1122/1985

Given i Helsingfors den 31 december 1985

Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 26 januari 1956 om sjömanspensioner 8 § 2 mom., 12 § 1 och 2 mom. samt 15 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 8 § 2 mom. och 15 § i lag av den 9 januari 1981 (1/81), 12 § 1 mom. i lag av den 18 januari 1985 (52/85) och 12 § 2 mom. i lag av den 7 januari 1982 (17/82), samt

fogas till 12 §, sådan den lyder ändrad genom nämnda lagar av den 9 januari 1981, den 7 januari 1982 och den 18 januari 1985, ett nytt 4 mom. som följer:

8 §

På belopp som inte betalts inom föreskriven tid skall arbetsgivaren för dröjsmålstiden betala en årlig dröjsmålsränta om 16 procent.


12 §

Har arbetstagare innan invaliditeten börjar varit bosatt i Finland minst fem år och har invaliditeten inträtt innan 360 dagar har förflutit från det att arbetsförhållandet upphörde, räknas som premiemånader vid fastställandet av invaliditetspension i enlighet med 15 § också tiden mellan invaliditetens början och uppnåendet av den i 14 § 1 mom. stadgade pensionsåldern. Vid beräknandet av den tid av 360 dagar som avses ovan beaktas inte de dagar då arbetstagaren har haft studieledighet i enlighet med lagen om studieledighet (273/79) samt de dagar för vilka arbetstagaren har fått dagpenning i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/84), de sistnämnda dock högst till det antal som motsvarar det i 26 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa stadgade maximiantalet dagar för vilka kan betalas enligt förtjänsten avvägd dagpenning. Har arbetsförhållandet inte fortgått minst fyra månader, räknas på grund härav såsom premiemånader den tid som återstår till pensionsålderns uppnående endast för så vitt arbetstagaren inte på grund av arbets- eller tjänsteförhållande eller företagarverksamhet som begynt före detta arbetsförhållande har rätt till lagstadgat eller på offentlig pensionsstadga grundat pensionsskydd sålunda att vid fastställandet av hans invaliditetspension i enlighet med detta pensionsskydd nämnda tid eller motsvarande arbetsförtjänst redan beaktas. Likaså räknas vid fastställande av kvinnlig arbetstagares invaliditetspension såsom premiemånader den rid som återstår till uppnåendet av pensionsåldern, såvida hon mellan den tidpunkt då nämnda 360 dagar förflutit och den tidpunkt då invaliditeten börjat, vilken tid får uppgå till högst nio år, har haft i 15 a § åsyftat barn som är yngre än tre år, dock ej om den rid som återstår till pensionsålderns uppnående eller motsvarande arbetsförtjänst, utan att barnavårdstiden på nämnda sätt beaktas, skall räknas såsom till pension berättigande tid på grund av annat arbets- eller tjänsteförhållande eller företagarverksamhet. Har sådan kvinnlig arbetstagares arbetsförhållade inte fortgått minst fyra månader, gäller om fastställande av den till pension berättigande tiden i tillämpliga delar vad som stadgas i detta moment.

Skall till den som erhållit i enlighet med 1 mom. fastställd invaliditetspension eller förtidspension i enlighet med lagen om förtidspension för frontveteraner (13/82) senare betalas pension på grundval av ålder eller ny invaliditet, räknas som premiemånader även den tid under vilken han uppbar ovan nämnd invaliditets- eller förtidspension. Om dock ny invaliditetspension beviljas på grund av sådan invaliditet som har börjat innan ett år har förflutit från det nämnda tidigare pension upphörde eller, om pension beviljas med anledning av samma sjukdom, lyte eller kroppsskada som den tidigare pensionen, fastställs den nya pensionen enligt samma grunder som den tidigare. Då ny pension i de fall som avses ovan eller i 6 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare eller i 7 § 2 mom. lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden fastställs enligt samma grunder som en tidigare pension, skall ett arbets- eller tjänsteförhållande eller företagarverksamhet som har fortgått efter det att den tidigare pensionen upphörde lämnas obeaktat.


Av särskilda skäl kan sjömanspensionskassan besluta att invaliditetspension skall fastställas på det sätt som avses i 1 mom., även om det i momentet stadgade boendevillkoret inte är uppfyllt.

15 §

Rätt till invaliditetspension tillkommer försäkrad vars förvärvsmöjligheter till följd av sjukdom, lyte eller kroppsskada beräknas ha nedgått med minst en tredjedel av vad en person i motsvarande ställning i sådant arbetsförhållande som avses i sjömanslagen förtjänar, under förutsättning att detta tillstånd bör anses vara bestående eller varat sex månader utan avbrott samt att invaliditeten begynt innan 360 dagar har förflutit sedan arbetsförhållandet upphörde. Härvid lämnas dock sådana dagar obeaktade för vilka arbetstagaren har fått dagpenning i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa, dock högst det antal dagar som motsvarar det i lagens 26 § stadgade maximiantalet dagar för vilka kan betalas enligt förtjänsten avvägd dagpenning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

Det i 12 § 1 mom. stadgade kravet på boende i Finland gäller inte arbetstagare som innan denna lag träder i kraft har erhållit rätt till en sådan invaliditetspension som har fastställts med beaktande av den tid som återstår till uppnåendet av pensionsåldern eller motsvarande arbetsförtjänst.

Vid beräknandet av de i 12 § 1 mom. och 15 § stadgade 360 dagarna lämnas även sådana arbetslöshetsdagar obeaktade, för vilka grunddagpenning i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa har betalts före denna lags ikraftträdande.

Vid fastställandet av ny pension i enlighet med 12 § 2 mom. på grundval av invaliditet som har börjat inom ett år efter det att en tidigare pension har upphön beaktas också invaliditetspension som har fastställts i enlighet med 12 § 1 mom. och som har upphört innan denna lag träder i kraft.

Regeringens proposition 231/85
Socialutsk. bet. 24/85
Stora utsk. bet. 215/85

Helsingfors den 31 december 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.