954/1985

Given i Helsingfors den 13 december 1985

Valutalag

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen föreskriver, stadgas:

1 §

För tryggande av landets utländska betalningsförmåga och en stabil utveckling av penninghushållningen samt för avvärjande av allvarlig störning, som hotar samhällsekonomin, gäller beträffande krav på tillstånd för valutatransaktioner, beträffande utförsel och införsel av betalningsmedel, värdepapper och fordringsbevis samt beträffande sättet att anskaffa och skyldigheten att hemtaga valuta ävensom beträffande skyldighet att lämna uppgifter vad som stadgas i denna lag.

2 §

I denna lag avses med

1) valutainlänning fysisk eller juridisk person som har sin hemort i Finland samt utländsk filial i Finland ävensom annan juridisk person som statsrådet definierat som valutainlänning;

2) valutautlänning fysisk eller juridisk person som inte har sin hemort i Finland samt finländsk filial i utlandet ävensom annan juridisk person som statsrådet definierat som valutautlänning;

3) valutatransaktioner transaktioner som förändrar eller kan förändra beloppet eller arten av utländska betalningsmedel, av utländska värdepapper eller av tillgodohavanden hos valutautlänning, som valutainlänning äger eller innehar, och sådana transaktioner mellan valutainlänning och valutautlänning som förändrar eller kan förändra beloppet eller arten av valutainlännings tillgångar eller skulder;

4) löpande valutatransaktioner sådana valutatransaktioner i samband med utrikeshandel, som inte hänför sig till beviljande av kredit till valutautlänning eller upptagande av kredit hos valutautlänning, samt valutatransaktioner, som hänför sig till räntor, dividender och andra motsvarande kapitalersättningar i samband med kapitalrörelser, och andra med dem jämförliga valutatransaktioner;

5) kapitalrörelser andra än löpande valutatransaktioner;

6) betalningsmedel sedlar, i betalningsrörelsen allmänt använda metallmynt, bankväxlar, checker och andra med dem jämförliga betalningsanvisningar, samt med utländska betalningsmedel betalningsmedel i utländskt mynt eller betalningsmedel som innebär rätt till betalning i utländskt mynt;

7) värdepapper aktier och andelsbevis samt obligationer, debenturer och andra masskuldebrev samt interimsbevis för sådana, emissions-, dividend- och räntekuponger, talonger och andelar i investeringsfonder samt andra med dem jämförliga handlingar, och med utländska värdepapper värdepapper, emitterade av valutautlänning eller utställda att betalas i utländskt mynt; samt med

8) fordringsbevis skuldebrev, växlar, depositionsbevis och bankböcker samt andra med dem jämförliga skriftliga förbindelser.

Finlands Bank utfärdar vid behov närmare direktiv om de i 1 mom. nämnda definitionernas innebörd.

3 §

För tryggande av landets utländska betalningsförmåga och en stabil utveckling av penninghushållningen kan statsrådet förordna

1) att utförsel av betalningsmedel, värdepapper och fordringsbevis är tillåten endast med Finlands Banks tillstånd;

2) att valutainlänning är förpliktad att överlåta eller överföra utländska betalningsmedel och i finskt mynt utställda betalningsmedel i utlandet samt tillgodohavanden hos penninginrättning i utlandet och likvider för andra sådana fordringar hos valutautlänning, som han äger eller innehar, till Finlands Bank eller order enligt eget val antingen i finskt mynt eller i det utländska myntslag som hemtages mot full ersättning på det sätt som Finlands Bank närmare föreskriver (hemtagningsskyldighet), och att Finlands Bank har rätt att bevilja tillstånd till undantag från hemtagningsskyldigheten och hemtagningssättet;

3) att kapitalrörelser är tillåtna endast med Finlands Banks tillstånd; samt

4) att Finlands Bank för konstaterande av grunden för valutatransaktion eller för genomförande av de bi- och multilaterala betalningsavtal som Finland ingått kan föreskriva att för löpande valutatransaktioner krävs tillstånd.

