134/1986

Given i Helsingfors den 14 februari 1986

Förordning om fångvårdsväsendet

På föredragning av justitieministern stadgas:

1 kap.

Centralförvaltningen

1 §

Fångvårdsväsendet står under ledning av justitieministeriet.

2 §

För fångvården finns i justitieministeriet en fångvårdsavdelning, vars chef är överdirektören för fångvårdsväsendet. På överdirektören samt på avdelningens byråchefer, inspektörer och överläkare ankommer att leda och övervaka fångvården samt fångvårdsavdelningen underställda inrättningars verksamhet på sätt i lag, i förordningen angående justitieministeriet (828/77) och i denna förordning stadgas samt i arbetsordningen för fångvårdsavdelningen bestäms.

Om avgörande av vissa ärenden vid justitieministeriets sammanträde är stadgat i lag (324/70).

3 §

Justitieministern fastställer beloppet av fångars arbets- och brukspenning samt lön, beloppet av den ersättning, som av fångar skall uppbäras för utgifterna för kost och underhåll, samt de grunder, enligt vilka beslutanderätt överförs till anstaltsdirektörerna, då det med stöd av lag eller förordning är möjligt. Justitieministern avgör beträffande till livstids fängelse dömda fångar även de ärenden som gäller fånges förordnande till öppen anstalt, beviljande av tillstånd att avlägsna sig från anstalt och tillstånd till civilt arbete ävensom återkallande av dylikt tillstånd samt försättande i frihet av sådan fånge för vård utom straffanstalt.

överdirektören avgör de ärenden angående verkställighet av straff, fångvårdsväsendet och fångtransport, vilkas avgörande enligt lag eller förordning ankommer på justitieministeriet och vilka icke skall avgöras i annan ordning. När ärende är av principiell vikt eller av vittbärande art eller när utlåtande i ärendet skall inhämtas av statsrådets finansutskott, avgörs ärendet av justitieministern.

Justitieministern kan i enskilt fall förbehålla sig beslutanderätten i ärende som eljest avgörs av tjänsteman vid fångvårdsavdelningen. överdirektören kan likaså i enskilt fall förbehålla sig beslutanderätten i ett på avdelningen ankommande ärende, vars avgörande genom förordning uppdragits åt annan tjänsteman vid avdelningen.

4 §

Chefen för administrativa byrån avgör de ärenden som gäller:

1) anstånd med verkställandet av frihetsstraff;

2) inräknande i fånges strafftid av den tid, som inledandet av verkställigheten av straffet utan fånges förskyllan fördröjts eller verkställigheten varit avbruten;

3) tillstånd för annan än till frihetsstraff på livstid dömd fånge att för en kort tid avlägsna sig från straffanstalten samt inräknande av denna tid i strafftiden; och

4) tillåtelse för fånge, som kallats att höras inför annan myndighet än domstol, att avlägsna sig från straffanstalten.

5 §

Chefen för övervaknings- och skolningsbyrån eller överinspektören vid byrån avgör de ärenden som gäller:

1) fångars placering i straffanstalt i enlighet med fastställda placeringsanvisningar;

2) fånges överföring till annan straffanstalt för medicinsk vård eller undersökning; och

3) överflyttning av villkorligt frigiven fånges övervakning.

Justitieministern fastställer fördelningen av beslutanderätten mellan byråchefen och överinspektören.

Ovan i 1 mom. 1 punkten nämnda ärenden rörande fångars placering avgörs utan föredragning.

6 §

Den fångvårdsinspektör, som övervakar de öppna anstalterna, avgör utan föredragning de ärenden som gäller fånges överföring från en öppen anstalt till en annan, i enlighet med fastställda placeringsanvisningar.

7 §

Kriminalvårdsöverinspektören avgör utan föredragning de ärenden, som angår förordnande av övervakare för ung förbrytare, som dömts till villkorligt straff.

8 §

Överläkaren för fångvårdsväsendet avgör utan föredragning ärendena angående fånges överföring för medicinsk vård eller för annan undersökning än sinnesundersökning till sjukhus eller motsvarande inrättning utanför straffanstalt.

9 §

Närmare föreskrifter om fångvårdsavdelningen samt om de åligganden tjänstemännen vid avdelningen och fångvårdsväsendets fängelsepsykiater har att fullgöra ges i en arbetsordning, vilken fastställs av justitieministeriet.

10 §

För skötseln och övervakningen av fångvårdsväsendet skall överdirektören och, enligt hans förordnande, övriga innehavare av tjänst eller befattning vid fångvårdsavdelningen och inom fängelseförvaltningen i mån av behov företaga tjänsteresor, överdirektören skall om sina tjänsteresor göra anmälan hos justitieministern.

2 kap.

Anstaltsförvaltningen

Anstalternas verksamhetsområde och uppgifter
11 §

Fängelsestraff och förvandlingsstraff för böter verkställs i central-, läns-, ungdoms- och reservfängelse samt i arbetskoloni.

I länsfängelse hålls även personer, som är häktade på grund av brott eller av annan orsak (rannsakningsfångar).

I centralfängelse kan hållas även sådana, som jämte fängelsestraff även är häktade av annan orsak, samt, enligt anvisningar utfärdade av justitieministeriet, även andra rannsakningsfångar.

Personer som avtjänar fängelsestraff och som av annat skäl skall hållas häktade, får inte hållas i arbetskoloni eller annan öppen anstalt.

I ungdomsfängelse hålls unga förbrytare, vilka av fängelsedomstolen förordnats att intagas där.

I tvångsinrättning hålls farliga återfallsförbrytare, som av fängelsedomstolen förordnats att interneras där.

I sinnessjukhuset för fångar och i psykiatrisk avdelning vid fängelse vårdas sådana fångar och i tvångsinrättning internerade, som är i behov av sinnessjukvård. Vid dessa anstalter och avdelningar kan även utföras sinnesundersökning av personer som är åtalade för brott.

Justitieministeriet bestämmer vilka straffanstalter eller avdelningar vid straffanstalt som är öppna anstalter.

12 §

På anstaltsförvaltningen ankommer:

1) att verkställa fängelsestraff och förvandlingsstraff för böter;

2) att ombesörja verkställigheten av häktning i rannsakningsfängelse och av övriga i 11 § avsedda påföljder och uppgifter samt fångtransporten till den del den ankommer på fångvårdsväsendet;

3) att främja fångarnas möjligheter att reda sig och deras förberedande för friheten samt återanpassning i samhället;

4) att förvalta den i dess vård befintliga anstalten samt att styra och utveckla dess verksamhet; samt

5) att övervaka, att i fängelset iakttas ändamålsenlig fångvård, ordning och god hushållning och att fångarna får åtnjuta sina lagliga rättigheter.

