778/1985

Given i Helsingfors den 30 september 1985

Företagsinteckningsförordning

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av företagsinteckningslagen av den 24 augusti 1984 (634/84):

1 kap.

Inteckningsförfarandet

1 §

Ansökan om fastställande av företagsinteckning skall göras på en i 17 § 2 mom. företagsinteckningslagen (634/84) nämnd blankett enligt formulär som fastställts av patent- och registerstyrelsen (registermyndigheten).

Annan än i 1 mom. nämnd ansökan skall göras skriftligen. Av ansökan skall framgå

1) namn och adress i fråga om sökanden och dennes ombud,

2) sökandens yrkande samt

3) firma och handelsregisternummer i fråga om den näringsidkare vars egendom ansökan avser.

Till ansökningen skall fogas de pantskuldebrev som ansökan avser.

2 §

Över företagsimeckningsärenden skall registermyndigheten föra en dagbok, i vilken dagligen skall antecknas anhängiggjorda ansökningar i den ordning de har inkommit samt uppgifter om behandlingen av ärendena.

3 §

I fråga om ansökningar antecknas i dagboken

1) ankomstdagen,

2) ärendets nummer,

3) den näringsidkare vars egendom ansökan avser,

4) sökanden och

5) ärendets natur.

I fråga om näringsidkaren antecknas firman enligt handelsregistret och handelsregisternumret.

Ärendets natur anges genom en anteckning om ansökan gäller fastställande, utvidgning eller dödande av inteckning eller sammanföring av inteckningar eller ändring av deras inbördes förmånsrätt.

4 §

I fråga om behandlingen antecknas i dagboken

1) uppskov med behandlingen av ansökan och andra interimistiska åtgärder,

2) avgörandet i ärendet och dagen för avgörandet,

3) anmälan om missnöje och tillställande av besvärsskrift samt

4) andra behövliga uppgifter om behandlingen av ärendet.

5 §

Registermyndigheten skall på eget initiativ inhämta sådana uppgifter som behövs för att avgöra ett företagsinteckningsärende och som framgår av de register den besitter.

6 §

Av handlingarna i ett företagsinteckningsärende bildas en akt.

Till akten fogas utöver de handlingar som har legat till grund för avgörandet en kopia av pantskuldebrevet och expeditionen samt vid behov motiveringen av avgörandet. Till akten fogas uppgift om parts utsaga och om annan utredning som företetts i ärendet. Även uppgift om uppskov i ärendet och om beslut som inte antecknas i företagsinteckningsregistret skall fogas till akten.

Akterna arkiveras i nummerordning enligt näringsidkarens registernummer.

7 §

Till registermyndighetens beslut varmed en ansökan har avslagits, lämnats utan prövning eller konstaterats ha förfallit skall enligt formulär av myndigheten fogas fullföljdsanvisningar och besvärsundervisning.

När registermyndighetens beslut i företagsinteckningsärende överklagas, skall registermyndigheten sända en kopia av akten jämte eget utlåtande i saken till hovrätten.

8 §

Högsta domstolen och hovrätten skall utan dröjsmål sända en kopia till registermyndigheten av sitt beslut i besvärsmål som gäller företagsinteckning. Hovrätten skall även meddela om ändring i dess beslut har sökts eller ej.

Registermyndigheten skall självmant till behandling uppta ett ärende, som fullföljdsdomstolen har förordnat att skall behandlas på nytt.

9 §

I fråga om de nödvändiga anteckningar som föranleds av rättelse av felaktigt avgörande eller oriktig registeruppgift eller fullföljdsdomstols beslut skall iakttas vad som stadgas i 18 § företagsinteckningslagen.

2 kap.

Företagsinteckningsregistret

10 §

I företagsinteckningsregistret införs inteckningsuppgifter och anmärkningar.

11 §

Utöver de uppgifter som nämns i 3 § skall såsom inteckningsuppgifter registreras

1) utställelsedag, nummer, kapital, ränta och indrivningskostnader i fråga om pantskuldebrev samt uppgift om skuldebrevet har ställts till innehavaren eller till viss man eller order,

2) den dag från vilken inteckningen medför förmånsrätt samt den inbördes förmånsrättsordningen mellan inteckningar av samma dag,

3) grunden för begränsningen av en inteckning, om inteckningen har fastställts med en begränsning,

4) avgörandet och dagen för avgörandet,

5) avgörande i rättelseärende och dagen för avgörandet samt

6) fullföljdsdomstolens avgörande och den dag det har antecknats.

Såsom inteckningsuppgift införs även ändringar som gäller inteckningen.

12 §

Såsom anmärkningar antecknas i registret

1) att rättelse- eller besvärsärende är anhängigt,

2) innehavare av pantskuldebrev och efterpanthavare samt deras adresser,

3) utmätning, kvarstad eller försäljnings- och skingringsförbud som gäller intecknad egendom eller ansökan om och avträdande av näringsidkarens egendom till konkurs eller beslut om likvidation som gäller näringsidkaren samt ändringar i dessa uppgifter,

4) upplösning av samfund eller avslutande av näringsidkarens näringsverksamhet,

5) offentlig stämning på näringsidkarens borgenärer,

6) i handelsregistret antecknad fusion som gäller näringsidkaren,

7) anmälan som avses i 4 § 2 mom., 10 § 2 eller 3 mom. eller 11 § företagsinteckningslagen samt

8) andra uppgifter som behövs.

Anmärkning antecknas i registret på anmälan eller självmant av myndigheten.

