307/1986

Given i Helsingfors den 30 april 1986

Lag om behandling av ansökningsärenden vid allmän underrätt

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på behandling vid allmän underrätt av sådana ärenden som underrätten kan uppta efter ansökan eller anmälan eller självmant (ansökningsärende).

Denna lag tillämpas dock inte på brottmål, lagfarts-, intecknings-, betalningsorder- och konkursärenden, ärenden som rör godkännande av erkännande av faderskap, ärenden som gäller fri rättegång eller ärenden som behandlas enligt sjölagen (167/39).

2 §
Lagens förhållande till andra författningar

Ingår i annan lag eller i sådan förordning som givits innan denna lag trätt i kraft ett stadgande som avviker från denna lag, skall detta iakttas. Ett stadgande som gäller underrättens sammansättning eller en domares behörighet eller som förutsätter att ett ärende behandlas vid sammanträde iakttas dock inte, om stadgandet ingår i lag som givits innan denna lag trätt i kraft eller i förordning.

Har i kansli givits beslut eller företagits åtgärd och skall ärendet enligt stadgande i annan lag som givits innan denna lag trätt i kraft eller i förordning ytterligare upptas till behandling vid sammanträde, skall stadgandet iakttas endast om ärendet enligt denna lag skall behandlas vid sammanträde. I sådant fall är det beslut eller den åtgärd som givits eller vidtagits i kansliet av tillfällig natur så som därom stadgas särskilt.

3 §
Behandlingen av ansökningsärende

Ett ansökningsärende skall behandlas i underrätts kansli eller vid dess sammanträde.

Ett ansökningsärende skall dock alltid behandlas vid sammanträde, om någon som har del i saken skall beredas tillfälle att bli hörd eller om i ärendet skall höras vittne eller annan personligen.

4 §
Underrätts sammansättning

I kansli och, om inte annat följer av 5 §, vid sammanträde behandlas ett ärende av underrätten i en sådan sammansättning att häradsrätten består av ordförande utan nämnd och rådstuvurätten av en lagfaren medlem.

Underrätten kan i den sammansättning som nämns i 1 mom. fatta beslut om förberedande åtgärd också i sådant ärende som enligt 5 § skall behandlas av fulltalig underrätt.

Fulltalig underrätt kan dock alltid vid sammanträde behandla ett ansökningsärende.

Behandling av ansökningsärende i fulltalig underrätt

Ett tvistigt ansökningsärende skall behandlas vid sammanträde av fulltalig underrätt, om inte de som har del i saken anhåller om att ärendet av domstolen skall behandlas i den sammansättning som anges i 4 § 1 mom.

Ett ansökningsärende skall alltid behandlas vid fulltalig underrätts sammanträde då

1) avgörandet kräver omfattande bevisning,

2) det är fråga om ett ärende i vilket enligt lag eller förordning beslut skall underkastas domstols prövning eller i vilket ändring söks hos domstol, eller

3) det finns annat vägande skäl för att ärendet skall behandlas av fulltalig underrätt.

6 §
Ansökan

Behandling av ett ansökningsärende skall begäras genom skriftlig ansökan i vilken skall uppges

1) domstolens namn,

2) sökandens yrkande eller den åtgärd som begärs samt erforderliga grunder härför,

3) namn, yrke och boningsort i fråga om sökanden eller annan som har del i saken samt

4) sökandens eller hans lagliga företrädares eller ombuds telefonnummer samt den postadress under vilken meddelanden i ärendet får sändas.

Till ansökan skall fogas behövliga handlingar Ansökan skall undertecknas av sökanden eller den som har uppsatt den.

Ansökan skall inges till kansliet eller vid underrättens sammanträde eller tillställas kansliet med posten eller genom bud. Ansökan får också göras muntligen, om ärendet tydligt framgår av de ingivna handlingarna. Samtidigt skall lämnas de uppgifter som avses i 1 mom.

Vad, som i denna paragraf och nedan i denna lag stadgas om ansökan gäller i tillämpliga delar också anmälan.

7 §
Anhängiggörande av ansökningsärende

Ett ansökningsärende blir anhängigt då ansökan har ingivits till kansliet eller vid sammanträde eller tillställts kansliet med posten eller genom bud.

8 §
Kanslibehandling av ansökningsärende

Ett ansökningsärende skall i kansli upptas till behandling genast eller senast sjunde dagen från det ärendet gjordes anhängigt, om inte giltigt hinder föreligger.

Då ärendet behandlas i kansliet får sökanden med posten eller genom bud tillställa kansliet skriftlig utsaga och andra handlingar.

9 §
Komplettering av ansökan

Är ansökan bristfällig, skall sökanden uppmanas att komplettera den inom viss tid, om inte komplettering är onödig med hänsyn till ärendets behandling. Sökanden skall samtidigt upplysas om det sätt på vilket ansökan är bristfällig.

10 §
Överförande av ansökningsärende

Har ansökan inkommit till kansliet och kan ärendet inte av skäl som nämns i 3 § 2 mom. eller 5 § behandlas där, skall det överföras till behandling vid sammanträde.

Har ansökan inlämnats vid sammanträde där domstolen är sammansatt så som anges i 4 § 1 mom. och kan ärendet inte av skäl som nämns i 5 § behandlas av domstolen i nämnda sammansättning, skall behandlingen av ärendet överföras till fulltalig underrätts sammanträde.

11 §
Förberedande åtgärder

Skall någon som har del i saken, men inte är tillstädes, beredas tillfälle att bli hörd i ett ansökningsärende, skall han av domstolen kallas till ett sammanträde. Sökanden skall uppmanas att ombesörja delgivningen av ansökningen och domstolens kallelse.

