825/1985

Given i Helsingfors den 28 oktober 1985

Förordning om ändring av penningautomatförordningen

På föredragning av inrikesministern

upphävs 9 § 2 mom. penningautomatförordningen av den 29 december 1967 (676/67),

ändras 14 § 4 punkten, 24 § 3 mom., 25 § samt 26 § 1, 2 och 5 mom.,

av dessa lagrum 24 § 3 mom., sådant det lyder i förordning av den 12 november 1976 (884/76), samt

fogas till 23 och 34 §§ ett nytt 2 moment som följer:

14 §

Vid höstmötet:


4) väljes, förutom i 25 § nämnda revisorer, för granskning av föreningens bokslut, bokföring och förvaltning tre revisorer och tre revisorssuppleanter för den mandatperiod som avses i 16 §; samt


23 §

Vid behandling av förvaltningsärenden skall i föreningen följas lagen om förvaltningsförfarande (598/82), i fråga om lagens 10 § 1 mom. 5 punkten dock så, att i ärenden som avses i 17 § 1 mom. denna förordning är medlem av föreningens styrelse jävig endast när styrelsen behandlar en ansökan av eller ett annat ärende som omedelbart gäller en förening, stiftelse eller inrättning som avses i nämnda lagrum.

24 §

Stämning och annat meddelande skall anses ha kommit föreningen till handa då det har tillställts styrelsens ordförande eller viceordförande eller verkställande direktören.


25 §

Utöver av föreningsmötet utsedda revisorer och revisorssuppleanter förordnar statsrådet tre revisorer och tre revisorssuppleanter. Av dessa skall en revisor och en revisorssuppleant vara av Centralhandelskammaren godkända revisorer och en annan revisor och en revisorssuppleant tjänstemän vid statens revisionsverk.

Utöver de i 1 mom. avsedda revisorerna har inrikesministeriet rätt att förordna en övervakningsrevisor för granskning av föreningens hushållning och förvaltning.

26 §

Föreningen skall föra bok i enlighet med bokföringslagen (655/73).

Betalningsrörelsen skall skötas med anlitande av postgirot, och föreningens penningmedel skall förvaras i Postbanken. Med finansministeriets tillstånd kan i betalningsrörelsen och vid förvaring av penningmedlen av särskild orsak anlitas även annan penninginrättning än Postbanken.


Revisorerna skall inom en månad efter det att räkenskaperna har lämnats till dem för granskning avge en revisionsberättelse till styrelsen, som förelägger den för vårmötet.

34 §

Föreningen är skyldig att tillställa inrikesministeriet samt social- och hälsovårdsministeriet avskrifter av protokollen för föreningens möten och styrelsens möten samt att lämna de övriga uppgifter och utredningar som är erforderliga för tillsynen över föreningens verksamhet och användningen av penningautomatmedlen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1986.

Av verkställigheten av denna förordning förutsatta åtgärder kan vidtagas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 28 oktober 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Inrikesminister
Kaisa Raatikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.