Fängelses ledning
13 §

Fängelse leds av direktionen och direktören.

Direktion vid tvångsinrättning är direktionen vid den anstalt, i anslutning till vilken tvångsinrättningen verkar.

Direktion
14 §

Till direktion hör på tjänstens vägnar direktören, läkaren, två biträdande direktörer och ekonomidirektören eller ekonomiföreståndaren eller deras ställföreträdare. Till direktionen hör dessutom en av fångvårdsavdelningen förordnad biträdande direktör för social- och undervisningsarbetet eller socialkurator eller hans ställföreträdare. Finns i fängelse flera tjänster eller befattningar av ovannämnt slag, utser fångvårdsavdelningen dem, som skall höra till direktionen, och deras ställföreträdare. Finns vid anstalt ej två biträdande direktörer, är notarien medlem i direktionen.

Utöver i 1 mom. nämnda tjänstemän hör till direktionen såsom medlemmar tre företrädare för personalen, vilka envar har två personliga suppleanter, samt en av justitieministeriet för fyra år i sänder förordnad lekmannamedlem, som kan inneha denna uppgift högst två mandatperioder i följd.

Direktionens medlemmar verkar under tjänsteansvar.

15 §.

De medlemmar som i direktionen företräder personalen och deras suppleanter utses för tre kalenderår i sänder.

Valet sker med slutna sedlar vid en valförrättning, som ordnas på kallelse av direktören under den november månad som föregår direktionens mandatperiod.

Röstberättigade vid valet är de, som hör till personalen och som före valperioden under en tid av minst sex månader tjänstgjort inom fångvårdsväsendet i ett arbets- eller tjänsteförhållande som är huvudsyssla. Valbara är de, som före valperioden under en tid av minst ett år tjänstgjort inom fångvårdsväsendet i tjänsteförhållande och vilka inte på grund av sin tjänsteställning är ordinarie medlemmar i direktionen. Vaktchef eller biträdande vaktchef kan likväl inte väljas till medlem eller suppleant i direktionen.

16 §

Kandidater för valet uppställs av valmansföreningar. Valmansförening får bildas av registrerad facklig organisation, som verkar inom fängelset, eller av minst tio röstberättigade medlemmar av personalen. Två eller flera valmansföreningar har rätt att sammansluta sig till ett valförbund. Direktören skall skriftligen meddelas om bildande av valmansförening och valförbund före den 20 i den oktober månad som närmast föregår mandatperioden. I anmälan skall anges kandidaternas namn. Valmansförening får uppställa högst tio kandidater.

Efter valförrättningen räknas det totala antalet godkända röster som avgetts för respektive kandidat. Kandidaterna inom samma valmansförening har företräde framom varandra enligt storleken av de röstetal de erhållit. I nämnd ordningsföljd tilldelas kandidaterna jämförelsetal sålunda, att den första kandidaten från varje valmansförening såsom jämförelsetal erhåller hela antalet röster, som avgetts till förmån för valmansföreningen, den andra kandidaten hälften därav, den tredje en tredjedel, den fjärde en fjärdedel, och så vidare.

Då valförbund har bildats, bestäms den inbördes ordningsföljden mellan de därtill hörande kandidaterna i enlighet med deras personliga röstetal. I denna ordning tilldelas valförbundets kandidater valförbundets jämförelsetal sålunda, att den första kandidaten såsom jämförelsetal erhåller hela antalet röster, som avgetts till förmån för valförbundet, den andra kandidaten hälften därav, den tredje en tredjedel, den fjärde en fjärdedel, och så vidare.

17 §

Med stöd av valresultatet utser justitieministeriet till företrädare för personalen i direktionen, såframt offentlig fördel icke uppenbarligen annat kräver, de tre personer, som erhållit de högsta jämförelsetalen och två personliga suppleanter för envar av dem.

Av dem som förordnas skall en medlem och en suppleant företräda bevaknings- och tillsynspersonalen samt en medlem och en suppleant den övriga personalen. Angående valförrättningen och ordnandet av den utfärdas närmare anvisningar av justitieministeriet.

Finner direktionen, att person som utsetts till medlem i direktionen och hans personliga suppleanter har bestående förfall att verka som medlem i direktionen under sin mandatperiod, skall justitieministeriet på anmälan av direktionen och på grundvalen av senast förrättade val förordna en ny medlem i direktionen och personliga suppleanter för honom för den återstående mandatperioden. Kan direktionen inte under mandatperioden på ovan angett sätt kompletteras, förordnar justitieministeriet medlem i direktionen och suppleanter för honom, efter att ha hört de mest representativa fackliga organisationer, som verkar inom fångvårdsväsendet.

18 §

Kan medlemmar i direktionen inte förordnas på grundvalen av valresultatet på sätt som i 17 § är stadgat, skall justitieministeriet bestämma att nytt val förrättas. Tidigare förordnade företrädare för personalen fortsätter då såsom medlemmar av direktionen tills nya medlemmar förordnats.

19 §

Ordförande i direktionen är direktören eller, vid förfall för honom, hans ställföreträdare. Vid direktionens sammanträde föredras ärendena av ordföranden, som dock kan ålägga beredningen av ett ärende och redogörelsen för det någon annan tjänsteman vid fängelset.

Direktionen sammanträder en gång i veckan på tid, som den själv bestämt. När ordföranden finner det påkallat kan han därutöver sammankalla direktionen även till annan tid. Direktionens medlemmar skall, med beaktande av ärendets natur, beredas tillräcklig tid att på förhand bekanta sig med de ärenden, vilka upptas till behandling vid direktionens sammanträde.

Direktionen kan vid sitt sammanträde höra samarbetsorgan och förtroendemän för personalen samt övriga tjänstemän vid fängelset i ärenden, som hör till deras verksamhetsområde, och företrädare för fångarna i ärenden, vilka berör dem.

20 §

Vid direktionens sammanträde förs protokoll av en direktionsmedlem eller av annan tjänsteman vid fängelset, som förordnats av ordföranden. I protokollet skall i korthet antecknas ärendets handläggning, yttranden av i saken hörda personer samt beslutet. Till protokollet skall fogas i ärendet gjorda skriftliga yttranden och, ifall beslutet fattats efter omröstning, omröstningens resultat.

Direktionens expeditioner undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av den som fört protokollet. Har direktionens beslut inte varit enhälligt, skall av direktionens expedition avseende utlåtanden eller framställningar, avgivna till myndighet framgå, att beslutet fattats efter omröstning.

