1087/1985

Given i Helsingfors den 31 december 1985

Lag om ändring av lagen om avträdelsepension

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 4 januari 1974 om avträdelsepension (16/74) 19 och 21 §§, av dem 19 § sådan den lyder i lag av den 7 januari 1977 (18/77),

ändras 1 § 2 mom., 2 § 4 punkten, 3 §, 6 § 1 mom., 7 § 2 mom., 8 §, 9 § 1 mom. samt 10―13, 15―18, 22 och 23 §§,

av dessa lagrum 1 § 2 mom. samt 10 och 18 §§ sådana de lyder i nämnda lag av den 7 januari 1977, 2 § 4 punkten sådan den lyder i lag av den 30 december 1980 (1037/80), 6 § 1 mom. sådant det lyder ändrat genom nämnda lag av den 30 december 1980 samt lagar av den 23 april 1976 och den 25 januari 1984 (356/76 och 98/84), 7 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 21 januari 1983 (80/83), 8 § sådan den lyder i nämnda lag av den 23 april 1976, 11 § sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda lag, 12 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 28 december 1979 (1032/79), 13 § sådan den lyder i lag av den 29 juli 1976 (663/76), 15 och 23 §§ sådana de lyder delvis ändrade genom nämnda lag av den 30 december 1980, 16 § sådan den lyder ändrad genom nämnda lagar av den 7 januari 1977 och den 30 december 1980 samt 17 § sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lagar av den 23 april 1976 och den 7 januari 1977, samt fogas till lagen en ny 6 b § som följer:

1 §

Avträdelse anses ha skett för förbättrande av jordbrukets struktur, om den främjar bildandet av fortbeståndsdugliga brukningsenheter eller om följden därav är att åker utesluts ur jordbruksproduktionen och detta inte är till väsentlig nackdel för utvecklandet av brukningsenheterna på orten.


2 §

Förutsättning för erhållande av pension är:


4) att avträdelsen har skett efter år 1973 men före år 1989.

3 §

Avträdare är inte berättigad till avträdelsepension, om honom eller hans make har beviljats i 6 a § lagen om pension för lantbruksföretagare (219/74) angiven generarionsväxlingspension eller om nämnda person har ansökan om generationsväxlingspension anhängig.

6 §

Brukningsenhets ägare anses ha avstått från att bedriva jordbruk på det sätt som avses i denna lag, om han överlåter sin brukningsenhet

1) till jordbruksstyrelsen;

2) till enskild odlare som tillskottsområde eller till dennes make som ett lämpligt tillskottsområde till odlarens brukningsenhet, under förutsättning

a) att brukningsenheten redan tidigare är fortbeståndsduglig eller att den blir fortbeståndsduglig på grund av att tillskottsområdet förvärvas och

b) att brukningsenheten inte redan tidigare är eller på grund av förvärvet av tillskottsområdet blir ett familjejordbruk som är väsentligt större än sådana familjejordbruk som avses i lagen om gårdsbruksenheter;

3) till den som i enlighet med 52 § 3 mom. första meningen i lagen om gårdsbruksenheter kan få jordinköpslån för förvärv av lägenheten i fråga;

4) som tillskottsområde till samfälld skogs delägarlag; eller

5) till forststyrelsen under förutsättning att jordbruksstyrelsen eller i 2 punkten angiven odlare inte köper området för att använda det som skogstillskottsområde.


6 b §

Med enskild odlare avses i denna lag en odlare, som bedriver jordbruk såsom sitt yrke och som på grund av sina personliga egenskaper kunde beviljas jordinköpslån med stöd av lagen om gårdsbruksenheter för inköp av tillskottsområde. Om inte särskilda skäl föreligger, förutsätts dessutom att odlaren, då han anskaffar tillskottsområdet till sin brukningsenhet, har bosatt sig stadigvarande på enheten eller i dess omedelbara närhet.

Med brukningsenhet avses en jordbruksekonomisk helhet som består av en eller flera lägenheter eller delar av lägenheter. Med del av lägenhet avses en kvotdel eller ett outbrutet område av en lägenhet. En separat lägenhet som endast består av skogsmark anses inte som en brukningsenhet.

