386/1986

Given i Helsingfors den 23 maj 1986

Lag om ändring av lagen om avbetalningsköp

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 18 februari 1966 om avbetalningsköp (91/66) 3 § 1 mom., 4 § 1 mom., 9 § 1 och 2 mom., 10 § 1 mom. och 14 § 1 mom.,

av dessa lagrum 9 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 29 december 1972 (893/72), samt

fogas till 1 a §, sådan den lyder i nämnda lag av den 29 december 1972, ett nytt 3 mom., till 2 § ett nytt 3 mom., till 3 §, sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda lag, ett nytt 4 mom., till 5 § ett nytt 4 mom., till 8 § ett nytt 2 mom. och till 10 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

1 a §

Vid avbetalningsköp mellan näringsidkare och konsument skall dessutom iakttas vad som stadgas i 7 kap. 10 § konsumentskyddslagen.

2 §

Vid avbetalningsköp mellan näringsidkare och konsument skall iakttas vad som stadgas i 7 kap. 16 § 1 och 2 mom. konsumentskyddslagen.

3 §

Vill säljaren återta godset, skall vid uppgörelse mellan honom och köparen värdet av godset, då det återtas, räknas köparen till godo. Värdet beräknas enligt vad säljaren kan antas få ut genom att på lämpligt sätt sälja godset, som vid behov i skälig utsträckning iståndsatts. När värdet bestäms skall likväl också beaktas det kontantpris som nämns i avtalet, hur lång tid godset har varit i konsumentens besittning och hur det har vårdats.


Vid avbetalningsköp mellan näringsidkare och konsument skall iakttas vad som stadgas i 7 kap. 17 § konsumentskyddslagen.

4 §

Har det vid uppgörelsen konstaterats att godsets värde överstiger det belopp som enligt 3 § eller, vid avbetalningsköp mellan näringsidkare och konsument, enligt 7 kap. 17 § konsumentskyddslagen skall räknas säljaren till godo, har säljaren inte rätt att återfå godset, såvida han inte betalar överskottet till köparen eller, om värderingen av godset gjorts av utmätningsman, hos denne deponerar överskottet.


5 §

Vid avbetalningsköp mellan näringsidkare och konsument skall i stället för stadgandena i 1 och 3 mom. iakttas vad som stadgas i 7 kap. 12 och 17 §§ konsumentskyddslagen.

8 §

Vid avbetalningsköp mellan näringsidkare och konsument skall iakttas vad som stadgas i 7 kap. 16 § 3 mom. konsumentskyddslagen.

9 §

Har avtal ingåtts i enlighet med stadgandet i 1 a § 1 mom., har säljaren rätt att hos utmätningsmannen på den ort där köparen bor eller godset finns ansöka om handräckning för att återfå godset. Om avtalet gäller mellan näringsidkare och konsument, skall det också uppfylla kraven i 7 kap. 10 § konsumentskyddslagen.

Ansökan om handräckning skall göras skriftligen. I den skall uppges hur stor del av avbetalningspriset som är obetald samt, om säljaren gör anspråk på ränta, gottgörelse för försäkringspremie eller ersättning som avses i 3 § 2 mom. 5 punkten, hur stort belopp anspråket gäller. Om det är fråga om avtal mellan näringsidkare och konsument, skall i ansökan dock uppges de belopp enligt 7 kap. 17 § 3 mom. konsumentskyddslagen som säljaren kräver. Till ansökan skall fogas avtalet i original jämte styrkt kopia därav.


10 §

Handräckning får ges endast om det är uppenbart att betalningen har fördröjts på det sätt som stadgas i 2 § 1 mom. eller, då avtalet gäller mellan näringsidkare och konsument, på det sätt som stadgas i 7 kap. 16 § 1 och 2 mom. konsumentskyddslagen, eller om det är uppenbart att köparen på annat sätt har åsidosatt en förpliktelse vars uppfyllande är av väsentlig betydelse för säljaren.

Handräckning får dock inte ges, om köparen gör troligt att han på grund av avtalsstridig prestation av säljaren har rätt att hålla köpeskillingen inne.


14 §

Vad som stadgas i 10 § 3 mom. och 11 § tillämpas på motsvarande sätt vid verkställighet av dom genom vilken köparen ålagts att till säljaren återlämna gods som sålts genom avbetalningsköp.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987.

Denna lag tillämpas på avtal som ingås efter det lagen trätt i kraft. Likväl tillämpas 10 § 2 mom. även när avtalet har ingåtts före lagens ikraftträdande.

Regeringens proposition 88/85
Ekonomiutsk. bet. 1/86
Stora utsk. bet. 17/86

Helsingfors den 23 maj 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.