1039/1985

Given i Helsingfors den 20 december 1985

Lag om ändring av 5 och 9 §§ inkomstskattelagen för gårdsbruk

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 5 § 1 mom. 2 punkten inkomstskattelagen för gårdsbruk av den 1§5 december 1967, sådant detta lagrum lyder i lag av den 30 december 1970 (847/70), och

fogas till 9 §, sådan den lyder i nämnda lag av den 30 december 1970, ett nytt 4 mom., som följer:

5 §

Ovan i 4 § avsedda skattepliktiga inkomster av lantbruket under skatteåret äro bland andra:


2) överlåtelsepris samt skade-, försäkrings- och andra ersättningar för byggnad och konstruktion, som den skattskyldige ägt kortare tid än 10 år, till fullt belopp och, då den tid byggnad eller konstruktion varit i den skattskyldiges ägo är minst 10 år, då byggnad överlåtits genom förfarande i enlighet med lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/77) eller genom annat därmed jämförligt förfarande, då byggnad, utan att ovan nämnt förfarande tillämpats eller sedan förfarandet inletts, genom köp eller annars frivilligt överlåtits för sådant ändamål, för vilket mottagaren är berättigad att inlösa byggnad eller att genom nämnda förfarande förvärva varaktig nyttjanderätt till den, eller då den skattskyldige för uppdämning eller reglering av vattendrag till den ägare av kraftverk som drar nytta av nämnda åtgärd frivilligt överlåtit byggnad för sådant ändamål för vilket staten givits inlösningsrätt, 20 procent av nämnda överlåtelsepris och ersättningar, med undantag av överlåtelsepris och ersättningar för byggnad, konstruktion eller del därav som använts som bostad för den skattskyldige eller hans familj eller annars i deras privata hushåll, dock så att vinst på byggnader och konstruktioner i samband med överlåtelse av brukningsenhet eller del därav beskattas på det sätt som avses i 21 §;


9 §

Om överlåtelsepris eller ersättning för byggnad eller konstruktion enligt 5 § 2 punkten är endast delvis skattepliktig, avskrivs av den anskaffningsutgift som inte har avskrivits under överlåtelseåret endast överlåtelseprisets eller ersättningens skattepliktiga belopp och hela beloppet av den andel som överstiger överlåtelsepriset eller ersättningen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986. Den tillämpas första gången vid beskattningen för det år då lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 116/85
Statsutsk. bet. 88/85
Stora utsk. bet. 187/85

Helsingfors den 20 december 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.