8/1986

Given i Helsingfors den 10 januari 1986

Lag om ändring av 2 § lagen om besättande av vissa tjänster med avtalslön

I enlighet med riksdagens beslut ändras 2 § lagen den 27 januari 1971 om besättande av vissa tjänster med avtalslön, sådant detta lagrum lyder i lag av den 11 januari 1985 (8/85), som följer:

2 §

Tjänster som avses i 1 § är, utöver vad som är stadgat i andra lagar, följande tjänster:

i utrikesministeriet lagstiftningsrådstjänsten med avtalslön;

i justitieministeriet biträdande avdelningschefstjänsterna med avtalslön vid lagberedningsavdelningen, vilkas innehavare är lagstiftningsdirektörer, samt lagstiftningsrådstjänsterna vid lagberedningsavdelningen;

i försvarsministeriet generalsekreterartjänsten och allmänna sekreterartjänsten med avtalslön;

i finansministeriet statssekreterartjänsten med avtalslön, understatssekreterartjänsten med avtalslön och lagstiftningsrådstjänsten med avtalslön;

vid undervisningsministeriets högskole- och vetenskapsavdelning avdelningschefstjänsten med avtalslön;

vid Tammerfors universitet professorstjänsten (teaterarbete) med avtalslön vid humanistiska fakulteten;

vid teaterhögskolan rektorstjänsten, biträdande rektorstjänsten, föreståndartjänsten vid utbildningscentralen och professorstjänsten vid institutionen för skådespelare, samtliga med avtalslön;

vid konstindustriella högskolan rektorstjänsten, föreståndartjänsten vid utbildningscentraler samt professors- och biträdande professorstjänsterna med avtalslön;

vid freds- och konfliktforskningsinstitutet direktorstjänsten med avtalslön;

vid Finlands Akademi forskningsdirektörstjänsten med avtalslön;

i jord- och skogsbruksministeriet lagstiftningsrådstjänsten med avtalslön;

vid meteorologiska institutet forskningsprofessorstjänsten med avtalslön;

i handels- och industriministeriet den tjänst som konsultativ tjänsteman med avtalslön som inrättades genom förordning den 14 januari 1983 (75/83);.

i social- och hälsovårdsministeriet lagstiftningsrådstjänsten och utlänningskuratorstjänsten med avtalslön; och

i miljöministeriet lagstiftningsrådstjänsten med avtalslön.


Denna lag träder i kraft den 16 januari 1986.

Regeringens proposition 160/85
Statsutsk. bet. 96/85
Stora utsk. bet. 208/85

Helsingfors den 10 januari 1986

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Ahti Pekkala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.