741/1985

Given i Helsingfors den 6 september 1985

Lag om ändring av lagen om oljeskyddsfonden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 24 maj 1974 om oljeskyddsfonden (379/74) 1 och 5 §§, 7 § 3 mom., 8 §, 9 § 1 mom. samt 10 och 11 §§,

av dessa lagrum 1 § sådan den lyder i lag av den 7 januari 1983 (3/83), 5 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 16 mars 1979 (301/79) och 11 § sådan den lyder i sistnämnda lag, samt

fogas till lagen en ny 11 a § som följer:

1 §

För ersättande av de oljeskador och de kostnader för bekämpande av dessa som avses i lagen om bekämpande av oljeskador som uppkommer på land (378/74) och lagen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg (300/ 79) finns en i statsförslaget icke inbegripen oljeskyddsfond. Fonden förvaltas av miljöministeriet. Beslut om ersättningar ur oljeskyddsfonden fattas av fondens nedan nämnda direktion.

5 §

Ersättningar ur oljeskyddsfonden beviljas dem som blivit lidande till följd av oljeskada samt för sådana kostnader och sådan skada, varom i 5 § 4 mom., 7 § 3 mom. och 8 § 3 mom. lagen om bekämpande av oljeskada som uppkommer på land samt i 12 § 4 mom., 18 § 3 mom., 19 § 3 mom. och 19 a § 2 mom. lagen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg är stadgat att ersättning skall utges. Vad som stadgas ovan i detta moment gäller även oljeskada som inträffat i landskapet Åland.

För de kostnader som kommun åsamkas för anskaffning av bekämpningsmateriel och upprätthållande av bekämpnings beredskap beviljas full ersättning som fastställs på basis av omfattningen av sådan oljeskadebekämpning som avses i den fastställda planen för bekämpning av oljeskador. Kommunen beviljas dock ersättning endast då det belopp som skall ersättas i varje särskilt fall överstiger 1 000 mark.

I sådana i 1 mom. nämnda fall då staten är berättigad till ersättning ur oljeskyddsfonden beviljas ersättning under samma förutsättningar som då ersättning betalas till kommun. Staten kan även beviljas ersättning för kostnaderna för anskaffning av sådana bekämpningsredskap och bekämpningsförnödenheter som avses i 15 § 1 mom. lagen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg.

Av oljeskyddsfondens medel kan ersättning beviljas för de kostnader som föranleds eller föranletts av naturens och miljöns återställande i det skick som rådde före oljeskadans uppkomst samt de kostnader som föranleds av anskaffning av sådana förebyggande mottagningsanordningar, som avses i 16 § lagen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg.

Ersättning betalas inte till den som förorsakat skadan eller i vars besittning den olja som förorsakat skadan eller risken för skada varit i eller på vars uppdrag oljan transporterats då skadan inträffade.

7 §

Av särskilda skäl har direktionen för oljeskyddsfonden rätt att avstå från indrivningen av ersättning.

8 §.

I oljeskyddsfondens direktion skall statens myndigheter, kommunernas centralorganisationer, natur- och miljövårdsorganisationerna samt oljebranschen vara företrädda på det sätt som närmare stadgas genom förordning.

9 §

Vattendistriktets vattenbyrå skall för förberedande utredning av uppkommen oljeskada tillsätta en synenämnd, om någon av sakägarna begär det och skadan inte är uppenbart obetydligeller annars utan svårighet kan utredas. Synenämnd skall även tillsättas, om direktionen för oljeskyddsfonden begär det.


10 §

Kostnaderna för direktionen för oljeskyddsfonden och för synenämnd betalas ur oljeskyddsfonden.

11 §

I beslut av direktionen för oljeskyddsfonden som gäller i denna lag nämnd ersättning får ändring inte sökas genom besvär, frånsett beslut som fattats med stöd av 5 § 1 mom.

11 a §

Ålands landskapsstyrelse kan i ersättningsfrågor representera kommun.


Denna lag träder i kraft den 1 november 1985. De ersättningar som beviljas kommunerna ur oljeskyddsfonden betalas dock enligt tidigare grunder, såvida ansökan om ersättning har gjorts före den 1 januari 1986. Staten beviljas i 5 § 3 mom. nämnda ersättningar för kostnader som uppkommit efter den 1 juli 1984.

Regeringens proposition 4/85
Lag- och ekonomiutsk. bet. 6/85
Stora utsk. bet. 70/85

Helsingfors den 6 september 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Miljöminister
Matti Ahde

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.