godsets utlämnande

12 §

Uppfyller avsändaren sina förpliktelser enligt transportavtalet och ersätter han de kostnader som orsakas genom åtgärden, kan han återta godset på flygplatsen på avgångs- eller bestämmelseorten eller stoppa det vid mellanlandning under resan, om åtgärden inte medför skada för transportören eller någon annan avsändare. Under samma förutsättningar kan han bestämma att godset under resan eller på bestämmelseorten skall lämnas ut till någon annan än den som i flygfraktsedeln eller godskvittot anges såsom mottagare eller begära att godset skickas tillbaka till flygplatsen på avgångsorten.

Kan avsändarens order inte verkställas, skall transportören omedelbart underrätta honom om detta.

Om transportören verkställer avsändarens order trots att dennes exemplar av flygfraktsedeln eller godskvittot inte visas upp, är transportören oberoende av vållande ansvarig för skada som därigenom orsakas rätte innehavaren av fraktsedeln eller godskvittot. Den ersättning som transportören skall utge kan han kräva åter av avsändaren.

Avsändarens rätt att förfoga över godset på det sätt som stadgas i denna paragraf upphör när mottagaren får rätt till godset enligt 13 §. Om mottagaren vägrar att ta emot godset eller inte är anträffbar, får avsändaren åter rätt att förfoga över godset.

13 §

Följer inte annat av 12 §, har mottagaren rätt att få ut godset av transportören när det har kommit fram till bestämmelseorten, såvida han betalar det som transportören har rätt att fordra på grund av transporten och i övrigt uppfyller villkoren enligt transportavtalet.

Om inte annat har avtalats, skall transportören så snart godset har kommit fram underrätta mottagaren om detta.

14 §

Medger transportören att godset har förkommit eller har godset inte anlänt till bestämmelseorten inom sju dagar efter det godset borde ha anlänt, har mottagaren rätt att mot transportören göra gällande de rättigheter som följer av transportavtalet.

15 §

Förbehåll som innebär avvikelse från 12―14 §§ gäller endast om det har intagits i flygfraktsedeln eller godskvittot.

16 §

Avsändaren skall lämna de upplysningar och handlingar som behövs för att tull- och skattebestämmelser samt ordningsföreskrifter, såsom föreskrifter rörande transport av farligt gods, skall kunna iakttas innan godset utges till mottagaren. Avsändaren skall ersätta skador som uppstår för transportören på grund av att sådana upplysningar eller handlingar saknas eller är oriktiga eller ofullständiga. Skadeståndsskyldighet föreligger dock inte, om skadan beror på fel eller försummelse av transportören eller dennes anställda eller medhjälpare.

Transportören är inte skyldig att undersöka om upplysningarna eller handlingarna är riktiga och fullständiga.

4 kap.

Transportörens ansvarighet

Ansvarsgrunden
17 §

Omkommer eller skadas en passagerare till följd av en händelse som inträffar ombord på luftfartyget eller i samband med att passageraren går ombord på eller lämnar luftfartyget, är transportören oberoende av vållande ansvarig för sådan personskada. Transportören är dock inte ansvarig för personskador som orsakas uteslutande av passagerarens hälsotillstånd.

18 §

Transportören är oberoende av vållande ansvarig för skador på grund av att resgods förstörs, kommer bort, minskas eller skadas till följd av en händelse som har inträffat ombord på luftfartyget eller i samband med att passageraren går ombord på eller lämnar luftfartyget eller under den tid resgodset är i transportörens vård. Transportören är dock inte ansvarig, om skadan uteslutande orsakas av resgodsets egen beskaffenhet eller av fel i detta.

19 §

Transportören är oberoende av vållande ansvarig för skador på grund av att gods förstörs, kommer bort, minskas eller skadas till följd av en händelse som har inträffat medan godset är i transportörens vård på flygplats, ombord på luftfartyg eller, vid landning utanför flygplats, var godset än finns.

Transportören är dock inte ansvarig i de fall som avses i 1 mom., om han visar att skadan uteslutande har orsakats av

1) godsets egen beskaffenhet eller fel i godset,

2) bristfällig förpackning av godset som har utförts av någon annan än transportören eller dennes anställda eller medhjälpare,

3) krigshandling eller väpnad konflikt, eller

4) myndighets åtgärd i samband med att godset förs in i eller ut från landet eller transiteras.

