746/1985

Given i Helsingfors den 6 september 1985

Förordning om ändring av förordningen om förtidspension för frontveteraner

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde

upphävs 6 § och 10 § 2 mom. förordningen den 19 mars 1982 om förtidspension för frontveteraner (214/82), och

ändras 3 § 1 mom. samt 4, 5, 7 och 9 §§ som följer:

3 §

Med krigsinvalid avses i 3 § lagen om förtidspension för frontveteraner, sådant sagda lagrum lyder i lag av den 26 juli 1985 (665/85), frontveteran vars invaliditetsgrad enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/48) är minst 10 procent. Invaliditeten skall likväl bero på sådan kroppsskada eller sjukdom som frontveteranen fått den 1 oktober 1939 eller därefter, men före den 1 juli 1945, och som orsakats av kriget eller krigsoperationerna eller av de särskilda förhållanden som rått under krigsfångenskap eller tjänstgöring under kriget.


4 §

Ansökan om förtidspension för frontveteraner görs med iakttagande i tillämpliga delar av vad i de lagar, stadganden eller bestämmelser som nämns i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare är stadgat eller föreskrivet om sökande av invalidpension.

5 §

Då frontveteran ansöker om förtidspension, är han skyldig att förete i militärpasset infört eller av staben för vederbörande militärdistrikt utfärdat annat skriftligt intyg över att honom har tilldelats frontmannatecken. Han skall även lämna uppgifter om sin tjänstgöringstid vid fronten, sin krigsfångenskap och sådan tid för sjukhusvistelse som avses i 2 §.

7 §

Vad som är stadgat i 4―5 §§ gäller i tillämpliga delar vid sökande av förhandsbeslut som avses i 8 § lagen om förtidspension för frontveteraner. Förhandsbeslut är bindande då beslut angående förtidspension meddelas den frontveteran som förhandsbeslutet gäller, likväl förutsatt att pensionen beviljas i enlighet med de grunder på vilka förhandsbeslutet är baserat.

9 §

Efter att ha avgjort ärende skall pensionsanstalten utan dröjsmål delge sökanden beslutet. Beslutet skall åtföljas av sådana anvisningar för sökande av ändring som förutsätts i 13 § lagen om förtidspension för frontveteraner.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1986.

Pensionsanstalt som avses i 11 § 1 mom. lagen om förtidspension för frontveteraner, sådant sagda lagrum lyder i lag av den 26 juli 1985 (665/85), kan från och med den 15 september 1985 utfärda beslut med anledning av pensionsansökningar i sådana fall där rätten till pension i enlighet med lagen om förtidspension för front. veteraner uppkommer tidigast den 1 januari 1986.

Helsingfors den 6 september 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Ahde

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.