801/1985

Given i Helsingfors den 11 oktober 1985

Förordning om avsättande av staten tillhöriga områden till myrskyddsområden

På föredragning av miljöministern stadgas med stöd av 1 § 2 och 3 mom. samt 2 § 2 mom. lagen den 23 februari 1923 om naturskydd (71/23), av dessa lagrum 1 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 6 juni 1941 (399/41) och 1 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 28 augusti 1981 (594/81), som följer:

1 §

Till sådana särskilda skyddsområden (myrskyddsområden) som avses i lagen om naturskydd (71/23) avsätts följande områden:

1) Det i Iitto belägna området Palsasuo, som omfattar ca 60 hektar staten tillhöriga områden i Enontekis kommun och vars gränser har utmärkts med en röd streckad linje på bifogade kartskiss 1;

2) Kettujokiområdet, som omfattar ca 450 hektar staten tillhöriga områden i Enare kommun och vars gränser har utmärkts med en röd streckad linje på bifogade kartskiss 2;

3) Matkajärviområdet, som omfattar ca 170 hektar staten tillhöriga områden i Kemijärvi stad och vars gränser har utmärkts med en röd streckad linje på bifogade kartskiss 3;

4) Lamminaapaområdet, som omfattar ca 180 hektar staten tillhöriga områden i Rovaniemi landskommun och vars gränser har utmärkts med en röd streckad linje på bifogade kartskiss 4;

5) Kakariaapaområdet, som omfattar ca 390 hektar staten tillhöriga områden i Rovaniemi landskommun och vars gränser har utmärkts med en röd streckad linje på bifogade kartskiss 5;

6) Mellajokiområdet, som omfattar ca 360 hektar staten tillhöriga områden i Övertorneå kommun och vars gränser har utmärkts med en röd streckad linje på bifogade kartskiss 6;

7) Niittysuoområdet, som omfattar ca 400 hektar staten tillhöriga områden i Utajärvi kommun och vars gränser har utmärkts med en röd streckad linje på bifogade kartskiss 7;

8) Kinnussuo-Mustinsuoområdet, som omfattar ca 290 hektar staten tillhöriga områden i Kuhmo kommun och vars gränser har utmärkts med en röd streckad linje på bifogade kartskiss 8;

9) Hanhisuo-Teerisuoområdet, som omfattar ca 310 hektar staten tillhöriga områden i Kuhmo kommun och vars gränser har utmärkts med en röd streckad linje på bifogade kartskiss 9;

10) Itkonpuroområdet, som omfattar ca 35 hektar staten tillhöriga områden i Paltamo kommun och vars gränser har utmärkts med en röd streckad linje på bifogade kartskiss 10;

11) Maijanlammensuoområdet, som omfattar ca 260 hektar staten tillhöriga områden i Taivalkoski kommun och vars gränser har utmärkts med en röd streckad linje på bifogade kartskiss 11;

12) Kivinevaområdet, som omfattar ca 70 hektar staten tillhöriga områden i Viitasaari kommun och vars gränser har utmärkts med en röd streckad linje på bifogade kartskiss 12;

13) Tavisuoområdet, som omfattar ca 250 hektar staten tillhöriga områden i Sonkajärvi kommun och vars gränser har utmärkts med en röd streckad linje på bifogade kartskiss 13;

14) Heinäsuo-Sammakkosuoområdet, som omfattar ca 100 hektar staten tillhöriga områden i Rautavaara kommun och vars gränser har utmärkts med en röd streckad linje på bifogade kartskiss 14;

15) Kärsämäenjärvetområdet, som omfattar ca 400 hektar staten tillhöriga områden i Pyhäjärvi kommun och vars gränser har utmärkts med en röd streckad linje på bifogade kartskiss 15;

16) Iso Karsikkonevaområdet, som omfattar ca 220 hektar staten tillhöriga områden i Pyhäjärvi kommun och vars gränser har utmärkts med en röd streckad linje på bifogade kartskiss 16;

17) Pesänevaområdet, som omfattar ca 160 hektar staten tillhöriga områden i Sievi kommun och vars gränser har utmärkts med en röd streckad linje på bifogade kartskiss 17;

18) Isonevaområdet, som omfattar ca 390 hektar staten tillhöriga områden i Lestijärvi kommun och vars gränser har utmärkts med en röd streckad linje på bifogade kartskiss 18;

19) Valkeisnevaområdet, som omfattar ca 110 hektar staten tillhöriga områden i Kyyjärvi kommun och vars gränser har utmärkts med en röd streckad linje på bifogade kartskiss 19;

20) Aittosuoområdet, som omfattar ca 260 hektar staten tillhöriga områden i Karstula och Pylkönmäki kommuner och vars gränser har utmärkts med en röd streckad linje på bifogade kartskiss 20;

21) Niininevaområdet, som omfattar ca 50 hektar staten tillhöriga områden i Etseri kommun och vars gränser har utmärkts med en röd streckad linje på bifogade kartskiss 21;

