916/1985

Given i Helsingfors den 29 november 1985

Lag om ändring av lagen om ersättning för brottsskador av statsmedel

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 21 december 1973 om ersättning för brottsskador av statsmedel (935/73) 1 § 2 mom. och 12 § 1 mom.,

av dem 1 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 20 januari 1984 (63/84), samt

fogas till lagen en ny 5 a § och till 16 § ett nytt 2 mom. som följer:

1 §

Skada som samfund eller stiftelse lidit ersätts inte enligt denna lag i andra än i 5 a § nämnda fall.


5 a §

Arbetsgivare ersätts för den lön eller motsvarande ersättning som han för tiden för arbetsoförmåga har betalt den som lidit personskada till följd av brott, dock inte mera än ett belopp som är tio gånger den minimidagpenning som utan barnförhöjning skall betalas med stöd av sjukförsäkringslagen. Ersättning betalas inte, om personskadan har förorsakats genom ett målsägandebrott och målsäganden inte har anmält brottet för polisen, yrkat att åtal skall väckas eller framställt straffyrkande i saken.

12 §

Har den skadelidande inte anmält brottet för polisen och har polisen inte heller på annat sätt fått kännedom om brottet, betalas ersättning endast om synnerligt skäl därtill föreligger. Den omständigheten att målsäganden inte yrkat på åtal eller att han återtagit sitt åtalsyrkande utgör dock inte hinder för erhållande av ersättning, om inte annat följer av 5 a §.


16 §

Arbetsgivare skall till ersättningsansökan foga utredning om

1) den persons arbetsoförmåga som lidit personskada,

2) det brott varigenom personskadan har förorsakats och

3) den lön som han har betalt under tiden för arbetsoförmågan,

om det inte på grund av att den som lidit personskada själv har gjort ansökan om ersättning är onödigt att utredning företes.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1986.

Denna lag tillämpas inte vid ersättning för skada förorsakad genom brott som har begåtts innan lagen träder i kraft.

Har brottet begåtts innan denna lag träder i kraft och har olycksfallsverket inte ännu avgjort ansökan om ersättning, är det dock inte ett hinder för ersättning att sökanden ej har anmält brottet för polisen inom den tid som nämns i 12 § 1 mom. i den tidigare lagen eller att polisen inte heller på annat sätt inom nämnda tid har fått kännedom om brottet.

Regeringens proposition 111/85
Lagutsk. bet. 6/85
Stora utsk. bet. 102/85

Helsingfors den 29 november 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.