1090/1985

Given i Helsingfors den 31 december 1985

Förordning om ändring av förordningen om avträdelsepension

På föredragning av jord- och skogsbruksministern

upphävs 1 § och 5 § 3 mom. förordningen den 29 mars 1974 om avträdelsepension (258/74),

sådana de lyder 1 § delvis ändrad genom förordning av den 4 januari 1980 (7/80) och 5 § 3 mom. i förordning av den 21 maj 1976 (416/76), samt

ändras 1 a §, 3 §, 5 § 1 mom. och det inledande stycket i 2 mom., 6 § 1 och 2 mom., 7 §, 9 §, 12 §, 18 § 1 mom. och 19 §,

av dem 1 a § sådan den lyder i förordning av den 30 december 1980 (1038/80), 3 § sådan den lyder ändrad genom förordning av den 13 maj 1977 (387/77) samt genom nämnda förordningar av den 4 januari 1980 och den 30 december 1980, 12 § sådan den lyder i nämnda förordning av den 21 maj 1976 och 18 § 1 mom. sådan den lyder i förordning av den 22 oktober 1982 (760/82) och 19 § sådan den lyder i nämnda förordning av den 30 december 1980, som följer:

1a §

Vid tillämpning av den andra meningen i 1 a § 1 mom. lagen om avträdelsepension anses en hektar åker motsvara skogsmark, som avkastar 17 kubikmeter virke per år. Skogsmark kan likväl på sagda sätt ersätta åker inom de i nämnda moment avsedda första och andra zonerna och i landskapet Åland med högst en hektar och inom de övriga zonerna med högst två hektar.

3 §

Överlåts brukningsenhet eller dess åkrar till person, som avses i 6 § 1 mom. 2 eller 3 punkten lagen om avträdelsepension, skall särskild uppmärksamhet fästas vid att de områden som överlåts med beaktande av omständigheterna är så ändamålsenligt belägna som möjligt i förhållande till den brukningsenhet för vilken de är avsedda såsom tillskottsområde.

5 §

Ansökan om avträdelsepension görs på en blankett, vars formulär fastställs av lantbruksföretagarnas pensionsanstalt.

Till pensionsansökan skall jämte de utredningar som pensionsanstalten bestämmer samt eventuell annan behövlig utredning fogas:


6 §

Ansökan om avträdelsepension skall tillställas lantbruksnämnden i den kommun där den brukningsenhet finns som avträdelseåtgärderna gäller. Pensionsansökan anses också ha blivit anhängiggjord inom den tid varom stadgas i lagen om avträdelsepension om den inom nämnda tid har inlämnats eller anlänt per post till lantbruksbyrån i det lantbruksdistrikt inom vilket den brukningsenhet finns som avträdelseåtgärderna gäller eller till lantbruksföretagarnas pensionsanstalt eller dess befullmäktigade ombud. Har ansökan tillställts lantbruksbyrå, pensionsanstalten eller dess ombud skall den utan dröjsmål överföras till vederbörande lantbruksnämnd.

Lantbruksnämnden skall sända ansökningshandlingarna jämte utlåtande om förutsättningarna att erhålla avträdelsepension till vederbörande lantbruksbyrå.


7 §

Omfattar avträdelse flera avträdelseåtgärder, räknas den för ansökan om pension i lagen om avträdelsepension stadgade tiden av ett år från den tidpunkt då den första av åtgärderna vidtogs.

9 §

Äger den som söker pension i 4 § 3 mom. lagen om avträdelsepension avsedd andel av brukningsenhet, skall han, innan pensionsbeslut utfärdas, tillställa lantbruksföretagarnas pensionsanstalt utredning om att han har överlåtit sin andel. Har pension sökts villkorligt, skall utredningen vara lantbruksföretagarnas pensionsanstalt till handa inom den i 18 § lagen om avträdelsepension stadgade tiden av sex månader, vid äventyr att pensionsbeslutet eljest förfaller.

12 §

Har avträdelsepension i enlighet med 17 § lagen om avträdelsepension beviljats villkorligt med en beskogningsförbindelse som grund, skall överlåtaren, för att erhålla pension, inom den tid av sex månader som avses i 18 § lagen om avträdelsepension tillställa lantbruksföretagarnas pensionsanstalt en ny beskogningsförbindelse eller ett meddelande om att den tidigare förbindelsen kommer att iakttas.

Överlåtelsehandling, beskogningsförbindelse eller officiellt styrkt avskrift därav, som ligger till grund för avträdelsepension, eller meddelande, som avses i 1 mom., anses tillställd pensionsanstalten i enlighet med 17 § 1 mom. lagen om avträdelsepension även när den inom nämnda tid har inlämnats till lantbruksnämnden eller lantbruksbyrån.

18 §

Jord- och skogsbruksministeriet fastställer årligen senast den 15 december beloppet av det i 22 § 2 mom. lagen om avträdelsepension avsedda förskottet för följande kalenderår. Senast den 15 juni årligen fastställer ministeriet beloppet av de i 1 mom. sagda paragraf avsedda kostnaderna av avträdelscpensionerna för föregående kalenderår. Samtidigt justerar ministeriet förskottsraterna för årets senare del, om beloppet av det fastställda förskottet avviker med minst två procent från det belopp som avses i sistnämnda lagrum och som staten, enligt vad som uppskattats, skall erlägga. Dessutom justeras senast den 15 oktober de förskott som skall erläggas för november och december, om det fastställda förskottet eller, i händelse förskottet har justerats, det justerade förskottet avviker med minst en procent från det belopp som staten, enligt vad som uppskattats, skall erlägga.


19 §

I lantbruksbyråernas och jordbruksstyrelsens utlåtanden enligt 15 § 1 och 2 mom. lagen om avträdelsepension får ändring ej sökas, då fråga är om annat utlåtande än avböjande utlåtande angående i 1 § 2 mom., 1 a §, 6 §, 6 a §, 6 b § eller 7 § 2 mom. sagda lag nämnda omständigheter.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1986.

Helsingfors den 31 december 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo Yläjärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.