36/1986

Given i Helsingfors den 10 januari 1986

Lag om ändring av lagen om skolor för hörselskadade och synskadade

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 27 maj 1983 om skolor för hörselskadade och synskadade (481/83) lagens rubrik samt 1, 4 och 5 §§, 10 § 1 och 3 mom., 12 och 13 §§, 14 § 1 mom. och 17 § samt

fogas till 2 § ett nytt 2 mom., till 3 § nya 2 och 3 mom., till 15 § ett nytt 2 mom. samt till lagen nya 17 a och 17 b §§ som följer:

Lag

om skolor för hörselskadade och synskadade samt rörelsehindrade

1 §

Staten inrättar och upprätthåller specialskolor i syfte att anordna grundskoleundervisning för hörselskadade och synskadade samt rörelsehindrade barn i läropliktsåldern. I skolorna kan också ges rehabilitering för sådana i denna lag nämnda handikappade som är under läropliktsåldern eller som genomgått grundskolan.

I denna lag nämnda hörselskadade och synskadade samt rörelsehindrade är döva, blinda och dövblinda samt sådana rörelsehindrade, lomhörda och svagsynta som på grund av kroppsskadans eller sjukdomens an inte med framgång kan undervisas i den nioåriga grundskolan. I skola för hörselskadade kan under samma förutsättningar tas in barn med talskada och i skola för rörelsehindrade långtidssjuka barn.

2 §

För en total rehabilitering anordnas i skolan social och medicinsk rehabilitering som stöder undervisningen. Vid rehabiliteringen skall skolan i mån av möjlighet utnyttja verksamhetsenheterna inom socialvården och hälsovården samt samarbeta med dylika verksamhetsenheter.

3 §

I skolan kan med undervisningsministeriets tillstånd och på de grunder som statsrådet bestämmer anordnas påbyggnadsundervisning under ett läsår för dem som har genomgått grundskolans lärokurs.

Angående skolans uppgift beträffande tidigare elever som har avslutat sin skolgång gäller vad som är stadgat om elever som har fått specialundervisning i grundskolan.

4 §

Den allmänna ledningen och övervakningen av skolorna ankommer på skolstyrelsen. Den medicinska rehabiliteringen och hälsovården står dock under medicinalstyrelsens och den sociala rehabiliteringen under socialstyrelsens ledning och tillsyn.

Skolan skall ha ett reglemente som fastställs av skolstyrelsen.

Skolstyrelsen, socialstyrelsen och medicinalstyrelsen skall samarbeta vid anordnandet av den undervisning, rehabilitering och hälsovård som ges i skolan.

5 §

Skolan skall ha en direktion till vilken skolstyrelsen för fyra år i sänder utser sex medlemmar, av vilka minst tre skall vara elevers vårdnadshavare. Dessutom utser skolstyrelsen för motsvarande tid en medlem bland dem som skolans lärarkår inom sig föreslår och en medlem bland dem som skolans övriga personal inom sig föreslår. I skola med elever i årskurs som hör till grundskolans högstadium har direktionen två medlemmar som utses av dessa elever bland sig för ett läsår i sänder och som vid direktionens möten har yttranderätt men ej rösträtt. För medlemmarna skall utses personliga suppleanter.

10 §

Skolstyrelsen beslutar om intagningen av elever. I de fall som avses i 17 § beslutar dock skolans föreståndare om intagningen i skolan, om ej skolstyrelsen har förbehållit sig denna uppgift. En förutsättning för intagning till skola i de fall som avses i 17 § 3―6 punkten är att barnens eller de unga personernas hemkommun har anvisat dem till skolan.


Beträffande intagning i skola och förflyttning skall elevens vårdnadshavare höras.

12 §

Skolans undervisning och rehabilitering är avgiftsfria för eleven och han skall erhålla minst samma förmåner som grundskolans elever, i enlighet med vad som stadgas genom förordning. Vad som här stadgas gäller även i tillämpliga delar i de fall som avses i 17 § 3―6 punkten.

13 §

Skolan skall ha ett elevhem. I denna lag angivna handikappade elever som studerar i andra läroanstalter kan även tas emot i elevhemmet i avgiftsfri helpension, om det finns utrymme i elevhemmet och elevernas hemkommuner har anvisat dem till elevhemmet. I elevhemmet kan även vårdnadshavaren till barn som avses i 17 § 6 punkten bo tillfälligt.

14 §

I skolan kan finnas rektors-, biträdande rektors-, elev-, hemföreståndar- och lärartjänster samt vaktmästar-, verkkarls-, gårdskarl-eldar-, gårdskarls-, eldar-, husmors- och barnskötarbefattningar. Lärartjänsterna är tjänster som ledande lärare, specialklasslärare, specialklasslärare på förskolestadiet, speciallärare och hjälplärare.


15 §

Har vid skolan anställd person i uppgift att övervaka elevernas måltider genom att själv delta i den, är måltiden avgiftsfri för honom.

