872/1985

Given i Helsingfors den 15 november 1985

Förordning om ändring av förordningen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde ändras i förordningen den 23 februari 1962 om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden 10, 12 och 13 §§,

dessa lagrum sådana de lyder, 10 § i förordning av den 7 november 1969 (670/69) samt 12 och 13 §§ i förordning av den 7 november 1975 (845/75), som följer:

10 §

Om arbetstagare, som tidigare stått i arbetsförhållande som omfattas av pensionslagcn, står i arbetsförhållande på vilket lagen om pension för arbetstagare eller lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande (662/85) tillämpas, eller är försäkrad enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (467/69) eller lagen om pension för företagare (468/69), erhåller han ett fribrev, motsvarande den pensionsrätt som han förvärvat enligt pensionslagen. I övrigt gäller angående fribrev i tillämpliga delar vad som stadgas i 8 § förordningen om pension för arbetstagare.

12 §

Pensionsansökan anses gjord den dag den inlämnats eller med posten inkommit till arbetspensionskassan eller i lagen om pension för arbetstagare, lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande, lagen om pension för lantbruksföretagare eller lagen om pension för företagare avsedd pensionsanstalt eller till pensionsskyddscentralen eller till ombud som av pensionsanstalt eller pensionsskyddscentralen därtill bemyndigats. Inlämnar inte sökanden på anmodan inom en av arbetspensionskassan utsatt skälig tid för ansökningens avgörande erforderlig tilläggsutredning eller har behandlingen av ansökan förordnars att förfalla på grund av att sökanden inte efterkommit sådant förständigande som avses i 14 § 1 mom., anses ansökan dock gjord först sedan för ansökningens avgörande erforderlig utredning inkommit till arbetspensionskassan.

13 §

Pensionsansökan avgörs samt utbetalningen av pensionen och övriga uppgifter som ankommer på pensionsanstalt och som hänför sig till pensionen sköts av arbetspensionskassan, om inte arbetstagaren när det senaste arbetsförhållandet som omfattas av pensionslagen upphörde eller därefter har stått i arbetsförhållande på vilket lagen om pension för arbetstagare eller lagen om pension för vissa konstnärer och redaktörer i arbetsförhållande tillämpas, eller har bedrivit företagarverksamhet på vilken lagen om pension för lantbruksföretagare eller lagen om pension för företagare tillämpas eller om arbetstagaren inte, då han ansöker om pension, erhåller generationsväxlingspension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare eller avträdelsepension enligt lagen om avträdelsepension (16/74). Om dock till arbetstagaren vid hans död har utbetalts ålders-, invalid- eller arbetslöshetspension från annan pensionsanstalt enligt någon av ovan nämnda lagar eller generationsväxlingspension enligt lagen om pension för lantbruksföretagare, avgör denna pensionsanstalt ansökan om familjepension efter honom och sköter ovan nämnda övriga uppgifter. I övrigt iakttas vad som stadgas i 12 § förordningen om pension för arbetstagare.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1986.

Helsingfors den 15 november 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.