1094/1985

Given i Helsingfors den 31 december 1985

Lag om ändring av lagen om statsgarantier för företag som idkar rederirörelse

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 24 juli 1972 om statsgarantier för företag som idkar rederirörelse lagens rubrik, 1 § 1 mom., 2 § 1 mom. samt 5 och 6 §§, nämnda lagrum sådana de lyder i lag av den 23 december 1977 (1031/77), samt

fogas till 2 §, sådan den lyder i nämnda lag av den 23 december 1977, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

Lag

om statsgarantier för företag som idkar skeppsbyggnads- eller rederirörelse

1 §

Till säkerhet för krediter till finska företag som idkar skeppsbyggnads- eller rederirörelse kan Statsgarantianstalten bevilja statsgarantier så som det stadgas i denna lag.


2 §

Garantikredit till ett företag som idkar rederirörelse skall vara avsedd att användas för att i Finland eller i utlandet anskaffa ett minst 10 meter långt och högst 10 år gammalt fartyg eller sådant fartygs skrov för handelssjöfart, eller för att konsolidera finansieringen av dylik fartygsanskaffning. Statsgaranti kan även beviljas till säkerhet för krediter som upptagits för ändrings-, reparations- eller förbättringsarbeten på fartyg.

Avsikten med garantikredit till företag som idkar skeppsbyggnadsrörelse skall vara att ge finskt företag som idkar rederirörelse möjlighet att få leveranskredit för att finansiera anskaffning av ovan i 1 mom. angivet fartyg eller fartygsskrov eller för att finansiera ändrings-, reparations- eller förbättringsarbete på fartyg. Statsgaranti kan även beviljas som säkerhet för kredit som upptagits för finansiering av dylikt projekt under byggnadstiden.


5 §

Garantikrediter får samtidigt vara utestående till ett sammanlagt belopp av högst 2 000 miljoner mark med undantag för räntor och andra betalningar som eventuellt skall erläggas utöver kapitalet. Beloppet av utländsk kredit beräknas enligt Finlands Banks säljkurs för respektive valuta vid den tidpunkt då garantin beviljas. Kursen för valuta som varaktigt saknas i Finlands Banks kurslista beräknas med användning av denna valutas gängse internationella kurs i sådan valuta som noteras av Finlands Bank vid den tidpunkt då garantin beviljas.

6 §

Då statsgarantier beviljas skall särskilt avseende fästas vid affärsekonomiska verksamhetsbetingelser, sysselsättningssynpunkter och projektets betydelse för verksamhetsmöjligheterna för företag som idkar skeppsbyggnads- eller rederirörelse.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

Regeringens proposition 175/85
Statutsk. bet. 76/85
Stora utsk. bet. 156/85

Helsingfors den 31 december 1985

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Handels- och industriminister
Seppo Lindblom

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.