1059/1985

Given i Helsingfors den 13 december 1985

Lag om näringsförbud

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Tillämpningsområdet för näringsförbud

Näringsförbud kan meddelas

1) enskild näringsidkare som försatts i konkurs och som drivit rörelse för vilken bokföringsskyldighet stadgas i bokföringslagen (655/73),

2) den som i bolag som försatts i konkurs varit personligen ansvarig bolagsman någon gång under de två år som närmast har föregått försättandet i konkurs, samt

3) den som i bolag, andelslag, förening eller stiftelse som försatts i konkurs varit styrelsemedlem eller verkställande direktör eller haft annan därmed jämförbar ställning någon gång under de två år som närmast har föregått försättandet i konkurs, och den som någon gång under denna tid faktiskt har lett samfundets eller stiftelsens verksamhet eller handhaft dess förvaltning.

2 §
Tidpunkten för försättande i konkurs

Vid tillämpningen av denna lag anses försättande i konkurs ha inträffat då gäldenären lämnat in sin konkursansökan eller då han på ansökan av borgenär försatts i konkurs.

3 §
Förutsättningar för näringsförbud

Näringsförbud kan meddelas den som avses i

1) om han i den rörelse på vilken följt konkurs har förfarit grovt otillbörligt gentemot borgenärer eller däri på annat sätt grovt åsidosatt de skyldigheter som hänför sig till drivande av rörelse, eller

2) om han upprepade gånger på det sätt som avses i 1 § förekommit i samband med konkurser, och i rörelse på vilken följt konkurser har åsidosatt de skyldigheter som hänför sig till drivande av rörelse samt därigenom visat sig vara uppenbart olämplig att driva rörelse.

För förfarande i rörelse på vilken följt två eller flera konkurser meddelas endast ett förbud, om inte annat följer av 14 §

4 §
Förbudets innehåll

Den som meddelats näringsförbud får inte

1) driva sådan rörelse för vilken bokföringsskyldighet stadgas i bokföringslagen,

2) vara personligen ansvarig bolagsman, eller

3) vara styrelsemedlem, suppleant eller verkställande direktör eller ha annan därmed jämförbar ställning i samfund eller stiftelse, faktiskt leda dess verksamhet eller handha dess förvaltning.

Förbudet gäller inte uppdrag eller verksamhet i offentligrättsligt samfund eller offentligrättslig stiftelse. Förbudet gäller inte heller uppgifter eller verksamhet i sådan ideell förening eller stiftelse som inte alls eller endast i ringa omfattning driver rörelse.

Om särskilda skäl föreligger, kan från förbud undantas viss rörelse eller rörelse av visst slag eller uppdrag eller verksamhet i visst samfund eller viss stiftelse.

5 §
Förbudets varaktighet

Näringsförbud kan meddelas för minst två och högst fem år.

6 §
Meddelande av näringsförbud

Näringsförbud meddelas av allmän domstol på yrkande av åklagaren.

7 §
Konkursförvaltares anmälningsplikt och skyldighet att lämna uppgifter

Ger de omständigheter som en konkursförvaltare fått kännedom om anledning att misstänka att någon som avses i 1 § förfarit så att näringsförbud kan meddelas honom, skall förvaltaren genast underrätta åklagaren därom samt om de omständigheter som ligger till grund för hans misstanke. Förvaltaren skall lämna åklagaren de uppgifter och handlingar som denne begär.

8 §
Tiden för anhängiggörande

Talan om näringsförbud skall väckas inom två år efter försättandet i konkurs.

9 §
Förbudets ikraftträdande

Näringsförbud träder i kraft då domstolens beslut avkunnas eller ges. Domstolen kan dock på svarandens begäran förordna att förbudet helt eller delvis skall träda i kraft först en viss dag efter beslutet, om det föreligger särskilda skäl därtill.

Beslut om näringsförbud skall iakttas trots att ändring sökts, om högre domstol inte förordnar annat.

10 §
Omständigheter som skall anges i beslutet

I beslut om näringsförbud skall anges innehållet i förbudet samt såväl den dag då förbudet träder i kraft som den dag då det upphör att gälla.

11 §

Tillfälligt näringsförbud

Om ett mål som rör meddelande av näringsförbud inte kan avgöras genast på grund av att konkursbeslutet inte har vunnit laga kraft, eller om handläggningen av målet av någon annan orsak uppskjuts, kan domstolen på yrkande av åklagaren, då särskilda skäl föreligger, meddela svaranden näringsförbud tills målet avgörs slutligt (tillfälligt näringsförbud). Tillfälligt näringsförbud kan meddelas för högst tre månader åt gången.

I fråga om tillfälligt näringsförbud skall i övrigt tillämpas vad som i 4 §, 9 § 1 mom., 10 och 15 §§, 19 § 3 mom. samt 21 § stadgas om näringsförbud.

Ändring får inte sökas i beslut om tillfälligt näringsförbud.

12 §
Beaktande av tillfälligt näringsförbud

När tiden för ett näringsförbud bestäms skall såsom avdrag beaktas den tid som tillfälligt näringsförbud varit gällande.

