284/1986

Given i Helsingfors den 18 april 1986

Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs 5 § 8 mom. lagen den 9 februari 1962 om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/62), sådant det lyder i lag av den 17 december 1982 (982/82), samt

fogas till lagen en ny 10 b § som följer:

10 b §

Har arbetsgivare anordnat pensionsskyddet för sina arbetstagare i enlighet med lagen om pension för arbetstagare, fastän stadgandena i denna lag borde ha tillämpats på arbetet, skall pensionsarrangemanget rättas räknat från ingången av kalenderåret före det år under vilket pensionsanstalten meddelat arbetsgivaren rättelsen. Försäkring enligt lagen om pension för arbetstagare för tid före denna tidpunkt förblir i kraft. Pensionen enligt denna lag ersätter likväl pension enligt minimivillkoren i lagen om pension för arbetstagare. Pensionsrater som utbetalts enligt minimivillkoren i lagen om pension för arbetstagare skall anses som delbetalningar av pensionen.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 1986.

Lagen gäller även pensionsskydd som har anordnats före lagens ikraftträdande.

Lagen tillämpas även på sådana rättelser av pensionsarrangemang som har blivit anhängiga före lagens ikraftträdande, om rättelsen inte har slutförts och betalda försäkringspremier inte har återburits innan lagen trätt i kraft. Härvid anses ett i denna lag nämnt meddelande om rättelse ha gjorts vid tidpunkten för lagens ikraftträdande.

Regeringens proposition 237/85
Socialutsk. bet. 3/86
Stora utsk. bet. 11/86

Helsingfors den 18 april 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.