21 §

Direktionen är beslutför, då förutom ordföranden minst tre andra medlemmar är närvarande.

Uppkommer vid direktionens sammanträde meningsskiljaktighet, avgörs ärendet genom omröstning, vars resultat antecknas i protokollet, på grundvalen av beslutsförslag, vilka framställs av ordföranden. Såsom direktionens beslut gäller majoritetens mening och vid lika röstetal den åsikt, som ordföranden biträtt. I disciplinärt ärende gäller vid lika röstetal den lindrigare åsikten.

Från direktionens beslut avvikande mening skall omedelbart antecknas i protokollet. Skriftliga motiveringar för avvikande mening kan, inom en tid av sju dagar från direktionens sammanträde, lämnas till ordföranden för att fogas till protokollet.

22 §

Anser direktören att direktionens beslut strider mot lag, förordning eller andra bestämmelser eller att det äventyrar anstaltens säkerhet eller ordning, skall han underställa beslutet fångvårdsavdelningens prövning samt i väntan på dennas avgörande uppskjuta verkställigheten av beslutet.

Likaså skall direktionens beslut underställas fångvårdsavdelningen för avgörande, om så är stadgat eller förordnat särskilt.

Direktions uppgifter
23 §

På direktion ankommer:

1) att övervaka att i fängelset iakttas de stadganden och bestämmelser som gäller fångars behandling och fångvårdsväsendets förvaltning;

2) att fatta beslut i sådana ärenden rörande fånges försättande i villkorlig frihet samt disciplinär bestraffning av fånge, vilka faller inom dess behörighet, och att beträffande dessa ärenden avge utlåtanden;

3) att fatta beslut i sådana ärenden som faller inom dess behörighet och som gäller utnämningar, beviljande av avsked, uppsägningar och disciplinära åtgärder;

4) att fastställa en dagsordning för fängelset samt en arbetsordning för tjänstemännen;

5) att uppgöra förslag till verksamhets- och ekonomiplan samt budget för fängelset och plan för användandet av de fängelset beviljade anslagen;

6) att uppgöra förslag angående nödiga nybyggnader och ombyggnads- och reparationsarbeten på byggnader samt att besluta om byggnadsreparationer inom ramen för fängelset beviljade anslag, ifall ärendet inte skall avgöras av ekonomiföreståndaren;

7) att en gång i månaden verkställa inventering av fängelsets penningmedel samt ofördröjligen insända det därvid förda protokollet till justitieministeriets räkenskaps byrå;

8) att övervaka fängelsets kosthåll och övriga hushållning;

9) att handlägga övriga ärenden, vilka rör fångvården och fängelsets förvaltning och vilka av högre myndighet förordnas eller av direktören överlåts att handläggas av direktionen eller vilka av medlem i direktionen hos direktören anmälts för att handläggas av direktionen; samt

10) att handlägga och avgöra övriga ärenden vilka enligt lag, förordning eller särskilt förordnande ankommer på direktionen.

Tjänstemännens uppgifter
24 §

På direktör ankommer:

1) att leda och utveckla fängelsets verksamhet och att övervaka efterlevnaden av de stadganden och bestämmelser som gäller fångars bemötande;

2) att tillsammans med biträdande direktör och vaktchefen övervaka ordningen, förvaringssäkerheten, bevakningssystemet och den övriga säkerheten vid fängelset;

3) att besluta om fördelningen av personalens uppgifter och arbetstidens användning med beaktande av vad i fastställd arbetsordning är bestämt;

4) att svara för personalförvaltningen, personalens utbildning och informationsverksamheten vid fängelset;

5) att sörja för samarbetet mellan olika ansvarsområden och för samarbetsöverläggningar;

6) att på fängelsets vägnar kära och svara i fordrings- och ersättningsmål;

7) att regelbundet besöka anstaltens olika utrymmen och särskilt följa med i enrum placerade fångars förhållanden och behandling;

8) att mottaga och kvittera alla till direktionen, direktören, fängelset eller fångarna adresserade brev och försändelser, såvida han inte anförtrott dessa uppgifter åt annan tjänsteman vid fängelset;

9) att ofördröjligen underrätta fångvårdsavdelningen om viktiga tilldragelser inom fängelset; samt

10) att avgöra samtliga ärenden rörande anstaltens verksamhet, vilkas avgörande inte ankommer på annan myndighet, fängelsets direktion eller annan tjänsteman vid fängelset.

Anser direktören att ärende, som han är behörig att avgöra, är av principiell vikt, kan han överföra det att handläggas av direktionen eller underställa det fångvårdsavdelningens prövning.

Direktören kan i enskilt fall förbehålla sig beslutanderätten i ärende, vars avgörande anförtrotts honom underställd tjänsteman.

25 §

På biträdande direktör ankommer:

1) att verkställa besluten rörande fångar och att sörja för att fånge inte kvarhålls i fängelset utöver fastställd tid;

2) att utfärda erforderliga intyg rörande fånge, som intagits i fängelset, samt nödiga förpassningar, fripass och intyg beträffande fångar som skall förpassas eller friges från fängelset;

3) att föra journal över fångarna enligt fastställt formulär;

4) att som förman för vaktchefen och vaktpersonalen svara för upprätthållandet av ordningen och bevakningen;

5) att svara för skötseln av personalärendena och personalens informations- och utbildningsärenden;

6) att övervaka och utveckla fångarnas utbildning, rehabilitering och förberedande för friheten; samt

7) att leda och övervaka på anstalten ankommande undersökningar av ordnings- och disciplinära ärenden.

Finns vid fängelse flere biträdande direktörer, fastställer fångvårdsavdelningen arbetsfördelningen dem emellan och på vilken av dem handläggningen av ovan i 1 mom. 1―3 punkterna nämnda uppgifter, som handhas på eget ansvar, ankommer. Har fånge tillfälligt överförts till annan anstalt, handhas de i 1 mom. 1―3 punkterna nämnda uppgifterna av biträdande direktören vid den anstalt, varifrån fången har sänts. Fångvårdsavdelningen kan i fängelsets arbetsordning förordna, att de i 1 mom. 5―6 punkterna nämnda ärendena handläggs av annan tjänsteman än biträdande direktör.

