308/1986

Given i Helsingfors den 30 april 1986

Lag om ändring av 43 och 44 §§ äktenskapslagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 45 och 44 §§ äktenskapslagen av den 13 juni 1929 (234/29) som följer:

43 §

Äktenskapsförord skall inges till underrätten på den ort där någondera avtalsparten har sin hemort. Har ingendera hemort i Finland, skall förordet inges till Helsingfors rådstuvurätt.

Domstolen skall registrera äktenskapsförordet och utan dröjsmål sända en kungörelse om registreringen till Officiella tidningen.

44 §

En förutsättning för att ett äktenskapsförord skall träda i kraft är att det har ingivits till domstolen och på behörigt sätt registrerats. Ett äktenskapsförord träder i kraft även om registreringen skulle ha skett hos någon annan underrätt än den som avses i 43 § 1 mom.

Äktenskapsförord, som avses i 45 § och genom vilket någon till sin trolovade skänker egendom som skall tillfalla denne då äktenskapet ingås, förfaller om förordet inte ingivits till domstolen inom en månad från det äktenskapet ingicks.

Äktenskapsförord träder inte i kraft, om det har ingivits till domstolen först efter den ena makens död eller äktenskapets upplösning genom dom eller efter det makarna har beviljats hemskillnad.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 1987.

Äktenskapsförord som före denna lags ikraftträdande har intagits i domstolens protokoll skall inte anses ogiltigt på den grund att det har ingivits till orätt domstol. Detta medför dock inte ogiltighet i fråga om avvittring eller åtskiljande av egendom som skett eller rättshandling som företagits innan denna lag trätt i kraft.

Regeringens proposition 90/85
Lagutsk. bet. 9/85
Stora utsk. bet. 1/86

Helsingfors den 30 april 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.