22) Ylimmäisennevaområdet, som omfattar ca 130 hektar staten tillhöriga områden i Alajärvi kommun och vars gränser har utmärkts med en röd streckad linje på bifogade kartskiss 22;

23) Ahvenlamminnevaområdet, som omfattar ca 320 hektar staten tillhöriga områden i Alajärvi kommun och vars gränser har utmärkts med en röd streckad linje på bifogade kartskiss 23;

24) Väljännevaområdet, som omfattar ca 380 hektar staten tillhöriga områden i Kinnula och Pihtipudas kommuner och vars gränser har utmärkts med en röd streckad linje på bifogade kartskiss 24;

25) Hirvissuoområdet, som omfattar ca 260 hektar staten tillhöriga områden i Tohmajärvi kommun och vars gränser har utmärkts med en röd streckad linje på bifogade kartskiss 25;

26) Ristisuoområdet, som omfattar ca 120 hektar staten tillhöriga områden i Ilomants kommun och vars gränser har utmärkts med en röd streckad linje på bifogade kartskiss 26;

27) Juurikkasuoområdet, som omfattar ca 80 hektar staten tillhöriga områden i Pieksämäki kommun och vars gränser har utmärkts med en röd streckad linje på bifogade kartskiss 27;

28) Pyörissaloområdet, som omfattar ca 15 hektar staten tillhöriga områden i Nyslotts stad och vars gränser har utmärkts med en röd streckad linje på bifogade kartskiss 28;

29) Isosuoområdet, som omfattar ca 90 hektar staten tillhöriga områden i Hartola kommun och vars gränser har utmärkts med en röd streckad linje på bifogade kartskiss 29;

30) Rokasuoområdet, som omfattar ca 100 hektar staten tillhöriga områden i Leivonmäki kommun och vars gränser har utmärkts med en röd streckad linje på bifogade kartskiss 30;

31) Katajanevaområdet, som omfattar ca 70 hektar staten tillhöriga områden i Toivakka kommun och vars gränser har utmärkts med en röd streckad linje på bifogade kartskiss 31;

32) Soimasuoområdet, som omfattar ca 30 hektar staten tillhöriga områden i Orivesi kommun och vars gränser har utmärkts med en röd streckad linje på bifogade kartskiss 32;

33) Varisnevaområdet, som omfattar ca 190 hektar staten tillhöriga områden i Östermark kommun och vars gränser har utmärkts med en röd streckad linje på bifogade kartskiss 33;

34) Tarkankeidasområdet, som omfattar ca 110 hektar staten tillhöriga områden i Östermark kommun och vars gränser har utmärkts med en röd streckad linje på bifogade kartskiss 34;

35) Hakoneva-Mustasaarennevaområdet, som omfattar ca 190 hektar staten tillhöriga områden i Kauhajoki kommun och vars gränser har utmärkts med en röd streckad linje på bifogade kartskiss 35;

36) Rastiaisnevaområdet, som omfattar ca 230 hektar staten tillhöriga områden i Karvia kommun och vars gränser har utmärkts med en röd streckad linje på bifogade kartskiss 36;

37) Kaurakeidas-Kavettakeidas-Pitkäniemenkeidasområdet, som omfattar ca 420 hektar staten tillhöriga områden i Karvia kommun och vars gränser har utmärkts med en röd streckad linje på bifogade kartskiss 37;

38) Tervalmminsuoområdet, som omfattar ca 80 hektar staten tillhöriga områden i Tammela kommun och vars gränser har utmärkts med en röd streckad linje på bifogade kartskiss 38;

39) Tartlamminsuoområdet, som omfattar ca 70 hektar staten tillhöriga områden i Somero kommun och vars gränser har utmärkts med en röd streckad linje på bifogade kartskiss 39;

40) Kakkeriasuo-Huhdansuoområdet, som omfattar ca 350 hektar staten tillhöriga områden i Euraåminne och Kiukainen kommuner och vars gränser har utmärkts med en röd streckad linje på bifogade kartskiss 40;

41) Punassuoområdet, som omfattar ca 270 hektar staten tillhöriga områden i Bjärnå kommun och vars gränser har utmärkts med en röd streckad linje på bifogade kartskiss 41;

42) Kiljava källsumpskogsområdet, som omfattar ca 10 hektar staten tillhöriga områden i Nurmijärvi kommun och vars gränser har utmärkts med en röd streckad linje på bifogade kartskiss 42;

43) Sandö sumpskogsområdet, som omfattar ca 80 hektar staten tillhöriga områden i Hangö stad och vars gränser har utmärkts med en röd streckad linje på bifogade kartskiss 43;

2 §

På de myrskyddsområden som anges i 1 § är det förbjudet att

1) dika och uppta marksubstanser;

2) anlägga vägar samt uppföra byggnader och konstruktioner;

3) avverka trädbestånd på torvmarker;

4) döda, fånga eller ofreda vilt levande ryggradsdjur samt att fånga och samla ryggradslösa djur, med undantag av vad som stadgas nedan: samt att

5) vidta andra åtgärder som kan förändra myrområdets naturliga vattenbalans.

