1058/1985

Given i Helsingfors den 20 december 1985

Lag om ändring av 16 § sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 16 § 1 mom. sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963, sådant det lyder i lag av den 29 december 1983 (1119/83), som följer:

16 §

Dagpenningen per dag är minimidagpenningen, 37,70 mark, ökad med 30 procent av en trehundradedel av den försäkrades vid beskattningen konstaterade arbetsinkomster under det kalenderår om vilket stadgas genom förordning, dock minst 80 procent av en trehundradedel av arbetsinkomsterna, om dessa inte överstiger 75 000 mark. överstiger arbetsinkomsterna 75 000 mark, är dagpenningen 80 procent av en trehundradedel av 75 000 mark, ökat med 50 procent av trehundradedelen av det belopp som överstiger 75 000 mark. överstiger arbetsinkomsterna 120 000 mark, är dagpenningen för den del som överstiger 120 000 mark 30 procent av trehundradedelen av det belopp som överstiger 120 000 mark. Har den försäkrade under ovan angiven tid inte haft arbetsinkomster, skall dagpenningen per dag vara lika stor som minimidagpenningen.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1986.

Denna lag tillämpas på dagpenning som hänför sig till tiden efter lagens ikraftträdande.

Vid tillämpningen av denna lag skall de i 16 § 1 mom. stadgade markbeloppen hållas på en nivå som motsvarar den allmänna lönenivån år 1984.

Regeringens proposition 181/85
Socialutsk. bet. 20/85
Stora utsk. bet. 194/85

Helsingfors den 20 december 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.