Skall före ärendets avgörande vidtas annan åtgärd som sökanden är skyldig att ombesörja, skall denne uppmanas att vidta den inom viss tid.

12 §
Underlåtelse att iaktta uppmaning

Iakttar sökanden inte uppmaning som givits honom enligt 9 eller 11 §, skall ansökan avvisas om ärendet inte trots underlåtelsen kan avgöras. Av särskilda skäl kan ärendets behandling dock uppskjutas.

I uppmaning skall nämnas påföljden av att den inte iakttas.

13 §
Personlig närvaro av dem som har del i saken

Är det för utredning av ett ansökningsärende nödvändigt att sökanden eller annan som har del i saken hörs personligen, skall på honom tillämpas vad som stadgas i 16 kap. rättegångsbalken om parts åläggande att infinna sig till fortsatt behandling av tvistemål.

14 §
Fullföljande av ansökan

Då behandlingen av ett ärende uppskjuts eller överförs skall sökanden åläggas att fullfölja sin ansökan vid äventyr att ärendet annars avskrivs.

Då sökanden inte har varit närvarande vid behandlingen av ansökningsärendet, skall han genom postförsändelse mot mottagningsbevis underrättas om den fortsatta behandlingen, om de åtgärder som skall vidtas och om förelagt äventyr, såvida det inte finns skäl att använda annan form av delgivning.

15 §
Avgörande av ansökningsärende

Ett ansökningsärende avgörs genom beslut eller annan åtgärd som avses i ansökan.

Beslutet uppsatts som en särskild handling. Det skall innehålla domstolens namn, dag och ort för beslutet, namnen på dem som har del i saken samt en kort redogörelse för ärendet, motiveringen, de tillämpade lagrummen och det slut vartill domstolen kommit. Bifalls ansökan, har ärendet inte varit tvistigt och föreligger inte andra särskilda skäl till att uppsätta ett fullständigt beslut, behöver beslutet varken innehålla en redogörelse för ärendet eller motivering.

Avgörs ärendet genom en i ansökan nämnd åtgärd, tecknas ett bevis häröver. Ett sådant bevis samt ett beslut i vilket varken ingår en redogörelse för ärendet eller motivering kan också skrivas på eller fogas till ansökningen eller handling som utgör grunden för den.

16 §
Meddelande av avgörande

Avgörande i ett ansökningsärende meddelas i kansliet eller avkunnas vid sammanträde. I ett ärende som behandlats vid sammanträde och som är omfattande eller komplicerat får beslut också ges i kansliet, om beslutet inte på grund av överläggning i domstolen eller beslutets uppsättande kan avkunnas så snart behandlingen har avslutats.

I kansli skall beslut ges senast den fjortonde dagen efter det behandlingen i kansliet eller vid sammanträde avslutades. De som har del i saken och som är närvarande när behandlingen avslutas skall upplysas om den dag då beslutet kommer att ges. Den som har del i saken och som inte varit närvarande när behandlingen avslutades skall i god tid innan beslutet ges skriftligen underrättas om den dag då beslutet kommer att ges, om ärendet avgörs på annat sätt än sökanden eller annan som har del i saken har begärt.

Då någon som har del i saken enligt 2 mom. skall underrättas om dagen för beslutet, skall detta från och med den dag då det ges finnas tillgängligt i kansliet.

17 §
Protokoll och dagbok

I ett ansökningsärende uppsatts protokoll endast då det är nödvändigt för anteckning av muntlig utsaga eller då det föreligger andra särskilda skäl.

Av handlingarna och protokollet bildas en fristående akt. Uppsatts protokoll inte, skall till akten fogas nödvändiga uppgifter om ansökan och om behandlingen av ärendet.

Över ansökningsärenden förs dagbok. Närmare bestämmelser om dagbok och om bildandet av akt utfärdas av justitieministeriet.

18 §
Expedition

Sökanden är skyldig att som expedition lösa beslut eller bevis över den vidtagna åtgärden.

Om tiden för utgivande av och om avgift för expedition stadgas särskilt.

19 §
Ändringssökande

Ändring i avgörande i ett ansökningsärende söks hos hovrätten på det sätt som stadgas i 25 kap. rättegångsbalken.

Utöver sådana till hovrätten riktade skrivelser jämte bilagor som inlämnats till underrättens kansli skall underrätten till hovrätten sända akten i ärendet.

20 §
Kompletterande stadganden

Om inte annat stadgas i denna lag, skall vid behandlingen av ett ansökningsärende i tillämpliga delar följas vad som gäller om behandlingen av tvistemål vid underrätt.

Då handlingar i de fall som avses i 6 § 3 mom. och 8 § 2 mom. med posten eller genom bud tillställs kansliet, skall i tillämpliga delar följas stadgandena i lagen om insändande av vissa handlingar till domstol (248/65).

21 §
Bemyndigande att utfärda förordning

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag kan utfärdas genom förordning.

22 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1987.

Genom denna lag upphävs 77 § lagen den 19 augusti 1898 angående förmynderskap, 23 a § lagen den 7 juni 1935 om domsagornas förvaltning, sådant detta lagrum lyder i lag av den 5 februari 1965 (50/65), samt förordningen den 26 november 1965 om diarium över arvsärenden (611/65) jämte senare ändringar.

Regeringens proposition 90/85
Lagutsk. bet. 9/85
Stora utsk. bet. 1/86

Helsingfors den 30 april 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.