Miljöministeriet kan på myrskyddsområde förbjuda plockning och insamling av individer av viss växtart med örtstam eller individer av viss risväxtart.

3 §

Utöver vad som stadgas i 2 § är alla forstliga åtgärder utom insamling av kottar och frön av skogsträd samt tagande i ringa utsträckning av växtdelar som behövs för skogsträdsförädling förbjudna inom myrskyddsområdena Matkajärvi, Kakariaapa, Mellajoki, Itkonpuro, Kivineva, Iso Karsikkoneva, Pesäneva, Aittosuo, Niinineva, Ylimmäisenneva, Juurikkasuo, Isosuo, Rokasuo, Katajaneva, Soimasuo, Varisneva, Tarkankeidas, Tervalamminsuo, Kakkerisuo-Huhdansuo, Kiljava källsumpskog och Sandö sumpskog.

Forstlig användning och skötsel av mineraljordar på andra än i 1 mom. nämnda myrskyddsområden skall följa den i 5 § angivna underhålls- och dispositionsplanen. I underhålls- och dispositionsplanen kan, utan hinder av stadgandena i 2 §, även tillåtas att väg byggs till myrskyddsområde, om vägen behövs för områdets användning och skötsel.

4 §

På myrskyddsområde är, utan hinder av stadgandena i 2 §, följande åtgärder tillåtna:

1) uppförande och underhåll av sådana konstruktioner samt anläggande och underhåll av sådana stigar som behövs för information till allmänheten, forskning och iakttagande av naturen;

2) jakt på myrskyddsområden inom de kommuner som nämns i 3 § 2 mom. jaktlagen och på övriga myrskyddsområden i enlighet med vad som därom närmare bestäms i ordningsstadga;

3) fiske;

4) avlivning , fångst och samling av djur samt tagande av mineralprov i ringa utsträckning i vetenskapligt syfte eller för undervisningsändamål och med tillstånd av forststyrelsen;

5) decimering, med miljöministeriets tillstånd, av individer av växt- eller djurart som på grund av för kraftig förökning eller av annat skäl är skadlig;

6) åtgärder som behövs för återställande av den naturliga utvecklingen på området;

7) åtgärder som gäller underhåll av vägar samt el- och telefonlinjer på området;

8) renskötsel och därav förutsätta åtgärder;

9) åtgärder som behövs för skyddande av området och dess omgivning mot skogsbrand;

10) åtgärder som krävs för flottning, för brandbevakning, för räddningstjänst, för bevakning och kontroll av rikets gränser samt för kartläggnings- och lantmäteriarbeten;

11) åtgärder som är nödvändiga för telegraf-, telefon- eller radioverksamhet eller för geologisk forskning eller malmletning, förutsatt att miljöministeriets tillstånd till dem har utverkats; samt

12) andra åtgärder som behövs för en ändamålsenlig skötsel eller användning av myrskyddsområdet och som har godkänts av miljöministeriet.

5 §

För skötsel och användning av myrskyddsområde uppgörs vid behov en underhålls- och dispositionsplan. Planen fastställs av miljöministeriet.

6 §

Myrskyddsområdenas gränser mot annan statsjord skall bestämmas och utmärkas i terrängen vid lantmäteriförrättning, varvid i tillämpliga delar skall iakttas vad som stadgas om rågång i lagen om skifte (604/81). Områdenas gränser skall bestämmas så att de blir väl anpassade efter terrängen. Eventuell meningsskiljaktighet om gränsens sträckning avgörs av statsrådet. I statsrådets beslut får ändring inte sökas genom besvär.

Myrskyddsområdenas gränser skall utmärkas så, att ett tillräckligt antal skyltar som anger skyddsområde utplaceras i terrängen och att på träd eller andra landmärken som är belägna på gränslinjen målas ett märke som anger var gränsen går. Miljöministeriet utfärdar närmare bestämmelser om de skyltar som skall utplaceras vid gränslinjerna samt om de märken som skall målas på dem.

7 §

Övergår område som inte är i statens ägo, men som är beläget inom gränserna för ett genom denna förordning inrättat myrskyddsområde, i statens ägo, anses det höra till detta myrskyddsområde.

Övergår område som gränsar till ett genom denna förordning inrättat myrskyddsområde i statens ägo, kan det genom miljöministeriets beslut anslutas till myrskyddsområde.

8 §

De stadganden enligt vilka vissa åtgärder är tillåtna inom myrskyddsområdena medför inte för någon större rätt än han annars har.

9 §

Myrskyddsområdena är i forststyrelsens besittning och vård.

10 §

Närmare bestämmelser om verkställighet och tillämpning av denna förordning utfärdas vid behov av miljöministeriet. Anvisningar om den förrättning, genom vilken myrskyddsområdenas gränser bestäms, meddelas av lantmäteristyrelsen.

11 §

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1985.

Helsingfors den 11 oktober 1985

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Miljöminister
Matti Ahde

Bilagor Obs! Filens storlek 14 Mt

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.