733./1985

Given i Helsingfors den 23 augusti 1985

Lag om förbud mot anordningar som försvårar hastighetsövervakningen

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Denna lag tillämpas på radardetektorer och anordningar vilkas ändamål är att störa användningen av radar för hastighetsövervakning i vägtrafik.

Med radardetektor avses i denna lag anordning vars syfte är eller som används för att upptäcka eller avslöja radar för hastighetsövervakning i vägtrafik.

2 §

I 1 § nämnd anordning får på område som är avsett för eller används för allmän trafik inte användas eller innehas i morordrivet fordon som registrerats i Finland, eller i dess släpvagn. Ej heller får dylik anordning som finns i utomlands registrerat morordrivet fordon eller i dess släpvagn användas på detta område.

Det är förbjudet att i spridningssyfte importera eller tillverka i 1 § nämnd anordning. Det är likaså förbjuder att hålla till salu, sälja eller annars överlåta samt installera sådan anordning i motordrivet fordon eller dess släpvagn.

3 §

Den som i strid med denna lag använder eller innehar i 1 § nämnd anordning skall för radardetektorförseelse dömas till böter.

Den som i strid med denna lag importerar, tillverkar, håller till salu, säljer eller annars överlåter i 1 § nämnd anordning eller installerar sådan anordning i motorfordon eller dess släpvagn, skall för radardetektorspridningsbrott dömas till böter eller till fängelse i högst tre månader.

Om någon döms till straff för radardetektorförseelse begången vid framförande av motordrivet fordon, skall körkortsregistermyndigheten underrättas om utslaget på det sätt som justitieministeriet bestämmer.

4 §

Anordning som i strid med denna lag innehafts, använts eller införts till landet, tillverkats, hållits till salu, sålts eller annars överlåtits eller installerats skall dömas förbruten till staten. Har anordningen övergått till annan, förlorats eller förstörts, kan dess värde helt eller delvis dömas förbrutet.

5 §

Polisen samt tull- och gränsbevakningsväsendet skall övervaka att denna lag iakttas.

6 §

Om det finns sannolika skäl till misstanke att brott som avses i 3 § begåtts, kan husrannsakan som avses i lagen om beslag och rannsakan i brottmål (260/59) verkställas i fordon eller dess släpvagn för att eftersöka i 1 § nämnd anordning, utan hinder av vad som stadgas i 12 § 1 mom. i nämnda lag. Husrannsakan kan på motsvarande sätt verkställas också i byggnad, tum eller sluten förvaringsplats, om det finns sannolika skäl till misstanke att de används som importlager eller tillverknings-, saluhållnings-, försäljnings-, överlåtelse- eller installationsplats för dylik anordning.

Om det finns synnerligen sannolika skäl till misstanke att en i 3 § 1 mom. nämnd radardetektorförseelse har begåtts, kan fordonets förare och passagerare underkastas i lagen om beslag och rannsakan i brottmål nämnd kroppsvisitation, utan binder av vad som stadgas i 21 § 1 mom. i nämnda lag.

7 §

Utom polisman, tullman och gränsbevakningsman har även besiktningsman i tjänsteutövning rätt att avlägsna i 1 § nämnd anordning från fordon eller dess släpvagn. Besiktningsmannen skall omedelbart överlämna anordningen till polisen. Om anordningen inte kan avlägsnas, skall användningen av fordonet eller dess släpvagn förhindras på det sätt som stadgas i vägtrafiklagen (267/81).

8 §

Närmare stadganden om verkställighet och tillämpning av denna lag urfärdas genom förordning.

9 §

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1985.

Helsingfors den 23 augusti 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Matti Luttinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.