13/1986

Given i Helsingfors den 10 januari 1986

Lag om ändring av 18 a § lagen om skatteuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 11 augusti 1978 om skatteuppbörd 18 a § 1, 2 och 4 mom., sådana de lyder i lag av den 4 juli 1980 (526/80), som följer:

18 a §

Efter det fem år förflutit från ingången av det år, som följer på det under vilket debiteringen av den i beskattningslagen nämnda regelmässiga slutliga skatten och i samband därmed debiterad skogsvårdsavgift har verkställts, lämnas skattetagarna en särskild redovisning (slutredovisning). För året före slutredovisningen uppgörs ingen rättelseredovisning.

Slutredovisningen uppgörs med iakttagande av stadgandena i 18 § om rättelseredovisning, likväl så att de skatter enligt beskattningslagen vilka inte har influtit, de förskott som betalas vid uppbörden och skogsvårdsavgifterna behandlas såsom lika stora ändringar av debiteringen vilka belastar skattetagaren.


De skatter enligt beskattningslagen som inflyter efter slutredovisningen, de förskott som betalas vid uppbörden efter slutredovisningen och de skogsvårdsavgifter som inflyter efter denna redovisas årligen på det sätt som stadgas i 22 § (efterredovisning).Denna lag träder i kraft den 1 februari 1986.

Regeringens proposition 225/85
Statsutsk. bet. 97/85
Stora utsk. bet. 209/85

Helsingfors den 10 januari 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Ahti Pekkala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.