26 §

På ekonomidirektör och ekonomiföreståndare ankommer:

1) att ombesörja förvaltningen av fängelsets och fångarnas penningmedel och att underteckna, med kontrasignering av tjänsteman, som förordnats för uppgiften, betalningsorder samt att ombesörja bokföringen och föra fängelsets räkenskaper;

2) att övervaka fängelsets ekonomi, produktions- och arbetsverksamhet samt att även i övrigt se till att sunda affärsprinciper iakttas i fängelsets verksamhet;

3) att besluta om på fängelset ankommande prissättning av produkter efter det en för uppgiften förordnad tjänsteman berett ärendet;

4) att besluta om anskaffning av matvaror och förnödenheter till fängelset;

5) att vara disponent för anstaltsfastigheten och besluta om smärre underhållsreparationer inom ramen för beviljade anslag; samt

6) att övervaka fängelsets materialförvaltning. Fångvårdsavdelningen kan förordna biträdande kamrer att på eget ansvar handha i 1 mom. 1 punkten nämnda uppgifter eller en del av dem.

27 §

På läkare ankommer:

1) att ge sjuk fånge nödig vård samt vid behov, ifall fången inte kan beredas ändamålsenlig vård i fängelset, göra framställning om hans överflyttning till vård utom fängelset;

2) att besluta om vårdåtgärd, som fånge själv ordnat på egen bekostnad, samt att övervaka att sådan vård är ändamålsenlig;

3) att i enlighet med fångvårdsavdelningens direktiv övervaka hälsovårdsförhållandena vid fängelset;

4) att följa med hälsotillståndet hos fångar, som förordnats till enrum, och hos övriga isolerade fångar samt att särskilt övervaka de förhållanden, vari enrum verkställs; samt

5) att under sina besök i fängelset kostnadsfritt ge läkarhjälp åt innehavare av tjänst eller befattning vid fängelset och deras familjemedlemmar.

28 §

På vaktchef ankommer:

1) att verka som vaktpersonalens närmaste förman samt att övervaka fångarnas bemötande och bevakningen av dem;

2) att, såvida direktören inte anförtrott uppgiften åt någon annan tjänsteman, undersöka fångarnas disciplinsförseelser och personalens försummelser av tjänsteplikt;

3) att övervaka att dörrar och portar hålls låsta i enlighet med av direktören utfärdade föreskrifter och att ingen utomstående utan direktörens tillstånd bereds tillträde till anstalten;

4) att tillräckligt ofta inspektera fängelsets bostads- och arbetslokaliteter samt övriga utrymmen, där fångar uppehåller sig; samt

5) att sörja för fängelsets vapen, nycklar och övrigt säkerhetsmateriel.

29 §

Fångvårdsavdelningen förordnar ställföreträdare för fängelses direktör, biträdande direktör, ekonomidirektör och ekonomiföreståndare. Ställföreträdare för fängelsets övriga tjänstemän förordnas av direktionen.

Bildande av ansvarsområden
30 §

I fängelses arbetsordning kan av de olika funktionerna inom fängelset bildas ansvarsområden som omfattar den allmänna administrationen, verkställigheten, bevakningen och upprätthållandet av ordning, arbets- och produktionsverksamheten, ekonomiförvaltningen, ekonomiunderhållet, undervisnings- och socialarbetet samt hälsovården. Vid behov kan bildas även andra eller av de ovannämnda sammansatta ansvarsområden. I arbetsordningen bestäms uppgifterna och förordnas förmännen för ansvarsområdena.

På förman för ansvarsområde ankommer att sörja för att ärendena inom ansvarsområdet behandlas omsorgsfullt och effektivt samt i samarbete med övriga ansvarsområden. Förmannen skall även bereda och föredra sitt ansvarsområdes ärenden för direktören, såvida detta inte ålagts annan tjänsteman.

Tjänstemännens allmänna skyldigheter
31 §

Den som är anställd vid anstaltsförvaltningen åligger:

1) att i all sin verksamhet främja uppnåendet av de för fångvården stadgade målsättningarna och, inom ramen för sina uppgifter, medverka till fångarnas återanpassning i samhället;

2) att bemöta fångarna rättvist och med respekt för deras människovärde samt att uppträda sakligt och med besinning;

3) att noggrant iaktta stadgandena och föreskrifterna samt förmans direktiv och order;

4) att omedelbart underrätta vaktchefen eller annan förman om ordningsförseelser och farosituationer samt att ofördröjligen skrida till åtgärder i syfte att återställa ordningen och förekomma skador;

5) att noggrant vårda fängelsets egendom samt att omsorgsfullt förvara fängelsenycklar och annat säkerhetsmateriel som han har hand om;

6) att bistå övriga tjänstemän i deras uppgifter;

7) att vid behov även under sin fritid på kallelse av förman inställa sig till tjänstgöring;

8) att i enlighet med arbetsordningen och förmans föreskrifter delta i bevakningsuppgifter och arbetsledningsuppgifter; och

9) att till sin förman lämna nödig utredning beträffande omständigheter med anknytning till sin tjänsteverksamhet.

32 §

Den som är anställd vid anstaltsförvaltningen får inte:

1) lämna fångarna sådana uppgifter rörande fängelset, dess personal och andra fångar, vilka är ägnade att äventyra anstaltsordningen eller enskilt intresse;

2) utan tillstånd använda fånge i sitt eget eller i annans enskilda arbete;

3) inlåta sig i handel med fånge eller av honom eller hans anhöriga eller anförvanter mottaga gåva eller betalning;

4) utan tillstånd verka som förmedlare av fånges ärenden eller föremål;

5) utan fångvårdsavdelningens tillstånd sälja eller förmedla förnödenheter för fängelsets bruk eller verka som förmedlare av fängelseprodukter;

6) utan giltigt skäl yppa uppgifter rörande fånge eller fängelsesäkerheten för utomstående eller för annan tjänsteman, som inte behöver dem i tjänsteuppdrag; samt ej heller

7) utan direktörens tillstånd bereda utomstående tillträde till anstalten.

33 §.

För fånges hälsovård, utbildning och eftervård får uppgifter rörande fånge och hans straff lämnas funktionärer, som är anställda hos staten eller kommun eller vid Kriminalvårdsföreningen, i enlighet med direktiv, som utfärdas av fångvårdsavdelningen.

34 §

Stadgandena i 51 och 32 §§ gäller personal, som är anställd i arbetsavtalsförhållande vid fångvårdsväsendet, till den del det inte är fråga om uppgift som kan utföras endast under tjänsteansvar.

Tjänster och befattningar
35 §

Vid fångvårdsväsendet finns följande tjänster och fasta befattningar:

1) Tjänster med avtalslön: planerare;

2) Tjänster med grundlön: direktör, direktör för utbildningscentralen, överläkare, biträdande överläkare, fängelseläkare, biträdande direktör, ekonomidirektör, ekonomiföreståndare, pastor, fängelsepsykiater, psykolog, äldre lärare, lärare i teoretiska yrkesämnen, lärare, studiehandledare, socialkurator, arbetslärare, notarie, biträdande kamrer, vaktchef. biträdande vaktchef och överskötare; samt

3) Fasta befattningar: hushållslärare, maskinchef, ledare för arbetsverksamheten, arbetsledare, arbetsmästare, maskinmästare, undermaskinmästare, förrådsförvaltare, montör, maskinskötare, hushållsmästare, övervakt, äldre och yngre vakt, avdelningsvårdare, sjukskötare, vårdare, barnskötare, biträdande kanslist och byråbiträde.