Sker transport av godset enligt transportavtalet till lands eller sjöss utanför flygplats i samband med lastning, utlämnande eller omlastning, skall skada som har drabbat gods anses ha uppkommit till följd av en händelse som har inträffat under den tid som avses i 1 mom., om inte annat visas.

20 §

Transportören är ansvarig för skada till följd av dröjsmål vid transport av passagerare, resgods och gods, om han inte visar att han samt hans anställda och medhjälpare har vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att undvika skadan eller att det har varit omöjligt för dem att vidta åtgärderna.

Jämkning av skadestånd
21 §

Skadestånd med anledning av transport av passagerare eller resgods skall jämkas, om den skadelidande har medverkat till skadan genom vållande. Har en passagerare omkommit eller skadats och kräver någon annan än passageraren skadestånd på denna grund, skall detta också jämkas i den mån transportören visar att passageraren genom vållande har medverkat till skadan.

Om någon kräver skadestånd med anledning av transport av gods, skall skadeståndet jämkas, såvidaom vållande på den skadelidandes sida har medverkat till skadan.

Jämkning av skadestånd enligt 1 eller 2 mom. sker efter vad som är skäligt med hänsyn till graden av medvållande.

Ansvarsgräns
22 §

Vid passagerartransport är transportörens sammanlagda ansvarighet för varje omkommen eller skadad passagerare begränsad till 100 000 särskilda dragningsrätter. Om ersättningen skall utgå som livränta, får det kapitaliserade värdet inte överstiga detta belopp.

Vid transport av passagerare är transportörens ansvarighet för skada på grund av dröjsmål begränsad till 4 150 särskilda dragningsrätter för varje passagerare.

Vid transport av resgods är transportörens ansvarighet för skada på grund av att resgodset förstörs, kommer bort, minskas eller skadas eller på grund av dröjsmål begränsad till 1 000 särskilda dragningsrätter för varje passagerare.

Vid transport av gods är transportörens ansvarighet begränsad till 17 särskilda dragningsrätter per kilogram. Om avsändaren när godset överlämnas till transportören särskilt anger det intresse som är knutet till transporten och betalar fastställd tilläggsavgift, gäller det då uppgivna beloppet som gräns för ansvarigheten, såvida transportören inte visar att intresset är lägre än det som har angivits. Om bara en del av godset förstörs, kommer bort, minskas, skadas eller fördröjs, beaktas endast vikten av denna del när gränsen för transportörens ansvarighet skall bestämmas. Påverkar förlusten, minskningen, skadan eller dröjsmålet även värdet av andra kollin som har upptagits i samma flygfraktsedel, skall dock även vikten av dessa kollin beaktas.

När de ansvarsgränser som anges i denna paragraf tillämpas skall rättegångskostnaderna inte beaktas. Detta gäller dock inte vid transport av gods, om transportören inom sex månader från det att den händelse som orsakade skadan inträffade eller innan talan väcktes skriftligen har erbjudit den skadelidande minst lika mycket i ersättning som det utdömda beloppet.

Med särskild dragningsrätt avses i denna lag av Internationella Valutafonden definierad särskild dragningsrätt. Särskild dragningsrätt skall omräknas till finskt mynt enligt kursen den dag då dom meddelas. Vid omräkning skall den finska markens värde bestämmas i enlighet med den beräkningsmetod som Internationella Valutafonden nämnda dag tillämpar i sin verksamhet.

Förbehåll om ansvarsbegränsning
23 §

Förbehåll som befriar transportören från ansvarighet eller bestämmer en lägre gräns för ansvarigheten än den som stadgas i 22 § är ogiltigt.

Vid transport av gods gäller vad som stadgas i 1 mom. inte beträffande förbehåll som avser förstörelse, förlust, minskning eller skada som härrör av godsets egen beskaffenhet eller fel i godset.

24 §

De gränser för ansvarigheten som anges i 22 § får inte överskridas oavsett vilken grund för ansvarigheten som åberopas.

Ansvarigheten för anställda och medhjälpare
25 §

Förs talan mot någon av transportörens anställda eller medhjälpare om ersättning för skador som denne har vållat i tjänsten, får den sammanlagda ersättning som han och transportören kan åläggas att betala inte överskrida de gränser som transportören kan åberopa.

