64/1986

Given i Helsingfors den 24 januari 1986

Lag om kommunernas miljövårdsförvaltning

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Tillämpningsområde

I denna lag stadgas om kommunernas miljövårdsförvaltning. Om kommunernas miljövårdsuppgifter och skötseln av dem gäller dessutom vad som i annan lag stadgas särskilt.

2 §
Länsstyrelsens uppgifter

Kommunernas miljövård leds och övervakas i varje län av länsstyrelsen, som därvid är underställd miljöministeriet.

3 §
Kommunens uppgifter

Kommunen skall inom sitt område övervaka och främja miljövården så att det genom skydd, vård och utveckling av naturen och annan miljö blir möjligt att trygga en hälsosam, trivsam och stimulerande livsmiljö för kommunens invånare.

4 §
Kommunstyrelsens uppgifter

Den allmänna planeringen av miljövården och åtgärder i syfte att beakta miljövården i kommunens verksamhet leds av kommunstyrelsen.

2 kap.

Miljövårdsnämnden

5 §
Kommunens miljövårdsnämnd

För skötseln av miljövårdsuppgifter finns i kommunen en miljövårdsnämnd.

Om antalet mantalsskrivna invånare i kommunen är mindre än 3 000, kan kommunfullmäktige besluta att miljövårdsnämndens uppgifter skall skötas av någon annan nämnd eller av kommunstyrelsen. I ärenden som gäller miljövård tillämpas i så fall på den andra nämnden eller på kommunstyrelsen vad som stadgas om miljövårdsnämnden.

Inom miljövårdsnämnden eller, i de fall som avses i 2 mom., inom annan nämnd eller kommunstyrelsen kan tillsättas en eller flera sektioner. En sektion kan få i uppdrag att avgöra också andra mindre viktiga ärenden än sådana som avses i 61 § 1 mom. och 71 § 2 mom. kommunallagen (953/76).

6 §
Miljövårdsnämndens uppgifter

För att övervaka och främja miljövården inom kommunen skall miljövårdsnämnden

1) sköta de uppgifter som enligt luftvårdslagen (67/82), lagen om avfallshantering (673/78), vattenlagen (264/61) och andra lagar ankommer på den,

2) bidra till planeringen och utvecklandet av miljövården,

3) ge akt på miljösituationen samt ombesörja utredningar och forskning i anslutning till den,

4) delta i anordnandet av den handledning och rådgivning i miljövård som behövs i kommunen,

5) avge utlåtanden och göra framställningar till andra myndigheter inom kommunen samt hos dem ta initiativ i frågor som ansluter sig till miljövården,

6) bidra till skötseln av information, upplysning och utbildning i kommunen i frågor som gäller miljövården,

7) främja det kommunala samarbetet i miljövårdsfrågor med andra myndigheter och samfund samt

8) utföra andra uppgifter som i instruktion har ålagts den.

7 §
Tjänsteinnehavare

För handhavande av uppgifter inom miljövården kan kommunen i sin tjänst ha en eller flera tjänsteinnehavare. Tjänst kan inrättas som huvudtjänst eller bitjänst eller också kan uppgifterna sammanslås med någon annan tjänst i kommunen. Tjänsten kan även inrättas som en kombinerad tjänst eller vara gemensam för flera kommuner.

Den fackliga personalen för miljövården, för vars avlönande statsandel betalas, skall ha den kompetens för uppgiften som miljöministeriet godkänner.

3 kap.

Statsandel och planering

8 §
Tillämpning av planerings- och statsandelslagen

Till kommun betalas statsandel för kostnaderna för skötseln av miljövårdsuppgifter så som det stadgas i lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (677/82), nedan planerings- och statsandelslagen, om inte annat stadgas nedan eller i annan lag.

Vad som i den lag som nämns i 1 mom. stadgas om social- och hälsovården gäller i tillämpliga delar miljövården.

9 §
Undantag från planerings- och statsandelslagen

Från stadgandena i planerings- och statsandelslagen görs undantag som följer:

1) stadgandena i 3 § 1 mom. 2 punkten och 2 mom., 4 §, 5 § 1 och 2 punkten, 6 §, 7 § 2 mom., 8 § 1 punkten, 13―15 §§, 17 § 2, 3 och 6 punkten. 18 § 1 punkten, 19, 21―24 och 27 §§ samt 31 § 1 och 3 mom. i planerings- och statsandelslagen tillämpas inte,

2) statsrådet godkänner kalenderårsvis i samband med avlåtandet av regeringens proposition angående statsförslaget en riksomfattande plan för anordnande av miljövården för de fem kalenderår som följer på det år då planen godkänns (riksomfattande plan); beredningen av den riksomfattande planen ombesörjs av miljöministeriet, och länsstyrelserna bistår miljöministeriet vid beredningen av den,

3) länsstyrelserna skall för kännedom till miljöministeriet sända sådana sammandrag som nämns i 12 § 2 mom. planerings- och statsandelslagen, och

4) social- och hälsovårdsministeriet skall innan ministeriet fastställer formulär enligt 28 § i planerings- och statsandelslagen inhämta miljöministeriets utlåtande.

4 kap.

Särskilda stadganden

10 §
Samarbetsskyldighet

I ärenden som gäller miljövården skall de kommunala myndigheterna i behövlig utsträckning samarbeta sinsemellan.

Om ett ärende som behandlas av en kommunal myndighet är av väsentlig betydelse för miljövården, skall myndigheten om möjligt bereda miljövårdsnämnden tillfälle att bli hörd i ärendet.

11 §
Rätt till information

Miljövårdsnämnden har rätt att av kommunala och statliga myndigheter få de sakuppgifter som är nödvändiga för skötseln av dess åligganden, om inte annat följer av stadgandena om tystnadsplikt.

12 §
Befogenhet att utfärda förordning

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

5 kap.

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

13 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1986.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

14 §
Övergångsstadganden

Uppgifter som enligt luftvårdslagen och lagen om avfallshantering ankommer på miljövårdsnämnden kan till utgången av år 1988 skötas i enlighet med de stadganden som gäller när denna lag träder i kraft.

Den som innan denna lag träder i kraft har valts till innehavare av en tjänst inom kommunens miljövårdsförvakning är fortfarande behörig för motsvarande tjänst.

Stadgandena i 9 § i denna lag och 2 kap. i planerings- och statsandelslagen tillämpas första gången då den riksomfattande planen för miljövården för åren 1987―1991 uppgörs och godkänns samt då realiseringsplanerna uppgörs och fastställs.

15 §
Regleringar för år 1986

Med avvikelse från vad som stadgas i 17 § 10 punkten i planerings- och statsandelslagen betalas för den verksamhet som avses i denna lag förskott på statsandelen för år 1986 på ansökan, så som det stadgas i 18 § 5 mom. lagen om statsandelar och -understöd åt kommuner och kommunalförbund (35/73).

Med avvikelse från vad som stadgas i 17 § 9 punkten i planerings- och statsandelslagen bestäms statsandelen för år 1986 för den verksamhet som avses i denna lag i enlighet med 8 § 1 mom. lagen om statsandelar och -understöd åt kommuner och kommunalförbund.

Statsandel för kostnader för nya tjänster betalas inom de gränser som har fastställts i statsförslaget för år 1986.

Regeringens proposition 196/85
Lag- och ekonomiutsk. bet. 14/85
Stora utsk. bet. 211 och 211a/85

Helsingfors den 24 januari 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Miljöminister
Matti Ahde

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.