När anteckning som nämns i 1 mom. 2 punkten har ändrats, skall registermyndigheten underrätta i registret antecknad tidigare innehavare av pantskuldebrev och efterpanthavare om detta.

13 §

Anteckning om fusion skall göras både i den överlåtande och den övertagande näringsidkarens registeruppgifter. Anteckning skall också göras beträffande en sådan näringsidkare som inte tidigare har antecknats i företagsinteckningsregistret.

De anteckningar om gällande inteckningar och anmärkningar vilka avser egendom som tillhör den överlåtande näringsidkaren skall föras över till registeruppgifterna om den övertagande näringsidkaren.

Ordnande av inteckningar så att de motsvarar sådant avtal mellan inteckningshavarna som avses i 12 § 2 mom. företagsinteckningslagen skall sökas med iakttagande i tillämpliga delar av vad som stadgas om ändring av inteckningars inbördes förmånsrätt.

14 §

Anteckning om anmälan som avses i 12 § 1 mom. 7 punkten skall på det sätt som stadgas i 13 § 1 mom. göras i registeruppgifterna om den näringsidkare vars egendom har överlåtits eller skiftats och i registeruppgifterna om den näringsidkare som har erhållit egendom.

Anteckning om den inteckning som avses i anmälan och de anmärkningar som gäller den skall föras över till registeruppgifterna om den övertagande näringsidkaren.

15 §

Registermyndigheten skall från de register den besitter till företagsinteckningsregistret självmant föra över sådana uppgifter om näringsidkare som skall antecknas i företagsinteckningsregistret eller som medför att en företagsinteckning kan avföras ur registret.

16 §

Företagsinteckning och uppgifter om den avförs ur registret genom att avförandet antecknas och dateras.

17 §

Företagsinteckningsregistret förs i nummerordning enligt näringsidkarens handelsregisternummer.

3 kap.

Expeditioner och bevis

18 §

Som expedition ges sökanden ett bevis över det avgörande i saken som har antecknats i registret eller ett särskilt beslut.

Expeditionen skall undertecknas.

19 §

I gravationsbevis antecknas de inteckningar och anmärkningar enligt företagsinteckningsregistret som gäller näringsidkarens egendom vid den tidpunkt när beviset utfärdas.

I gravationsbevis antecknas också anhängiga ansökningar. Har näringsidkarens egendom inte intecknats och är någon ansökan inte heller anhängig, skall detta framgå av beviset.

Gravationsbevis skall dateras och undertecknas.

20 §

Registermyndigheten kan även på annat lämpligt sätt lämna ut i företagsinteckningsregistret införda uppgifter till dem som behöver dem.

21 §

Registermyndigheten kan förordna att innehavare av pantskuldebrev skall förete skuldebrevet för anteckningar om avgörande i rättelseärende eller om fullföljdsdomstols beslut.

I rättelseärende utfärdas expeditionen och görs övriga rättelseanteckningar utan avgift.

4 kap.

Särskilda stadganden

22 §

Registermyndigheten skall avgiftsfritt tillhandahålla blanketter som uppgjorts enligt myndighetens formulär.

Registermyndigheten skall se till att blanketterna också kan erhållas av de lokala myndigheter som nämns i 1 § 2 mom. handelsregisterlagen.

23 §

I ansökan om att inteckning skall fastställas begränsad till egendom som hör till en viss del av näringsidkarens verksamhet skall uppges

1) i fråga om den avsedda delen av näringsverksamheten, den i handelsregistret antecknade verksamhetens art eller område samt en beskrivning av verksamheten,

2) bifirma eller annat namn med vilket denna del av näringsverksamheten individualiseras i företagsverksamheten och

3) de grunder enligt vilka den egendom som hör till denna del av näringsverksamheten särskiljs från näringsidkarens övriga egendom.

Är begränsningsgrunden det område där näringsverksamheten utövas, skall av ansökan framgå de kommuner eller län där den näringsverksamhet som inteckningsansökan gäller utövas.

Registermyndigheten kan vid behov förordna att sökanden skall precisera begränsningsgrunden med behövliga utredningar.

24 §

Vad som i denna förordning stadgas om ansökan gäller i tillämpliga delar även anmälningar till registermyndigheten.

25 §

Justitieministeriet kan besluta att företagsinteckningsregistret och den därtill anslutna dagboken får föras med automatisk databehandling.

Justitieministeriet kan i sitt beslut bestämma att de gravationsbevis som avses i denna förordning får utfärdas även av de lokala myndigheter som med hjälp av automatisk databehandling kan erhålla aktuella uppgifter ur företagsinteckningsregistret.

Justitieministeriet kan i sitt beslut meddela närmare föreskrifter om hur registret skall föras och registeruppgifter lämnas ut samt om gravationsbevis och hur gravationsbevis skall undertecknas.

26 §

Närmare bestämmelser om tillämpningen av denna förordning utfärdas vid behov av patent- och registerstyrelsen.

5 kap.

Ikraftträdande

27 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1986.

Registermyndigheten kan redan innan förordningen träder i kraft vidta åtgärder som behövs för att verkställa den.

När registermyndigheten på det sätt som avses i ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av 10 och 45 §§ lagen angående stämpelskatt (641/ 84) har makulerat ett ersatt skuldebrev i fråga om vilket företagsinteckning har fastställts till säkerhet för den därpå antecknade förbindelsen, skall registermyndigheten omedelbart underrätta vederbörande domare om makuleringen för nödvändig anteckning i protokollet över lösöreinteckningar och på gravationsbevis som skall utfärdas över inteckningen.

Helsingfors den 30 september 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.