Förutom ovannämnda tjänster och befattningar kan finnas motsvarande extra ordinarie befattningar samt ytterligare följande extraordinarie befattningar: avdelningsläkare, lärare i yrkesämnen, lantbrukslärare, placerare, driftschef, överarbetsledare, överfaktor, bibliotekarie, lagerchef, utbildningssekreterare, godsförvaltare, faktor, chef för arbetskoloni, specialsjukskötare, köksmästare, biträdande chef för arbetskoloni, gymnastik- och idrottsinstruktör, röntgenskötare, laboratorieskötare, fysioterapeut, ergoterapeut, hjälpskötare, byråfunktionär och vaktmästare.

Inom ramen för budgeten kan vid fångvårdsväsendet finnas även andra extraordinarie befattningar samt tillfälliga funktionärer och personal i arbetsavtalsförhållande.

36 §

Innehavare av fast befattning kan, när tvingande skäl så kräver, av fångvårdsavdelningen överföras till annan befattning utan vederbörandes samtycke.

Om placeringen inom fångvårdsväsendet av tjänster och befattningar samt extraordinarie befattningar, som är gemensamma för fångvårdsväsendet, besluter fångvårdsavdelningen.

Besättandet av tjänster och befattningar
37 §

Fängelsedirektör, överläkare och biträdande överläkare utnämns av statsrådet samt fängelsepsykiater, fängelseläkare, biträdande direktör, ekonomidirektör, ekonomiföreståndare och psykolog av justitieministeriet efter det tjänsten stått att ansökas under en tid av 30 dagar.

Undermaskinmästare, montör, förrådsförvaltare, maskinskötare, barnskötare och byråbiträde utnämns av anstaltens direktion efter det befattningen stått att ansökas under en tid av 30 dagar.

Samtliga övriga innehavare av tjänst eller befattning utnämns av fångvårdsavdelningen efter det tjänsten eller befattningen stått att ansökas under en tid av 30 dagar.

38 §

Av de extraordinarie befattningshavarna antar fångvårdsavdelningen de, som är jämförliga med innehavare av tjänst, såvida annorlunda inte är stadgat, samt avdelningsläkare, lantbrukslärare, driftschef, ledare för arbetsverksamheten, överarbetsledare, överfaktor, lagerchef, placerare, maskinchef, faktor, godsförvakare, utbildningssekreterare, arbetsledare, chef och biträdande chef för arbetskoloni, avdelningsvårdare, specialsjukskötare, sjukskötare, hushållsmästare, övervakt, maskinmästare, byråfunktionär och biträdande kanslist. Övriga extraordinarie befattningshavare antas av fängelsets direktion.

Av de tillfälliga funktionärerna antar fångvårdsavdelningen de som är jämförliga med innehavare av tjänst och de som är jämförliga med innehavarna av befattningarna som ledare för arbetsverksamheten, överarbetsledare och arbetsledare samt chef och biträdande chef för arbetskoloni. Fängelses direktion antar tillfällig avdelningsvårdare, sjukskötare, maskinmästare, hushållsmästare, övervakt, biträdande kanslist, byråbiträde och byråfunktionär. Övriga tillfälliga funktionärer antas av fängelses direktör, såvida inte fångvårdsavdelningen vid inrättandet av befattningen förbehållit sig beslutsrätt i frågan.

39 §

Beträffande handhavandet av vakant tjänst och därmed jämförlig extraordinarie befattning samt förordnandet av vikarie för ovannämnda tjänst eller befattning besluter fångvårdsavdelningen, såvida annorlunda inte är stadgat. Fångvårdsavdelningen besluter även om handhavandet av befattningarna som avdelningsläkare, lantbrukslärare, driftschef, ledare för arbetsverksamheten, överarbetsledare, överfaktor, lagerchef, placerare, godsförvaltare, utbildningssekreterare, maskinchef och arbetsledare.

Direktionen besluter om handhavandet av befattningarna som faktor, avdelningsvårdare, chef för arbetskoloni, hushållsmästare, specialsjukskötare, biträdande chef för arbetskoloni, övervakt och byråfunktionär.

Beträffande handhavandet av annan vakant befattning eller förordnande av vikarie för sådan besluter fängelsets direktör.

40 §

Om antagandet av personal i arbetsavtalsförhållande samt deltidsanställd personal besluter direktören, såvida fångvårdsavdelningen inte förbehållit sig beslutsrätt i frågan.

Beträffande utnämning eller antagande i extraordinarie befattning av pastor, direktören för fångvårdens utbildningscentral och övrig personal vid utbildningscentralen är stadgat särskilt.

41 §

Vårdare vid sinnessjukhuset för fångar utnämns av överläkaren efter det befattningen stått att ansökas under en tid av 30 dagar, överläkaren antar även extraordinarie vårdare och tillfällig funktionär samt besluter om handhavandet av nämnda befattningar, då de är vakanta, eller om förordnande av vikarie för dessa.

Tjänstledighet
42 §

Fängelsedirektör kan bevilja honom underställd tjänsteman, förutom överläkaren och biträdande överläkaren, fortlöpande tjänstledighet för en tid av högst sju dagar samt avdelningsvårdare, hushållsmästare, övervakt, chef och biträdande chef för arbetskoloni, gymnastik- och idrottsinstruktör, maskinmästare, undermaskinmästare, arbetsmästare, maskinskötare, montör, köksmästare, förrådsförvakare, sjukskötare, vårdare, röntgenskötare, laboratorieskötare, fysioterapeut, ergoterapeut, äldre och yngre vakt, barnskötare, hjälpskötare, biträdande kanslist, byråfunktionär samt byråbiträde fortlöpande tjänstledighet för en tid av högst 30 dagar. Direktionen beviljar ovannämnda innehavare av befattning fortlöpande tjänstledighet för en tid av högst sex månader, såvida om saken inte är annorlunda stadgat.

Överläkaren vid sinnessjukhuset för fångar kan bevilja avdelningsvårdare, sjukskötare, vårdare, biträdande kanslist och byråbiträde fortlöpande tjänstledighet för en tid av högst sex månader.