13 §
Ny prövning av mål

Domstolen kan utan hinder av tidigare beslut ta upp mål om meddelande av näringsförbud till ny prövning, om det sedan målet har avgjorts uppdagas ny omständighet som sannolikt skulle ha lett till att yrkandet på förbud inte hade förkastats eller att förbudet hade meddelats för en avsevärt längre tid. Sådan prövning får ske endast på yrkande av åklagaren vilket denne framställt inom den tid som stadgas i 8 § Om förbudet härvid meddelas för längre tid än förut, skall såsom avdrag beaktas den tid under vilken det tidigare förbudet har varit gällande och vad som då detta meddelades har beaktats med stöd av 12 §

14 §
Nytt näringsförbud

Har någon, sedan näringsförbud meddelats honom, på det sätt som avses i 1 § förekommit i samband med en eller flera konkurser, meddelas särskilt näringsförbud, om förutsättningarna enligt 3 § 1 mom. föreligger på grund av hans förfarande i rörelse på vilken följt denna eller dessa konkurser och meddelande av sådant förbud är befogat.

15 §
Upphävande av näringsförbud

Domstolen kan på ansökan av den som meddelats näringsförbud och efter att ha hört åklagaren upphäva förbudet helt eller delvis, om förändrade förhållanden eller andra särskilda omständigheter föranleder detta.

16 §
Straffstadgande

Den som uppsåtligen bryter mot näringsförbud eller tillfälligt näringsförbud skall för brott mot näringsförbud dömas till böter eller till fängelse i högst två år.

För brott som nämns i 1 mom. skall även den dömas som uppträder som mellanhand för annan i syfte att kringgå näringsförbud eller tillfälligt näringsförbud.

17 §
Förlängning av tiden för näringsförbud

Bryter någon mot näringsförbud och kan brottet inte anses vara ringa, kan domstolen på yrkande av åklagaren förlänga tiden för förbudet med sammanlagt högst fem år. Yrkande om sådan förlängning skall framställas innan förbudet upphör att gälla.

Beslut om förlängning av tiden för ett förbud skall iakttas trots att ändring sökts, om högre domstol inte förordnar annat.

18 §
Behörig domstol

Mål som rör meddelande av näringsförbud prövas av den allmänna underrätt där konkurs är eller har varit anhängig.

Domstol vid vilken mål som rör meddelande av näringsförbud är anhängigt får på framställning av åklagaren överföra målet till annan behörig domstol, om det är ändamålsenligt för utredningen eller av andra särskilda skäl. Den förstnämnda domstolens beslut och övriga åtgärder i målet gäller till dess den domstol till vilken målet överförts förordnar annorlunda. Mål får inte återföras eller överföras vidare till annan behörig domstol, om inte nya särskilda skäl kräver det. Ändring får inte sökas i beslut genom vilket mål överförts eller framställning om överföring avslagits.

Ansökan om upphävande av näringsförbud, åtal för brott mot näringsförbud och yrkande om förlängning av tiden för förbud prövas av den allmänna underrätt som i första instans har avgjort det mål som rör meddelande av näringsförbud.

19 §
Behandling av mål

Vid behandling av mål som rör meddelande av näringsförbud eller förlängning av tiden för förbud skall i tillämpliga delar iakttas vad som gäller i fråga om handläggning av brottmål, då för brottet inte stadgas annat straff än böter.

Polisen skall på begäran av åklagaren företa undersökning i sak som gäller meddelande av näringsförbud eller förlängning av tiden för förbud. För sådan undersökning gäller i tillämpliga delar vad som stadgas om förundersökning i brottmål. Om det med fog kan misstänkas att det finns förutsättningar för meddelande eller förlängning av näringsförbud, får vid undersökningen bevismaterialet tas i beslag och husrannsakan företas för att eftersökas dylikt material, även om det inte finns skäl att anta att brott förövats i den sak som undersöks. Vid undersökningen skall iakttas lagen om beslag och rannsakan i brottmål (260/59).

Vid behandling av ansökan om upphävande av näringsförbud skall i tillämpliga delar iakttas vad som stadgas om förfarande i tvistemål i vilket förlikning inte är tillåten. Domstolen skall dock vidta de åtgärder som behövs för hörande av åklagaren. Åklagaren har rätt att söka ändring i beslut genom vilket näringsförbud har upphävts helt eller delvis.

20 §

Mål och ärenden som gäller näringsförbud skall i samtliga rättsinsatser behandlas skyndsamt.

21 §

Register

Justitieministeriet för register över näringsförbud.

Var och en har rätt att erhålla uppgifter om de näringsförbud som införts i registret.

22 §
Bemyndigande att utfärda förordning

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag och om register som skall föras över näringsförbud utfärdas genom förordning.

23 §
Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

Lagen skall tillämpas, om det efter det den trätt i kraft har inträffat en enda sådan konkurs som följt på rörelse i vilken de skyldigheter har åsidosatts som hänför sig till drivande av rörelse.

Regeringens proposition 29/85
Andra lagutsk. bet. 3/85
Stora utsk. bet. 128/85

Helsingfors den 13 december 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.