När ansvarigheten för transportörens anställda och medhjälpare samt deras skyldighet att utge ersättning fastställs, skall dessutom beaktas vad som stadgas i skadeståndslagen (412/74).

Om jämkning av ersättning i vissa fall stadgas i 53 § luftfartslagen.

Anmärkningar
26 §

Mottas resgods eller gods utan anmärkning, skall det, om inte annat visas, anses ha utlämnats i oskadat skick och i överensstämmelse med transportdokumentet.

Anmärkning om skada eller minskning av resgods eller gods skall göras hos transportören omedelbart efter det skadan eller minskningen upptäcktes, beträffande resgods dock senast sju dagar och beträffande gods senast 14 dagar efter mottagandet. Anmärkning om dröjsmål skall göras inom 21 dagar från den dag då resgodset eller godset ställdes till mottagarens förfogande.

Anmärkning skall göras genom anteckning på transportdokumentet eller annars genom skriftlig anmälan som skall avsändas inom den tid som stadgas i 2 mom.

27 §

Har anmärkning inte gjorts inom den tid som stadgas i 26 § 2 mom., är rätten till talan mot transportören förverkad, om inte denne har förfarit svikligt.

Talan om ersättning
28 §

Talan om ersättning kan väckas i en stat som är bunden av den i Warszawa den 12 oktober 1929 ingångna konventionen rörande fastställande av vissa gemensamma bestämmelser i fråga om internationell luftbefordran (FördrS 26/37), nedan Warszawakonventionen, sådan den lyder ändrad genom de i Montreal den 25 september 1975 uppgjorda protokollen nr 3 och 4, om transportören har sitt hemvist eller huvudkontor eller det kontor som medverkat till avtalets tillkomst i den staten, eller bestämmelseorten är belägen där. I fråga om skada på grund av att en passagerare har omkommit, skadats eller blivit försenad eller på grund av förstörelse, förlust, minskning eller skada på resgods eller dröjsmål med transport av resgods får talan även väckas vid en domstol i sådan ovan angiven stat i vilken transportören har kontor, om passageraren har hemvist eller är stadigvarande bosatt i den staten.

Talan skall i Finland väckas vid en domstol som enligt rättegångsbalken är behörig att behandla tvisten eller vid domstolen på bestämmelseorten.

29 §

Har talan om ansvarighet inte väckts inom två år från luftfartygets ankomst till bestämmelseorten eller från den dag då det borde ha anlänt eller då transporten avbröts, är rätten till talan förverkad.

Flera transportörers ansvarighet
30 §

Skall transport på grundval av ett avtal utföras av flera transportörer efter varandra, är var och en av dem, sedan han har mottagit passageraren, resgodset eller godset, ansvarig för den del av transporten som han har åtagit sig att utföra.

Vid en transport som avses i denna paragraf kan en passagerare eller dennes företrädare väcka talan endast mot den transportör som utförde den del av transporten under vilken skadan inträffade eller dröjsmålet uppkom, om inte den förste transportören genom uttryckligt avtal åtagit sig ansvarighet för hela transporten.

Vid transport av resgods eller gods är även den förste transportören ansvarig gentemot passageraren och avsändaren, och den siste transportören gentemot passageraren eller mottagaren. Transportörerna är då solidariskt ansvariga för skadan.

31 §

Utförs transporten helt eller delvis av någon annan transportör än den som har ingått transportavtalet och visas det inte att transporten har utförts utan den avtalsslutande transportörens samtycke, skall vid tillämpning av denna lag båda anses som transportörer, den förstnämnde dock endast i fråga om den del av transporten som han har utfört.

32 §

Är en transportör enligt 31 § ansvarig för transporten, ansvarar han även för handlingar och försummelser av den andre transportören samt av dennes anställda och medhjälpare som handlat inom gränserna för sin behörighet. Ansvarigheten för den transportör som utför transporten i den avtalsslutande transportörens ställe får dock inte överstiga de i 22 § stadgade beloppen.

Om den avtalsslutande transportören har åtagit sig längre gående förpliktelser än som stadgas i denna lag eller om en passagerare eller avsändare av gods har angivit ett sådant intresse som avses i 22 § 4 mom., binder inte sådan förbindelse eller uppgift om intresse den transportör som utfört transporten i den avtalsslutande transportörens ställe, såvida han inte har godkänt detta.

