708/1985

Given i Nådendal den 9 augusti 1985

Förordning om ändring av förordningen om varulotterier

På föredragning av inrikesministern ändras i förordningen den 19 december 1969 om varulotterier (824/69) 3 § 4 mom., 7 § 4 mom. och 9 § 1 mom., av dem 3 § 4 mom. och 7 § 4 mom. sådana de lyder i förordning av den 20 november 1981 (772/81), som följer:

3 §

Förening, annat samfund eller stiftelse som avses i 2 § får vid ett och samma tillfälle utan tillstånd föranstalta antingen ett enda lotteri eller ett därmed jämförbart spel, om lotternas sammanlagda försäljningspris är högst 5 000 mark och om försäljningen av lotterna samt utdelningen av vinsterna sker vid samma tillfälle. Sker lottdragningen inte vid samma tillfälle, skall fastställandet av vinsterna grunda sig på slutna spelkuponger som blandats i samband med en dragning, vilken på förhand förrättats av myndighet som avses i 9 § 1 mom.. På dylika lotterier och spel tillämpas inte i övrigt stadgandena i 8 och 9 §§ angående lotter och lottdragning. Dylikt lotteri eller spel får likväl inte anordnas vid tillställning i handelsrörelse eller affärskontor under dess egentliga öppettid.

7 §

Om beviljat tillstånd skall länsstyrelsen underrätta polisen på den ort där dragningen äger rum. Om tillstånd som gäller inom annat län skall länsstyrelsen i detta underrättas.

9 §

Vid dragning i varulotteri som föranstaltats med tillstånd skall chefen för polisdistriktet eller av honom förordnad befattningshavare vid polisen eller notarius publicus vara närvarande och underteckna förrättningsprotokollet. I protokollet skall göras anteckning om det sätt på vilket dragningen förrättas, om de tidningsannonser som avses i 10 § och om övriga omständigheter vilka förtjänar beaktande. Till protokollet skall även fogas av ovan nämnd myndighet undertecknad dragningslista.Denna förordning träder i kraft den 1 september 1985.

Nådendal den 9 augusti 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Inrikesminister
Kaisa Raatikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.