1133/1985

Given i Helsingfors den 31 december 1985

Förordning om ändring av förordningen om pension för lantbruksföretagare

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde

ändras i förordningen den 7 november 1969 om pension för lantbruksföretagare 6 b §, 10 § 2 och 3 mom., 13 § 1 mom. och 17 § 2 mom.,

sådana de lyder, 6 b § i förordning av den 16 januari 1981 (30/81), 10 § 2 mom. och 13 § 1 mom. i förordning av den 3 juli 1974 (548/74), 10 § 3 mom. i förordning av den 21 maj 1976 (415/76) och 17 § 2 mom. i förordning av den 12 november 1976 (889/76), samt

fogas till 13 a §, sådan den lyder i förordningar av den 29 december 1972 och av den 31 januari 1985 (941/72 och 108/85), ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

6 b §

Vid tillämpningen av den andra meningen i 6 b § 1 mom. lagen om pension för lantbruksföretagare anses en hektar åker motsvara en skogsmark som årligen producerar 17 kubikmeter virke. Inom de i nämnda moment avsedda zonerna 1 och 2 och i landskapet Åland kan dock högst en hektar och inom de övriga zonerna högst två hektar åker på sagda sätt ersättas av skogsmark.

10 §

Ansökan om generationsväxlingspension anses gjord den dag den inlämnats eller med posten inkommit till den kommunala lantbruksnämnd, inom vars verksamhetsområde den lägenhet som skall överlåtas är belägen. Pensionsansökan kan med ovan nämnda verkan även inlämnas till lantbruksbyrån inom det lantbruksdistrikt, inom vars verksamhetsområde den lägenhet som skall överlåtas är belägen eller till lantbruksföretagarnas pensionsanstalt eller till av den bemyndigat ombud.

Har ansökan insänts till lantbruksbyrån, pensionsanstalten eller dess ombud, skall den utan dröjsmål överföras till vederbörande lantbruksnämnd. Lantbruksnämnden skall insända ansökningshandlingarna och sitt utlåtande över förutsättningar för erhållande av generationsväxlingspension till vederbörande lantbruksbyrå.


13 §

Försäkringspremier uppbärs inte på den del av pension, som skall erläggas till sjukförsäkringsfonden, ej heller på generationsväxlingspensionens kompletteringsdel. På annan del av pension kan i försäkringspremier utan pensionstagarens samtycke uppbäras högst en tredjedel av beloppet av den utgående pensionen. Denna begränsning gäller dock inte pension som erläggs i ett för allt.


13 a §

Invalidpensionstagare som har återfått sin arbetsförmåga och den som erhåller invalidpension i form av individuell förtidspension och som har börjat förvärvsarbeta är skyldig att meddela om förändringen till pensionsanstalten.


17 §

Betalningsdagarna är, med i 3 mom. stadgade undantag, den sista februari och den sista augusti, om den arbetsinkomst, som fastställts för lantbruksföretagare vid ingången av kalenderåret är större än 2 200 mark, eller den sista maj, om nämnda arbetsinkomst vid kalenderårets ingång är högst sagda markbelopp.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1986.

Det i 17 § 2 mom. denna förordning stadgade markbeloppet motsvarar det löneindextal som fastställts för år 1970.

Helsingfors den 31 december 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.