33 §

Anmärkning som med stöd av stadgandena i denna lag riktas till någondera av de i 31 § nämnda transportörerna binder även den andre transportören.

Order som avses i 12 § skall för att gälla ges till den avtalsslutande transportören.

34 §

De i 31 § nämnda transportörerna samt deras anställda och medhjälpare ansvarar sammanlagt högst för det belopp som någondera transportören kan åläggas att utge. Ingen skadeståndsskyldig är dock ansvarig för mera än vad han enligt denna lag kan förpliktas att betala.

35 §

Talan om transportörens ansvarighet, vare sig den riktas mot båda de i 31 § nämnda transportörerna eller mot någondera, skall föras antingen vid den domstol som enligt 28 § är behörig vid talan mot den avtalsslutande transportören eller vid domstolen på den ort där den transportör som har utfört transporten i den avtalsslutande transportörens ställe har sitt hemvist eller sitt huvudkontor.

5 kap.

Sammansatt transport

36 §

Utförs transport delvis med luftfartyg och delvis med annat transportmedel, tillämpas denna lag endast på lufttransporten.

Villkor som avser transport med annat transportmedel kan intas i lufttransportdokumentet.

6 kap.

Särskilda stadganden

37 §

Överenskoms i transportavtal eller annars innan skada har inträffat, med avvikelse från stadgandena i denna lag, om vilken lag som skall tillämpas eller vid vilken domstol saken skall behandlas, är ett sådant villkor ogiltigt.

Avtal om skiljemannaförfarande vid godstransport är dock giltigt, om skiljemannaförfarandet skall äga rum i en stat som avses i 28 § 1 mom.

38 §

Stadgandena i denna lag gäller inte i fråga om sådan internationell transport som utförs omedelbart av en viss stat, om denna stat, när den biträdde Warszawakonventionen, har lämnat en sådan förklaring som avses i tilläggsprotokollet till konventionen. Detsamma gäller, om en transport utförs av förvaltningen för sådant territorium för vars utländska angelägenheter en sådan stat svarar.

Under förutsättning att en stat som är bunden av Warszawakonventionen har avgivit en sådan förklaring som avses i artikel XXVI i det Haag den 28 september 1955 uppgjorda protokollet innebärande ändring av Warszawakonventionen (FördrS 37/77), artikel XXII punkt 1 b i Guatemalaprotokollet av den 8 mars 1971, artikel XI punkt 1 b i Montrealprotokollet nr 3 av den 25 september 1975 eller artikel XXI punkt 1 a i Montrealprotokollet nr 4 av samma dag, gäller stadgandena i denna lag inte heller i fråga om lufttransport som utförs för den statens militära myndigheter med ett luftfartyg som är registrerat i den staten, om luftfartygets hela kapacitet har reserverats av dessa myndigheter eller för deras räkning.

39 §

Denna lag träder i kraft den dag som stadgas genom förordning. Lagen tillämpas på avtal om inrikes transport samt på avtal om transport mellan Finland och främmande stat, om inte annat följer av 40 §. Genom denna lag upphävs lagen den 14 januari 1977 om luftbefordringsavtal (45/77) jämte senare ändringar.

De åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

40 §

Så länge Warszawakonventionen är i kraft mellan Finland och främmande stat skall lagen om befordran med luftfartyg (289/37) tillämpas på transport som konventionen gäller. Så länge denna konvention, sådan den lyder ändrad genom det i Haag den 28 september 1955 upprättade protokollet, är i kraft mellan Finland och främmande stat skall lagen om luftbefordringsavtal (45/77) i den lydelse lagen fick genom lagen angående ändring av lagen om luftbefordringsavtal (254/80) tillämpas på transport som konventionen i dess sålunda ändrade lydelse gäller.

Genom förordning stadgas om lagens tillämpning på avtal om lufttransport mellan Finland och en stat som är bunden av de i Montreal den 25 september 1975 undertecknade protokollen nr 3 och 4 angående ändring av Warszawakonventionen, sådan den lyder ändrad genom det i Haag den 28 september 1955 uppgjorda protokollet.

Regeringens proposition 6/86
Trafikutsk. bet. 1/86
Stora utsk. bet. 18/86

Helsingfors den 23 maj 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.