Längre fortlöpande tjänstledighet än ovannämnd samt tjänstledighet åt övriga innehavare av tjänst eller befattning beviljas av fångvårdsavdelningen.

Beträffande beviljande av tjänstledighet åt innehavare av tjänst eller befattning vid fångvårdens utbildningscentral är stadgat särskilt.

Avsked, avlöning, semester och pension
43 §

Avsked från tjänst och befattning beviljas av den utnämnande myndigheten.

Innehavare av befattning vid anstaltsförvaltningen är skyldig att avgå vid uppnådd 63 års ålder. Med innehavare av tjänst jämförlig extraordinarie befattningshavare samt innehavare av befattning som enbart utför kansliarbete är dock skyldig att avgå vid uppnådd 67 års ålder.

Beträffande avlöning, semester och pension för tjänstemännen vid fångvårdsväsendet gäller vad därom är stadgat, bestämt eller avtalat särskilt.

Beträffande semester för lärare i yrkesämnen och arbetslärare tillämpas de allmänna semesterbestämmelser som gäller i fråga om innehavare av statens tjänst eller befattning, såvida om saken inte annorlunda är stadgat eller avtalat.

Kompetensvillkor
44 §

Vid besättandet av tjänst eller befattning vid anstaltsförvaltningen skall särskild uppmärksamhet fästas vid sökandens personliga lämplighet för fångvårdsarbete.

Utnämnande myndighet kan kräva att sökanden genom läkarintyg visar att han är till sin hälsa lämplig för den tjänst eller befattning vid anstaltsförvaltningen, som skall besättas.

Beträffande sökandena till tjänst eller extraordinarie befattning som läkare skall införskaffas utlåtande av medicinalstyrelsen samt beträffande sökandena till tjänst eller extraordinarie befattning i anslutning till yrkesutbildning för fångar av yrkesutbildningsstyrelsen.

45 §

Som kompetensvillkor krävs:

1) av fängelsedirektör för tjänsten lämplig högskoleexamen och kännedom om det straffrättsliga påföljdssystemet;

2) av överläkare, biträdande överläkare och fängelsepsykiater för tjänsten lämplig specialläkarexamen samt av annan läkare rättigheter som legitimerad läkare;

3) av biträdande fängelsedirektör, notarie, vaktchef och biträdande vaktchef för tjänsten lämplig högskoleexamen eller fångvårdsexamen;

4) av psykolog psykologiekandidatexamen eller för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och däri ingående eller särskilt för sig avlagt högsta vitsord i psykologi;

5) av lärare för tjänsten lämplig högskoleexamen eller grundskollärarkompetens eller fångvårdsexamen;

6) av studiehandledare för tjänsten lämplig högskoleexamen, vari ingår eller utöver vilken förvärvats tillräcklig pedagogisk utbildning, eller kompetens för studiehandledare vid grundskolan eller fångvårdsexamen, utöver vilken förvärvats tillräcklig pedagogisk erfarenhet eller utbildning;

7) av socialkurator för tjänsten lämplig högskoleexamen, vari ingår eller utöver vilken förvärvats tillräcklig utbildning i socialt arbete, eller socialvårdsexamen eller motsvarande vid Svenska social- och kommunalhögskolan avlagd examen eller fångvårdsexamen, utöver vilken förvärvats tillräcklig kännedom om socialt arbete;

8) av ekonomidirektör, ekonomiföreståndare och biträdande kamrer för tjänsten lämplig högskoleexamen eller fångvårdsexamen eller vid handelsinstitut avlagd examen samt dessutom kännedom om statens betalningsrörelse och bokföring;

9) av överskötare hälsovårdskandidatexamen, hälsovårdsförvaltningsexamen eller specialsjukskötarexamen och tillräcklig erfarenhet av förvaltning;

10) av övriga innehavare av tjänst för tjänsten lämplig högskoleexamen eller fångvårdsexamen;

11) av lantbrukslärare och placerare för befattningen lämplig högskoleexamen;

12) av hushållslärare för befattningen lämplig högskoleexamen eller examen för lärare i huslig ekonomi;

13) av driftschef för befattningen lämplig diplomingenjörsexamen eller vid tekniskt institut avlagd, för befattningen lämplig examen;

14) av maskinchef i teknisk skola avlagd, för befattningen lämplig examen samt annan behörighet som fängelsets tekniska utrustning förutsätter;

15) av ledare för arbetsverksamheten, överarbetsledare och arbetsledare vid teknisk skola avlagd, för befattningen lämplig examen;

16) av lagerchef, arbetsmästare, köksmästare. maskinmästare och undermaskinmästare för befattningen lämplig yrkesutbildning och tillräcklig erfarenhet av vederbörande yrkesområde;

17) av utbildningssekreterare för befattningen lämplig högskoleexamen eller fångvårdsexamen;

18) av godsförvaltare i lantbruksinstitut avlagd examen;

19) av chef för arbetskoloni fångvårdsexamen eller övervaktexamen;

20) av övervakt övervaktexamen;

21) av hushållsmästare övervaktexamen eller vid handelsinstitut avlagd examen;

22) av avdelningsvårdare och specialsjukskötare specialsjukskötarexamen eller motsvarande tidigare förvärvad kompetens;

23) av sjukskötare sjukskötarexamen;

24) av röntgenskötare röntgenskötarexamen, av laboratorieskötare laboratorieskötarexamen, av fysioterapeut fysioterapeutexamen och av ergoterapeut ergoterapeutexamen;

25) av vårdare sinnessjukvårdarexamen eller sjukskötarexamen;

26) av barnskötare barnskötarexamen;

27) av hjälpskötare hjälpskötarexamen; samt

28) av biträdande chef för arbetskoloni samt äldre och yngre vakt vaktexamen.

Fångvårdsexamen medför kompetens även för de befattningar, för vilka krävs övervakt- eller vaktexamen.

Beträffande kompetensvillkoren för tjänsterna och befattningarna som direktör för utbildningscentralen och för övrig personal vid fångvårdens utbildningscentral, pastor, lärare i yrkesämnen och arbetslärare är stadgat särskilt.

46 §

Som kompetensvillkor för övriga än i 45 § nämnda innehavare av befattning ävensom för personal i arbetsavtalsförhållande krävs, att vederbörande har tillräcklig yrkesutbildning och förtrogenhet med sitt yrkesområde samt att han genom sin tidigare verksamhet visat att han har en sådan skicklighet och förmåga, som ett framgångsrikt handhavande av befattningen eller uppdraget förutsätter.

Beträffande kompetensvillkoren för övriga än ovannämnda extraordinarie befattningar gäller, i tillämpliga delar, vad om motsvarande tjänst eller befattning är stadgat i 45 §.

