1020/1985

Given i Helsingfors den 20 december 1985

Förordning om ändring av förordningen om verkställighet av bötesstraff

På föredragning av justitieministern

upphävs i förordningen den 23 maj 1969 om verkställighet av bötesstraff (321/69) 20 §, sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 18 juni 1981 (444/81),

ändras 9 § 1 mom. samt 21 a och 27 a §§, sådana de lyder i nämnda förordning av den 18 juni 1981, samt

fogas till förordningen en ny 7 a § och till 9 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda förordning av den 18 juni 1981 samt förordningar av den 16 december 1977 och den 9 december 1983 (936/77 och 910/83), ett nytt 7 mom. som följer:

7 a §

Då olycksfallsverket med stöd av lagen om ersättning för brottsskador av statsmedel (935/73) genom utsökning indriver fordran som grundar sig på statens regressrätt samt den ersättning för rättegångskostnader som staten, då denna rätt begagnats, har tilldömts av den som är ansvarig för skadan, skall verket till justitieministeriet sända beslutet om debitering av fordran.

9 §

Den som blivit dömd till böter eller att betala en fordran skall beredas tillfälle att omedelbart betala det belopp som enligt beslutet skall erläggas. I detta syfte skall domstol eller annan myndighet som dömer i första instans lämna den dömde meddelande om bötes- eller fordringsbeloppet. Fullföljdsdomstol skall lämna meddelandet, då böterna eller betalningsskyldigheten har ådömts först i fullföljdsdomstolen. Meddelande lämnas inte, om i 65 § nämnd statlig myndighet eller anstalt anmält att den ombesörjer att meddelande lämnas. På det postgiroinbetalningskort som ansluter sig till meddelandet skall samtidigt göras de anteckningar som behövs för betalningens fullgörande.


Innan i 7 a § nämnd fordran sänds till utsökning skall olycksfallsverket lämna den betalningsskyldige ett meddelande om fordringens belopp samt bereda honom möjlighet att betala detta med ett inbetalningskort som bifogas meddelandet.

21 a §

Då verkställighetshandling av orsak som nämns i 21 § återställs till länsstyrelsen eller justitieministeriet, skall den utmätningsman som vidtagit verkställighetsåtgärder bifoga ett intyg angående hinder som mött verkställigheten.

27 a §

Skjutvapen och skjutförnödenheter som dömts förbrutna skall sedan beslutet vunnit laga kraft tillställas polisdepån. En mindre mängd skjutförnödenheter får dock bevisligen förstöras på ett betryggande sätt eller med beslut av chefen för polisdistrikt överföras för statens räkning.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1986.

Helsingfors den 20 december 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.