7 §

Rätt till avträdelsepension föreligger inte, om den brukningsenhet som är föremål för avträdelsen under de tre senaste åren före denna har splittrats så att brukningsenhetens ägare inte med beaktande av 4 och 5 §§ lagen om gårdsbruksenheter kunde få lån enligt nämnda lag.

8 §

I avträdelsepension betalas full avträdelsepension eller minskad avträdelsepension. Minskad avträdelsepension betalas till en avträdare som har fyllt 65 år eller som får arbetslöshetspension, individuell förtidspension, för minst sex månader beviljad invaliditetspension eller förtida ålderspension enligt folkpensionslagen.

Full avträdelsepension ändras till minskad avträdelsepension vid ingången av månaden efter den då pensionstagaren har fyllt 65 år. När avträdelspensionstagare beviljas i 1 mom. nämnd folkpension, verkställs ändringen från närmast följande möjliga förfallodag för avträdelsepensionen efter det meddelande om beviljandet av folkpensionen inkom till den anstalt som betalar avträdelsepensionen.

Om den folkpension som nämns i 1 mom. och som beviljats avträdelsepensionstagare upphör, ändras minskad avträdelsepension till full pension vid ingången av månaden efter den då betalningen av folkpensionen upphörde.

9 §

Det månatliga beloppet av full avträdelsepension per hektar överlåten eller beskogad jordbruksjord är 390 mark för de första tre hektaren, 130 mark för följande tre hektar och därefter 35 mark per hektar, sammanlagt dock högst för 15 hektar. Då jordbruksjordens hektartal härvid beräknas, beaktas de delar av brukningsenheten som har överlåtits på det sätt som nämns i 6 § 1 eller 2 mom. eller beträffande vilka beskogningsförbindelse har avgivits. Ovan stadgade markbelopp justeras enligt förändringarna i den allmänna löne- och prisnivån på det sätt som stadgas i 9 § lagen om pension för arbetstagare (395/61).


10 §

Beloppet av den minskade avträdelsepensionen för en pensionstagare, vars avträdelsepension börjar som minskad pension, är 60 procent av hans fulla avträdelsepensionsbelopp. I annat fall är den minskade avträdelsepensionens belopp 40 procent av pensionstagarens fulla avträdelsepension.

11 §

Avträdelsepension skall sökas inom ett år från det avträdelsen skedde, vid äventyr att rätten att erhålla pension annars förverkas. Av synnerligen vägande skäl kan pension dock beviljas även på försenad ansökan.

12 §

Avträdelsepension utbetalas från den tidpunkt då besittningen av brukningsenheten eller en del av den har övergått eller, i fråga om beskogning, då avträdaren i enlighet med beskogningsförbindelsen upphörde att odla de åkrar som skulle beskogas, dock inte förrän han har upphört att bedriva jordbruk.

Pension beviljas dock inte för längre tid än ett år innan ansökan om pension gjordes eller äganderätten övergick.

Om pension enligt denna paragraf skulle utges för en del av en kalendermånad, betalas dock inte pension för denna månad.

13 §

Om avträdaren börjar bedriva jordbruksproduktion i större omfattning än som stadgas i 6 a § 1 mom. eller om försäljningsbegränsnings- eller beskogningsförbindelse inte har iakttagits, indras avträdelsepensionen räknat från den tidpunkt då den verksamhet inleddes som föranleder indragningen eller då försummelsen inträffade.

Om det jordbruk som avträdaren har bedrivit eller den försummelse att iaktta förbindelse som han har gjort sig skyldig till bör anses vara ringa eller om vägande skälighetssynpunkter annars talar för det, kan pensionen indras delvis eller för viss tid eller beslut fattas om att pensionen skall betalas oförändrad.

Rätten till avträdelsepension upphör vid ingången av månaden efter pensionstagarens dödsdag.

15 §

Lantbruksdistriktets lantbruksbyrå skall till pensionsanstalten avge utlåtande om huruvida de i 1 § 2 mom. och 1 a §, 6, 6 a och 6 b §§ samt i 7 § 2 mom. nämnda förutsättningarna för avträdelsepension föreligger.

Om lantbruksbyrån anser att i 1 mom. angivna förutsättningar för avträdelsepension inte föreligger, eller om jordbruksstyrelsen för vissa grupper av pensionsfall har beslutat så, skall utlåtandet till pensionsantalten avges av jordbruksstyrelsen.