47 §

Beträffande verkställande av i förordningen om fångvårdens utbildningscentral (365/76) nämnda fångvårdsexamen, som medför kompetens som fängelsedirektör, samt fångvårdsexamen, övervaktexamen och vaktexamen bestäms genom beslut av justitieministeriet.

3 kap.

Hälsovården

48 §

Högsta förvaltningsmyndighet för hälsovården inom fångvårdsväsendet är justitieministeriet, på vars fångvårdsavdelning handläggningen av ärendena rörande hälsovård ankommer.

49 §

För fångarnas sjukvård finns inom fångvårdsväsendet ett sinnessjukhus för fångar, psykiatriska avdelningar samt andra anstaltssjukhus och sjukavdelningar. På anstalter för sjukvård och i dessa för vård intagna tillämpas, vad om fängelser och personer som avtjänar fängelsestraff är stadgat och vad nedan i detta kapitel stadgas särskilt.

50 §

Person intas för vård på sinnessjukhuset för fångar eller på psykiatrisk avdelning och utskrivs därifrån med iakttagande av vad om intagning på och utskrivning från sinnessjukhus är stadgat särskilt. Beträffande intagning på och utskrivning från annat anstaltssjukhus eller sjukavdelning besluter den för sjukhuset ansvarige läkaren i enlighet med av fångvårdsavdelningen utfärdade anvisningar.

I fångvårdsväsendets sjukhus intagen fånge inskrivs i sjukhusets patientförteckning, men kvarstår i det fängelses böcker, varifrån han har sänts.

51 §

Sinnessjukhuset för fångar leds av överläkaren. På överläkaren ankommer att i sinnessjukhuset för fångar handha och till tillämpliga delar avgöra de ärenden, som i fängelse ankommer på direktionen och direktören. Beträffande överläkarens beslut gäller i tillämpliga delar vad om direktionsbeslut är stadgat.

52 §

Utnämnings- och disciplinära ärenden, vilka handläggs vid sinnessjukhuset för fångar, samt de ärenden, vilka i fängelse hör till direktionens behörighet, skall före avgörandet av dem förberedelsevis behandlas vid möte, vari deltar överläkaren, avdelningsläkaren och övervårdaren samt två representanter för personalen. Representanterna för personalen väljs med iakttagande i tillämpliga delar av vad om personalens representanter i direktionen är stadgat.

Ordförande vid mötet är överläkaren och sekreterare är en av överläkaren förordnad tjänsteman vid sinnessjukhuset för fångar. Mötet är behörigt, då förutom ordföranden minst två medlemmar är närvarande.

I mötesprotokollet skall i korthet antecknas de behandlade ärendena och deltagarnas åsikter.

53 §

Av fångvårdsavdelningen förordnad tjänsteman vid sinnessjukhuset för fångar skall avgöra de ärenden, som i fängelse avgörs av ekonomiföreståndare. Övervårdare vid sinnessjukhuset för fångar svarar för de till anstaltsordningen hörande uppgifter, vilka i fängelse ankommer på vaktchef.

54 §

Är fånge på grund av sinnessjukdom eller annan allvarlig själslig sjukdom i behov av långvarig sjukhusvård, skall den för anstalten ansvarige läkaren anmäla om saken till fångvårdsavdelningen. Fångvårdsavdelningen besluter huruvida vården skall fortsättas inom fångvårdsväsendet eller huruvida fången skall friges för att vårdas utom fängelset.

I ovan i 1 mom. avsedda fall samt då strafftiden för sinnessjuk fånge fortskridit så långt, att han skall friges från anstalten, skall den ansvarige läkaren i god tid därförinnan vidta nödiga åtgärder för överflyttning av den sjuke till sinnessjukhus eller annan vårdanstalt.

4 kap.

Särskilda stadganden

Särskilda stadganden rörande personalen
55 §

Med tjänsteman avses i denna förordning innehavare av tjänst eller befattning inom fångvårdsväsendet, extraordinarie befattningshavare, tillfällig funktionär samt praktikant.

56 §

Tjänsteman vid anstaltsförvakningen är skyldig att avlägga tjänsteed såsom därom är stadgat särskilt. Innehavare av tjänst, med undantag av pastor och läkare, samt med dem jämförliga innehavare av extraordinarie befattning, kan avlägga tjänsteeden även inför överdirektören för fångvårdsväsendet. övriga innehavare av befattning avlägger tjänsteed vid direktionssammanträde.

57 §

Tjänsteman vid anstaltsförvakningen kan vid behov förpliktas att bo i tjänstebostad. Utan fångvårdsavdelningens tillstånd får tjänstemannabostad eller del därav inte uthyras åt annan.

Fångvårdsavdelningen kan bevilja befrielse från skyldigheten att bo i statens tjänstebostad.

58 §

Justitieministeriet besluter om anstaltsförvaltningens tjänsteuniformer och tjänstedräkt samt bruket av dessa. Justitieministeriet besluter likaså om den personliga beväpningen för tjänstemännen inom fångvårdsväsendet och om övrigt säkerhetsmateriel.

Fångvårdsväsendets tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande skall ha personkort. Justitieministeriet utfärdar närmare bestämmelser om pcrsonkortet och dess användning.

59 §

Fångvårdsavdelningen kan förordna tjänsteman vid anstaltsförvaltningen att delta i utbildnings- och överläggningstillfälle.

Disciplinärt förfarande
60 §

För fel eller underlåtelse i tjänsteutövning samt för olämpligt uppförande i eller utom tjänsten, kan tjänsteman vid anstaltsförvaltningen bestraffas disciplinärt, såvida saken inte skall hänskjutas till behandling vid domstol eller såvida inte anmärkning av direktionen eller fångvårdsavdelningen anses vara en tillräcklig påföljd. Som straff kan tilldelas varning, påföras böter eller förordnas om skiljande från utövning av tjänst för en tid av högst sex månader.

Beträffande avsättning i disciplinär väg samt entledigande från befattning är stadgat särskilt.

61 §

Fångvårdsavdelningen bestämmer straffet för innehavare av tjänst vid anstaltsförvaltningen, för med sådan jämförlig innehavare av extraordinarie befattning och för tillfällig funktionär, för tjänsteman vid fångvårdens utbildningscentral samt, i fråga om befattningshavarna, för avdelningsläkare, placerare, överfaktor, faktor, driftschef, ledare för arbetsverksamheten, överarbetsledare, godsförvaltare, arbetsledare, maskinchef, chef för arbetskoloni och lantbrukslärare.

För andra än i 1 mom. nämnda tjänstemän bestäms straff av fångvårdsavdelningen på framställning av direktionen.

