241./1986

Given i Helsingfors den 14 mars 1986

Förordning om ändring av trafikförsäkringsförordningen

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde ändras 4 § 1 mom. trafikförsäkringsförordningen av den 17 juli 1959 (324/59), sådant det lyder i förordning av den 14 december 1979 (929/79), samt fogas till förordningen en ny 4 a § som följer:

4 §

För försäkringspremie, som inte har erlagts inom utsatt tid, uppbärs för dröjsmålstiden en årlig dröjsmålsränta om 16 procent. Försäkringspremie, som indrivs i utsökningsväg, kan dock i stället för dröjsmålsräntan höjas med 12 procent i ett för allt.


4 a §

Försäkringsbolag skall på försenat belopp av premierestitution betala en årlig dröjsmålsränta om 16 procent. Dröjsmålsränta betalas från det en månad har förflutit sedan den utredning som berättigar till premierestitutionen inkommit till bolaget.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 1986. Förordningen tillämpas dock inte på sådan försäkringspremie eller på restitution av sådan som var försenad när förordningen trädde i kraft.

Helsingfors den 14 mars 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.