Lantbruksmyndigheten avger också till pensionsanstalten utlåtande om huruvida även andra än i 1 mom. angivna pensionsförutsättningar föreligger.

16 §

Pensionsanstalten avgör pensionsansökningarna samt handhar andra uppgifter i anslutning till fastställandet och utanordningen av pensionerna.

Pensionsanstalten, pensionsnämnden och försäkringsdomstolen har inte rätt att i sina beslut avvika från lantbruksbyråns eller jordbruksstyrelsens utlåtande till den del detta gäller i 1 § 2 mom. och 1 a, 6, 6 a och 6 b §§ samt i 7 § 2 mom. angivna förutsättningar för pension.

Det ankommer på lantbruksbyråerna och lantbruksnämnderna att jämte pensionsanstalten övervaka att en avträdelsepensionstagare på det sätt som förutsätts i denna lag avstår från att bedriva jordbruk och att förbindelserna om försäljningsbegränsningar och beskogning uppfylls.

17 §

Pensionsansökan kan handläggas och pension beviljas villkorligt före avträdelsen. Som grund betraktas då jordbruksstyrelsens köpeanbud angående överlåtelsen, utkast till överlåtelsehandling, vilket har undertecknats av pensionssökanden och förvärvaren, eller beskogningsförbindelse. En förutsättning för pension är att en överlåtelsehandling enligt köpeanbudet eller utkastet, en beskogningsförbindelse eller officiellt styrkta kopior av dem tillställs pensionsanstalten.

Då en pensionsansökan avgörs med stöd av ett köpeanbud, ett utkast till överlåtelsehandling eller en beskogningsförbindelse, anses som i 2 § 1 punkten och 2 b § 1 mom. 5 punkten samt i 7 § 2 mom. angiven överlåtelsetidpunkt den tidpunkt då handlingen har undertecknats.

Avträdelsepensionstagaren har rätt att av pensionsanstalten få ett bindande förhandsbesked om huruvida den åtgärd, som han eller ägaren av den lägenhet som är föremål för avträdelse planerar, leder till att pensionen enligt 13 § 1 och 2 mom. indras eller sänks.

18 §

Villkorligt beslut enligt 17 § förfaller, om inte överlåtelsehandlingen, beskogningsförbindelsen eller kopior av dem har tillställts pensionsanstalten inom sex månader efter det att beslutet gavs.

22 §

Kostnaderna för avträdelsepensionerna betalas av statens medel. De förvaltningsutgifter som pensionsanstalten åsamkas av verksamheten enligt denna lag sammanslås med förvakningsutgifterna för dess övriga verksamhet, och pensionsanstalten ersätts för dem så som det är stadgat om förvaltningsutgifter enligt lagen om pension för lantbruksföretagare.

Staten skall, i enlighet med vad som närmare stadgas genom förordning, varje år i förskott utge ett belopp som motsvarar vad staten enligt 1 mom. uppskattas vara skyldig att betala.

23 §

I beslut, som ingår i jordbruksstyrelsens utlåtande och enligt vilket förutsättningar som avses i 16 § 2 mom. för avträdelsepension inte föreligger, söks ändring i den ordning som är stadgad i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).

I sådant annat beslut av jordbruksstyrelsen eller lantbruksbyrå som har fattats med stöd av denna lag får ändring inte sökas genom besvär.

I beslut som pensionsanstalten har fattat med stöd av denna lag får ändring sökas på det sätt som stadgas i lagen om pension för arbetstagare.

Ändring i beslut får dock inte sökas genom besvär, om pensionsanstalten har avslagit pensionsansökan på den grund att i 1 § 2 mom. eller 1 a, 6, 6 a eller 6 b §§ eller 7 § 2 mom. nämnda förutsättningar för avträdelsepension inte föreligger.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

Denna lag tillämpas om avträdelse sker eller, då pensionen grundar sig på villkorligt beslut enligt 17 §, såvida beslutet ges efter år 1985. Lagens 8 och 13 §§ tillämpas dock också på de fall då överlåtelsen har skett eller det villkorliga beslutet har givits före år 1986.

De i 9 § stadgade markbeloppen motsvarar det för år 1985 fastställda löneindextalet.

Regeringens proposition 218/85
Jord- och skogsbruksutsk. bet. 13/85
Stora utsk. bet. 220/85

Helsingfors den 31 december 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo Yläjärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.