Direktionens undersökning och framställning i disciplinärt ärende skall fördröjligen hänskjutas till fångavdelningen för avgörande. Vederbörande tjänsteman har rätt att inom en tid av 14 dagar från delfåendet av direktionens beslut tillställa fångvårdsavdelningen sin anmärkningsskrift med anledning av beslutet.

I disciplinärt förfarande skall vederbörande höras. Fångvårdsavdelningen kan förordna att även i 1 mom. avsedd tjänsteman hörs inför fängelsets direktion.

62 §

Såvida i denna förordning stadgat disciplinärt förfarande inte har inletts inom ett år från den tidpunkt, då den omständighet, som skulle ha kunnat förorsaka ett sådant förfarande, blivit känd för den myndighet som behandlar det disciplinära ärendet, är möjligen att anhängiggöra förfarandet förfallen.

När disciplinärt ärende gjorts anhängigt, skall det handläggas möjligast skyndsamt.

63 §

Under den tid åtal mot tjänsteman är anhängigt vid allmänn domstol, får mot honom av samma orsak inte inledas disciplinärt förfarande.

Väcks under pågående disciplinärt förfarande åtal vid allmänn domstol av samma orsak, som har föranlett det disciplinära förfarandet, skall det disciplinära förfarandet avbrytas för den tid åtalet är anhängigt.

Har disciplinärt förfarande inte i fall, som nämns i 1 och 2 mom. inletts eller forsatts inom en tid av tre månader från den tidpunkt, då domstolens utslag vunnit laga kraft, förfaller möjligheten till dess inledande eller fortsättande.

64 §

Har mot tjänsteman väckts åtal vid domstol eller misstänks han på sannolika skäl för brott eller har mot honom inletts disciplinärt förfarande, kan utnämnande myndighet avhålla tjänstemannen från tjänsteutövning.

Förordnande om avhållande från tjänsteutövning skall ges skriftligen. Beslutet träder i kraft oavsett besvär.

65 §

Beträffande anteckning i matrikel och i utdrag ur densamma av straff, som ådömts av domstol eller i disciplinär väg, är stadgat särskilt.

Särskilda stadganden
66 §

Då det i ärende, vars handläggning ankommer på fångvårdsavdelningen eller direktionen är för erhållande av utredning erforderligt att höra vittnen, är fångvårdsavdelningen berättigad att låta verkställa vittnesförhör inför domstol. Fångvårdsavdelningen kan likaledes förordna att tjänsteman vid anstaltsförvaltningen eller fånge hörs inför direktionen.

67 §

Vid infordrande av utlåtande, uppgift, förklaring eller annat meddelande kan fångvårdsavdelningen förpliktiga tjänsteman vid anstaltsförvaltningen att vid vite fullgöra sin skyldighet samt, ifall av fortgående underlåtenhet, döma den försumlige till det förelagda vitet.

68 §

Över beslut angående utnämning till tjänst eller befattning eller antagande till extraordinarie befattning eller förordnande att handha sådan eller entledigande från befattning, utfärdande av avskedsbrev åt innehavare av tjänst eller befattning vid uppnådd avgångsålder, uppsägning samt återkallande av förordnande för extraordinarie och tillfällig befattningshavare eller överlåtande av bostad, må besvär ej anföras.

Över fångvårdsavdelningens beslut angående anstånd med inledande av verkställighet får besvär ej heller anföras.

I andra än i 1 mom. nämnda ärenden rörande enskilds rätt får ändring i direktionens beslut sökas hos fångvårdsavdelningen inom en tid av 30 dagar från den dag, då besväranden fick del av beslutet, denna dag dock inte medräknad.

69 §

Ändring i fångvårdsavdelningens beslut i andra än i 68 § 1 mom. nämnda ärenden söks i den ordning som är stadgad i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50). Besvär över föreläggande av vite får anföras endast samtidigt med besvär över ådömt vite.

Beträffande fånges rätt att söka ändring är stadgat särskilt.

70 §

Fångvårdsavdelningen skall förordna ojävig person att årligen inventera fångvårdsavdelningen underlydande anstalters förråd, arbetsmaterial och färdiga tillverkningar samt inventarier.

71 §

Arbetsordningen för fängelse och för anstalt för sjukvård fastställs av justitieministeriet.

Vid fastställandet av arbetsordning för straffanstalt kan avvikelse göras från vad i denna förordning är stadgat beträffande innehavarnas av tjänst eller befattning inom fångvårdsväsendet uppgifter samt arbetsfördelningen mellan dem, försåvitt uppgifternas praktiska ordnande, lokala förhållanden eller andra viktiga skäl det kräver.

72 §

Närmare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning utfärdas av justitieministeriet.

5 kap.

Ikraftträdande

73 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1986.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 17 februari 1950 angående fångvårdsväsendet (86/50) jämte däri senare gjorda ändringar.

74 §

De med stöd av 3 § i den upphävda förordningen angående fångvårdsväsendet fastställda arbetsordningarna för straffanstalterna förblir i kraft tills om dessa annorlunda bestäms genom fångvårdsavdelningens beslut.

75 §

På innehavare av tjänst eller befattning eller extraordinarie befattningshavare, som utnämnts eller antagits till tjänst eller befattning vid anstaltsförvaltningen innan denna förordning trädde i kraft, skall 45 § 1 mom., med undantag för punkterna 2, 4, 5, 6, 9, 22, 23. 24, 25, 26 och 27, inte tillämpas.

Dispens, som beviljats från kompetenskrav för tjänst eller befattning inom fångvårdsväsendet, förblir gällande som sådan.

Utan hinder av vad om direktörs kompetensvillkor är stadgat i 45 § kan den som före den 1 januari 1986 avlagt i 47 § nämnd fångvårdsexamen, även efter denna förordnings ikraftträdande avlägga sådan fångvårdsexamen, som medför kompetens som fängelsedirektör, och sålunda uppnå kompetens för tjänst eller extraordinarie befattning som direktör. Likaså skall tidigare avlagd fångvårdsexamen, som medför kompetens som fängelsedirektör, medföra kompetens för tjänst eller extraordinarie befattning som direktör.

76 §

Före denna förordnings ikraftträdande förordnade lekmannamedlemmar i direktionerna fortsätter i sina uppgifter under den mandatperiod de är utsedda för, varefter lekmannamedlemmarna utses i enlighet med denna förordning.

Direktion för fängelse och förberedande möte vid sinnessjukhuset för fångar väljs för första gången år 1986 för den år 1987 begynnande mandatperioden.

Helsingfors den 14 februari 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.