4 §

För avvärjande av allvarlig störning som hotar samhällsekonomin kan statsrådet dessutom for viss tid förordna

1) att löpande valutatransaktioner är tillåtna endast med Finlands Banks tillstånd;

2) att valutainlänning är förpliktad att överlåta eller överföra utländska betalningsmedel, utländska värdepapper samt tillgodohavanden hos valutautlänning, som han äger eller innehar, till Finlands Bank eller order mot ersättning i enbart finskt mynt, och att Finlands Bank har rätt att bevilja tillstånd till undantag från hemtagningsskyldigheten; samt

3) att införsel av betalningsmedel, värdepapper och fordringsbevis är tillåten endast med tillstånd av Finlands Bank.

I en i 1 mom. 2 punkten nämnd situation följs den kurs Finlands Bank vid tidpunkten för överlåtelsen allmänt tillämpar vid valutaväxling.

5 §

Vid utfärdande av tillstånd som avses i denna lag har Finlands Bank rätt att foga villkor till tillståndet. Finlands Bank kan som villkor för kapitalrörelse även föreskriva att vederbörande gör en deposition eller betalar en avgift till Finlands Bank. Dylik avgift kan indrivas utan dom eller utslag i den ordning som är stadgad om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg.

6 §

Envar skall på anfordran tillställa Finlands

Bank eller annan av statsrådet föreskriven myndighet de anmälningar, utredningar och handlingar som är erforderliga för övervakningen av att denna lag eller med stöd av den utfärdade bestämmelser eller tillståndsvillkor efterlevs, eller för statistiska ändamål.

7 §

Finlands Bank har, utan hinder av de sekretesstadganden som gäller Finlands Bank, rätt att tillställa statliga myndigheter de anmälningar, utredningar och handlingar som behövs för att syftet med denna lag skall nås.

8 §

Beslut som statsrådet utfärdar med stöd av denna lag skall utan dröjsmål delges riksdagens talman, som skall bringa det till riksdagens kännedom omedelbart eller, om riksdagen ej är samlad, så snart den sammankommit. Beslutet skall upphävas, om riksdagen så beslutar.

9 §

Finlands Bank har rätt att genom beslut, som skall publiceras i Finlands författningssamling, utfärda närmare bestämmelser om tillämpningen av sådana beslut av statsrådet som avses i 3 och 4 §§. Finlands Bank har också rätt att genom beslut, som skall publiceras i Finlands författningssamling, föreskriva på vilket sätt valutan skall anskaffas för valutatransaktioner, med beaktande av vad som är stadgat i lagen om rätt att bedriva valutaväxling (909/72).

10 §

Då någon har handlat i strid med stadgandena i denna lag eller med stöd av den utfärdade bestämmelser eller tillståndsvillkor, kan Finlands Bank vid vite ålägga honom att inom utsatt tid bringa saken i överensstämmelse med stadgandena, bestämmelserna eller villkoren.

I Finlands Banks beslut, varigenom bestämts att förelagt vite skall betalas, får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen i den ordning som är stadgad i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).

11 §

När Finlands Bank behandlar förvaltningsärenden enligt denna lag, skall banken iaktta vad som stadgas i lagen om förvaltningsförfarande (598/82).

12 §

Den som underlåter att iaktta eller på annat sätt bryter eller försöker bryta mot stadgandena i denna lag eller med stöd av den utfärdade föreskrifter eller tillståndsvillkor, skall straffas så som i lagen om bestraffning av brott mot vissa fullmaktslagar (305/58) är stadgat. Stadgandena i nämnda lag tillämpas även i övrigt på ärenden som faller under denna lag.

13 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986 och gäller till utgången av år 1990, då även med stöd av den utfärdade bestämmelser upphör att gälla.

Finlands Banks med stöd av statsrådets beslut av den 29 december 1972 om verkställighet av valutalagen (911/72) beviljade tillstånd, som gäller tills vidare, blir efter det denna lag trätt i kraft tillstånd enligt denna lag.

Då denna lag träder i kraft, skall för utländsk filial i Finland och finländsk filial i utlandet hos Finlands Bank ansökas om tillstånd enligt denna lag inom tre månader efter lagens ikraftträdande.

Regeringens proposition 157/85
Bankutsk. bet. 6/85
Stora utsk. bet. 168/85

Helsingfors den 13 december 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.