1083/1985

Given i Helsingfors den 31 december 1985

Lag om ändring av lagen om förskottsuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 28 november 1959 om förskottsuppbörd (418/59) 5 § 1 mom., 37 och 38 §§ samt 43 § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 5 § 1 mom. i lag av den 28 december 1984 (980/84) och 37 § delvis ändrad genom lag av den 9 juli 1982 (529/82), som följer:

5 §

Förskottsinnehållning skall verkställas

1) på pension och livränta;

2) på dag- och moderskapspenning enligt sjukförsäkringslagen (364/63) samt på annan ersättning som enligt sjukförsäkringslagen eller folkpensionslagen eller obligatoriskt olycksfalls- eller trafikskadeskydd utbetalas för minskning i inkomst eller uppehälle;

3) på sådan dagpenning eller annan sådan ersättning för minskning i inkomst eller uppehälle som utbetalas enligt annan försäkring än sådan som avses i 2 punkten;

4) på ersättning som enligt lagen om ersättning för brottsskador av statsmedel (935/73) utbetalas för minskning i inkomst eller uppehälle;

5) på förmåner som utbetalas enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/84), utbildningsstöd som avses i lagen om sysselsättningsfrämjande utbildning (31/76) och praktikantpenning som utbetalas på grundvalen av samhällsgarantin för unga;

6) på stöd för vård av barn i hemmet;

7) på sådant med stöd av person- eller kapitalförsäkring utbetalt kapital som avses i 20 § 11 punkten lagen om skatt på inkomst och förmögenhet; samt

8) på andra med de i 1―7 punkten nämnda prestationerna jämförbara prestationer angående vilka skattestyrelsen så bestämmer.


37 §

Vid förskottsbetalning skall den skattskyldige erlägga ett belopp som motsvarar

1) den statsskatt vilken han enligt gällande skattefot skall erlägga för den inkomst och förmögenhet som vid den senast förrättade beskattningen fastställts för honom; samt

2) den kommunal- och kyrkoskatt samt folkpensions- och sjukförsäkringspremie som han med tillämpning av skatteårets uttaxering per skattöre och per skattöre utgående folkpensions- och sjukförsäkringspremie skall erlägga

a) på grundval av de inkomster av fastighet, rörelse eller yrke eller de vid fastställande av försäkringspremie som avses i 36 § 2 mom. beaktade inkomster vilka han vid den senast förrättade beskattningen beräknats ha haft i hemkommunen; och

b) på grundval av sådana personliga inkomster som han vid den senast verkställda beskattningen skall anses ha haft.

Har i den skattskyldiges beskattningsbara inkomst ingått sådan inkomst på vilken förskottsinnehållning skall verkställas, avdras från beloppet av det förskott som skall debiteras det belopp som kan beräknas bli erlagt genom förskottsinnehållning.

Har skattskyldig vid senast förrättade beskattning på annan ort än i hemkommunen påförts kommunal- och kyrkoskatt för inkomst av fastighet, rörelse eller yrke eller folkpensionspremie skall förskottet till denna del särskilt fastställas med iakttagande i motsvarande mån av vad som stadgas i 1 mom.

38 §

Har skattskyldig vid senast förrättade beskattning påförts skatt även för sådan inkomst som inte kan antas återkomma under skatteåret, beaktas nämnda inkomst inte vid bestämmandet av förskottets storlek.

43 §

Förskott fastställs av skattedirektören för det skattedistrikt i vilket beskattningen av den skattskyldige för inkomsten i fråga enligt beskattningslagen skall förrättas. Skattedirektören skall dra försorg om att förskottsskattelängd uppgörs och förskottsdebetsedlarna utskrivs.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986. Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 208/85
Statsutsk. bet. 94/85
Stora utsk. bet. 206/85

Helsingfors den 31 december 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.