947/1985

Given i Helsingfors den 13 december 1985

Lag om ändring av lagen om skatt på motorfordon

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 december 1966 om skatt på motorfordon 5 § 1 mom., 9 § 3 mom. och 16 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 5 § 1 mom. i lag av den 23 november 1984 (783/84), 9 § 3 mom. i lag av den 20 juni 1974 (506/74) och 16 § i lag av den 30 december 1977 (1069/77), samt

fogas till 6 §, sådan den lyder i lag av den 26 juni 1981 (486/81), en ny 2 a-punkt som följer:

5 §

Den egentliga fordonsskatten är för motorfordon som är avsett att drivas med dieselolja, motorpetroleum eller elektricitet, eller som drivs med flytgas:

1) för personbil för varje 100 kilogram eller del därav av fordonets totalvikt 69 mark och för paketbil för varje 100 kilogram eller del därav av fordonets total vikt 27 mark;

2) för annan än i 3 punkten avsedd last- och special bil med dubbla axlar intill en totalvikt av 14 000 kilogram för varje 100 kilogram eller del därav av fordonets totalvikt 27 mark och för varje överstigande 100 kilogram eller del därav av fordonets totalvikt 54 mark;

3) för lastbil med dubbla axlar, vilken godkänts och används för dragning av påhängsvagn, för varje 100 kilogram eller del därav av totalvikten 42 mark, och för lastbil med dubbla axlar, vilken godkänts och används för dragning av egentlig släpvagn, för varje 100 kilogram eller del därav av total vikten 45 mark;

4) för annan än i 5 punkten avsedd last- eller specialbil med boggikonstruktion samt för last- och specialbil med tre eller flera axlar intill en totalvikt av 19 000 kilogram för varje 100 kilogram eller del därav av fordonets totalvikt 27 mark och för varje överstigande 100 kilogram eller del därav av fordonets totalvikt 54 mark;

5) för sådan lastbil med boggikonstruktion, vilken godkänts och används för dragning av påhängsvagn, för varje 100 kilogram eller del därav av totalvikten 39 mark, och för lastbil med boggikonstruktion samt för lastbil med tre eller flera axlar, vilken godkänts och används för dragning av egentlig släpvagn, för varje 100 kilogram eller del därav av totalvikten 45 mark; samt

6) för motorcykel 99 mark.


6 §

Befriade från egentlig fordonsskatt är:

2 a) bussar;


9 §

Registermyndighet kan på ansökan befria motorfordon som disponeras av polismyndighet och huvudsakligen begagnas vid tjänsteutövning från fordonsskatt eller del därav.


16 §

Tilläggsskatten utgör för de motorfordon, för vilka egentlig fordonsskatt skall erläggas eller för vilka fordonsskatt på grund av fordonets an kan uträknas, varvid skatten för fordon som är avsett att drivas med bensin skall beräknas enligt ovan i 5 § stadgade grunder, det tjugofaldiga beloppet av sagda skatt, likväl minst 5 000 mark. För övriga motorfordon utgör tilläggsskatten 5 000 mark. Tilläggsskatten för buss utgör 20 000 mark.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986. Med tillämpning av stadgandena i denna lag kan egentlig fordonsskatt debiteras redan före dagen för ikraftträdandet.

Regeringens proposition 131/85
Statsutsk. bet. 55/85
Stora utsk. bet. 133/85

Helsingfors den 13 december 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.