876/1985

Given i Helsingfors den 22 november 1985

Lag om ändring av lagen om skatt på arv och gåva

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 12 juli 1940 om skatt på arv och gåva 12―14 §§ samt 19 § 2 och 4 punkten,

sådana de lyder i lag av den 16 mars 1979 (318/79), som följer:

12 §

Från skattepliktig arvsandel får:

1) arvlåtares make avdra 37 500 mark;

2) sådana arvlåtarens barn eller adoptivbarn eller dessas bröstarvingar, som vid skattskyldighetens inträde inte fyllt aderton år, avdra 7 500 mark samt därutöver 1 500 mark för varje fullt år, varmed deras ålder understiger aderton år;

3) sådana arvlåtarens barn eller adoptivbarn eller dessas bröstarvingar som på grund av bestående men, åsamkat av sjukdom, lyte eller kroppsskada, är oförmögna till förvärvsarbete, utöver i föregående punkt nämnda belopp avdra 13 000 mark;

4) den som under minst de tio senaste åren före arvlåtarens död varit i hans tjänst och vårdat honom, avdra 7 500 mark; samt

5) arvlåtarens make samt barn eller adoptivbarn eller dessas bröstarvingar, då i kvarlåtenskapen ingår till arvlåtarens hem hörande möbler och husgeråd, kläder samt annat bohag, i fråga om sådan egendom avdra dess värde, dock högst 15 000 mark per arvsandel.

13 §

Uppgår ej arvsandel eller enligt 12 § beräknad återstod därav till 15 000 mark, är den befriad från skatt.

14 §

Arvsskatten betalas i I skatteklassen enligt följande skala:

Den beskattningsbara andelens värde mk Konstant skattetal vid andelens nedre gräns mk Skatte-% för överskjutande del
15 000― 37 500 200 6
37 500― 75 000 1 550 8
75 000― 150 000 4 550 10
150 000― 300 000 12 050 11
300 000― 450 000 28 550 12
450 000― 750 000 46 550 12,5
750 000―1 050 000 84 050 13
1 050 000―2 100 000 123 050 13,5
2 100 000― 264 800 14

i II skatteklassen med beloppen enligt skalan fördubblade; och

i III skatteklassen med beloppen enligt skalan tredubblade.

19 §

Gåvoskatt erlägges ej:


2) för möbler och husgeråd, kläder samt annat bohag, avsedda för gåvotagarens eller hans familjs personliga bruk, då gåvans värde ej överstiger 15 000 mark;


4) för annan gåva, vars värde understiger 15 000 mark, dock så att, om gåvotagaren under två år av samma givare får flera sådana gåvor, för dessa skall betalas skatt då deras sammanlagda värde stiger till minst nämnda belopp.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986. Den tillämpas på de fall i vilka skattskyldigheten börjar den dag lagen träder i kraft eller därefter.

Regeringens proposition 125/85
Statsutsk. bet. 43/85
Stora utsk. bet. 108/85

Helsingfors den 22 november 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Ahti Pekkala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.