17 §

Undervisningsministeriet kan bestämma att det åligger en eller flera skolor att utöver sina i denna lag stadgade uppgifter och på det sätt som närmare stadgas genom förordning

1) sörja för utvecklandet av undervisningsmetoder och läromedel;

2) sörja för handledningen av handikappade elever som avses i denna lag och som studerar i grundskola och gymnasium, deras föräldrar och lärare samt skolans övriga personal;

3) anordna sådan undervisning som främjar genomgång av gymnasiets lärokurs för elever vilka gått i skola för hörselskadade och befinner sig på en tillräcklig språklig utvecklingsnivå;

4) anordna temporär undervisning för stödjande av studierna för handikappade elever som avses i denna lag och som studerar i grundskola, varvid de även kan ges rehabilitering, samt på motsvarande sätt för dem anordna rehabilitering under vilken även kan ges undervisning;

5) anordna temporär rehabilitering för handikappade elever som avses i denna lag och som studerar i gymnasium eller yrkesläroanstalt; samt

6) anordna temporär rehabilitering för handikappade barn som avses i denna lag och som inte uppnått läropliktsåldern och för handikappade unga personer som har gått ut grundskolan, för uppgörande och uppföljning av utbildnings- och rehabiliteringsplan samt på motsvarande sätt för placering i fortsatta studier, i arbetslivet och i samhället.

17 a §

Kommun är skyldig att till staten för sin ordinarie elev i specialskola som åsyftas i denna lag betala en ersättning som uppgår till 14 procent av driftskostnaderna per elev i specialskolan. Till skolans driftskostnader räknas härvid inte kostnader för elever som åsyftas i 17 § 3―6 punkten.

Kommun är skyldig att till staten utge ersättning för de driftskostnader som föranleds av sådana i 17 § 5 och 6 punkten nämnda personer vilka kommunen har anvisat till skolan. Den ersättning som kommunen skall betala för elev som åsyftas i 17 § 3 och 4 punkten är 50 procent av de driftskostnader som eleven vållar. Ersättningen för rehabiliteringen uppbärs dock på basis av de totala kostnaderna. Vid behov kan undervisningsministeriet besluta att 2 § 2 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten (980/ 73) skall tillämpas då de ersättningar som nämns i detta moment fastställs. Till kostnaderna räknas ej avskrivningar på anläggningstillgångar, ej heller kostnaderna för det kapital som placerats i anläggnings- och omsättningstillgångar. Vad som i detta moment stadgas beträffande elever som avses i 17 § 3 och 4 punkten gäller i tillämpliga delar även elever som studerar vid andra läroanstalter och som med stöd av 13 § har tagits emot i elevhemmet.

Med hemkommun avses kommun i vilken den som har intagits i skolan vid ingången av terminen har sin hemort enligt lagen om befolkningsböcker (141/69).

Vad som i denna lag stadgas om kommun tillämpas vid behov på kommunalförbund.

17 b §

Upprätthållare av privat specialskola för handikappade barn och staten kan avtala att skolan skall bli i denna lag avgiven skola för rörelsehindrade vars upprätthållande ombesörjs av staten.

Då tjänster, befattningar och uppgifter vid skola som avses i 1 mom. besätts första gången kan skolstyrelsen med vederbörandes samtycke förflytta person som har varit anställd vid den privata skolan till sådan tjänst, befattning eller uppgift vid skolan för rörelsehindrade som närmast motsvarar hans tidigare befattning eller uppgift, utan att den ledigförklaras. Förflyttningen får företas även om vederbörande inte uppfyller behörighetsvillkoren för den nya tjänsten, befattningen eller uppgiften, om skolstyrelsen anser honom ha förmåga att handha tjänsten, befattningen eller uppgiften.

För den som förflyttats till anställning hos staten i enlighet med 2 mom. räknas den tid, som han fått räkna sig till godo vid en i denna paragraf åsyftad privat skola, såsom tid vilken berättigar till ålderstillägg och tidsbestämd höjning samt semester och pension, och som personligt tillägg får han skillnaden mellan den enligt tidigare stadganden och bestämmelser utgående avlöningen och den avlöning som han erhåller i en statlig skola för rörelsehindrade. Med avlöning avses grundlön jämte ålders-, tjänste- och dyrortstillägg samt på stadganden och bestämmelser grundat personligt tillägg.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1986. Likväl tillämpas 17 § 3 punkten från och med läsåret 1985―1986.

De statliga specialskolorna för handikappade barn som hör till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde överförs vid denna lags ikraftträdande till undervisningsministeriets förvaltningsområde såsom skolor för rörelsehindrade. De hos staten anställda personerna förflyttas vid denna lags ikraftträdande utan särskilda åtgärder till motsvarande befattning eller uppgift vid en statlig skola för rörelsehindrade utan hinder av vad som är stadgat eller bestämt om behörighetsvillkoren. Till dess annan överenskommelse träffas genom tjänste- eller kollektivavtal gäller angående deras av avtal beroende anställningsvillkor vad som om dessa avtalats eller bestämts beträffande personal som är anställd vid specialskolor för handikappade barn.

Har beslut i enlighet med 17 b § fattats om att privat specialskola för handikappade barn skall övertas som en statlig läroanstalt, kan tjänster, befattningar och uppgifter besättas innan rätten att upprätthålla skolan har övergått.

I 17 a § 1 och 2 mom. nämnd ersättning till staten betalas år 1986 för ett halvt år.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 141/85
Kulturutsk. bet. 22/85
Stora utsk. bet. 213/85

Helsingfors den 10 januari 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Kaarina Suonio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.