54/1986

Given i Helsingfors den 24 januari 1986

Lag om ändring av upphovsrättslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 45 § 3 mom., 48 § 3 mom. samt 54 § 1 och 3 mom. upphovsrättslagen av den 8 juli 1961 (404/61),

dessa lagrum sådana de lyder, 45 § 3 mom. i lag av den 27 juli 1984 (578/84) samt 48 § 3 mom. och 54 § 1 och 3 mom. i lag av den 8 juni 1984 (442/84), samt

fogas till 22 § ett nytt 3 mom. samt till lagen nya 22 a och 47 a §§ som följer:

22 §

Vad som stadgas i 2 mom. tillämpas inte när verk ingår i radio- eller televisionsutsändning som vidaresänds i oförändrad form samtidigt som den ursprungliga utsändningen.

22 a §

Har av undervisningsministeriet godkänd organisation som företräder ett flertal finska upphovsmän givit tillstånd till att ett verk som ingår i trådlös radio- eller televisionssändning. på avtalade villkor och utan att utsändningen ändras, får vidaresändas för att mottas av allmänheten samtidigt som den ursprungliga utsändningen, får den som erhållit tillståndet, på motsvarande sätt och enligt villkoren i tillståndet vidaresända även sådant i sändningen ingående verk vars upphovsman inte företräds av organisationen.

Stadgandena i 11 a § 2 och 3 mom. om framställning av exemplar samt om organisationen och om upphovsman skall på motsvarande sätt tillämpas på ovan i 1 mom. nämnd vidaresändning, organisation och upphovsman till verk som ingår i sändningen.

45 §

Beträffande upptagning, utsändning och överföring som avses i denna paragraf skall på motsvarande sätt tillämpas vad som stadgas i 3 §, 11 § 1―3 mom., 12 § 2 mom., 14 § 1 mom., 17, 20 och 21 §§, 22 § 1 mom. samt 22 a, 26 a―26 h, 27―29, 41 och 42 §§.

47 a §

Har anordning som avses i 46 § nyttjats i en trådlös radio- eller televisionssändning som vidaresänds samtidigt och i oförändrad form för att mottas av allmänheten, har den utövande konstnären och den som framställt anordningen rätt till ersättning för vidaresändningen. Ersättningen kan betalas endast genom förmedling av den organisation som avses i 22 a §. Om yrkande på ersättning inte bevisligen framställs inom två år räknat från utgången av det år då rätten till ersättningen uppkom, förfaller denna rätt.

48 §

I de fall som avses i 1 och 2 mom. skall på motsvarande sätt tillämpas vad som stadgas i 11 § 1―3 mom., 14 § 1 mom., 20 och 21 §§ samt 22 § 1 mom. På vidaresändning som sker via ledare skall dessutom på motsvarande sätt tillämpas vad som stadgas i 22 a §.

54 §

Vid meningsskiljaktighet avgörs saken genom skiljemannaförfarande på det sätt som stadgas genom förordning, då det är fråga om

1) ersättning som avses i 14 § 2 mom., 16 § 2 mom., 22 § 2 mom., 47 § 1 mom. eller 47 a §;

2) beviljande av tillstånd som avses i 11 a § och villkoren för detta, när saken gäller framställning av exemplar för användning i undervisningsverksamhet;

3) beviljande av tillstånd som avses i 17 § och villkoren för detta, när saken gäller framställning av exemplar av verk som ingår i program som framställts och utsänts i undervisningssyfte; samt

4) beviljande av tillstånd som avses i 22 a § och villkoren för detta.


Tillstånd med stöd av denna paragraf har samma verkan som tillstånd som avses i 11 a, 17 eller 22 a §.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 1986.

Regeringens proposition 255/85
Andra lagutsk. bet. 7/85
Stora utsk. bet. 227/85

Helsingfors den 24 januari 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Kaarina Suonio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.