699/1985

Given i Nådendal den 9 augusti 1985

Medborgarskapsförordning

På föredragning av inrikesministern stadgas med stöd av 14 § medborgarskapslagen av den 28 juni 1968 (401/68):

1 §
Ansökan om medborgarskap

I medborgarskapslagens 4 § avsedd ansökan om medborgarskap skall riktas till republikens president och uppgöras på blankett, för vilket formuläret fastställts av inrikesministeriet. Ansökan skall inges till polisen på sökandens boningsort.

Till ansökan skall fogas ämbetsbevis för sökanden, utredning, varav framgår att han är bosatt i Finland, ävensom utredning om kunskap i finska eller svenska, beskattad inkomst och förmögenhet samt betalningen av skatterna.

2 §
Utlåtanden beträffande ansökan om medborgarskap

Polisen skall beträffande ansökan om medborgarskap inhämta utlåtande av vederbörande socialnämnd och införskaffa straffregisteruppgifter om de i ansökan nämnda personerna.

Socialnämnden och polisen skall i sina utlåtanden meddela huruvida sökanden fört en hederlig vandel och huruvida sökandens och hans familjs utkomst bör anses tryggad samt uppge övriga omständigheter, som den har vetskap om och som kan inverka på sakens avgörande.

De handlingar som gäller ansökan sändes av polisen till inrikesministeriet, som skaffar utlåtande av skyddspolisen. Skyddspolisen kan kalla sökanden att lämna sådana uppgifter som behövs med anledning av ansökningen om medborgarskap.

3 §
Anmälan om medborgarskap

I medborgarskapslagen avsedd anmälan för förvärvande av medborgarskap skall uppgöras på blankett, för vilket formuläret fastställts av inrikesministeriet. Anmälan skall inges till polisen på anmälarens boningsort, som tillställer anmälningen jämte utlåtanden inrikesministeriet. Till anmälningen skall fogas ämbetsbevis samt övriga på blanketten angivna utredningar.

4 §
Befrielse från medborgarskap

Ansökan om befrielse från finskt medborgarskap skall riktas till republikens president och inges till inrikesministeriet.

I ansökan skall uppges orsaken till att sökanden önskar bli befriad från sitt finska medborgarskap och till ansökningen skall fogas utredning om sökandens medborgarskap, ålder, yrke och boningsort samt om i vilken kommuns hemortsregister och i vilket befolkningsregister han senast har antecknats.

5 §
Ansökan om bibehållande av medborgarskap

I medborgarskapslagens 8 b § avsedd ansökan om bibehållande av medborgarskap skall riktas till republikens president och uppgöras på blankett, för vilket formuläret fastställts av inrikesministeriet samt inges till inrikesministeriet.

Till ansökan skall fogas intyg över sökandens identitet och hans kunskap i finska eller svenska samt övriga på blanketten angivna utredningar.

6 §
Förklaring om medborgarskap

I medborgarskapslagens 13 § avsedd ansökan skall riktas till republikens president och inges till inrikesministeriet. Till ansökningen skall fogas utredning om sökandens ålder, yrke och boningsort samt om i vilken kommuns hemortsregister och i vilket befolkningsregister han är antecknad och huruvida han i dessa är antecknad som finsk medborgare eller som utlänning.

7 §
Utredning om vårdnaden av barn

Den som gör ansökan eller anmälan i syfte att för barn förvärva finskt medborgarskap eller som för barn ansöker om befrielse från finskt medborgarskap skall förete utredning om vem som har vårdnaden om barnet.

Då barnet har flere vårdnadshavare och ansökningen gjorts bara av en av dem, skall den som gör ansökan eller anmälan genom företeende av bevis över delfåendet visa att de övriga vårdnadshavarna har meddelats om ansökningen eller anmälningen.

Är någon vårdnadshavares vistelseort okänd och den inte utan oskälig svårighet kan klarläggas, krävs bevis över delfående dock ej.

8 §
Erforderliga handlingar och utredningar

Om en förutsättning för förvärvande av medborgarskap enligt medborgarskapslagen är att vederbörande är bosatt i Finland, skall detta visas genom ett intyg över boendet eller ett annat intyg.

Sökanden eller anmälaren skall vid behov visa att han, medan han varit bosatt utomlands, ej förvärvat medborgarskap i främmande stat, varken på ansökan, genom anmälan eller med eget uttryckligt medgivande.

Sökanden eller anmälaren skall genom urkunder på ett tillförlitligt sätt utreda de fakta som ligger till grund för förvärvandet, bibehållandet eller förlusten av medborgarskapet.

Myndighet har rätt att av sökanden eller anmälaren inbegära även annan för avgörandet av ärendet angående medborgarskap erforderlig utredning.

9 §
Ingivande av ansökan och anmälan utomlands

Är sökanden eller anmälaren bosatt utomlands, kan i 8 b, 9 och 13 §§ medborgarskapslagen avsedd ansökan samt i 3 a och 3 b §§ samt i ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av medborgarskapslagen (584/84) avsedd anmälan utomlands inges till vederbörande finska diplomatiska representation eller av utsänd konsul förestått konsulat. Representationen eller konsulatet skall, genom utrikesministeriets förmedling, sända ansökningen eller anmälningen jämte utlåtanden och erforderliga utredningar till inrikesministeriet.

Då en urkund som avses i medborgarskapslagen, i denna förordning eller i den enligt fastställt formulär uppgjorda blanketten ej står att erhålla utomlands, skall vederbörande representation särskilt för sig pröva en hurudan annan urkund eller utredning som motsvarar sådan urkund samt är tillförlitlig och tillräcklig.

10 §
Intyg över att villkor är uppfyllt

Inrikesministeriet skall på beslut om naturalisation eller beslut om befrielse från medborgarskap teckna skriftligt intyg över att i 4 § 3 mom. eller 9 § 2 mom. i medborgarskapslagen avsett villkor är uppfyllt.

11 §
Myndigheters meddelanden

Då någon på ansökan eller genom anmälan har blivit finsk medborgare eller förlorat sitt finska medborgarskap, skall inrikesministeriet utan dröjsmål meddela befolkningsregistercentralen därom. Lika skall förfaras, då någon har befriats från sitt finska medborgarskap eller då förklaring, som avses i 13 § medborgarskapslagen, meddelats.

Om inrikesministeriet eljest konstaterar att någon har annat medborgarskap än det som är antecknat i kommunens hemortsregister eller i befolkningsregister, skall befolkningsregistercentralen meddelas därom.

Ovan i 1 och 2 mom. avsedda meddelanden skall sändas även till utrikesministeriet, skyddspolisen och den lokala polisen.

12 §
Förteckningar som förs vid inrikesministeriet

Inrikesministeriet skall föra förteckning över de beslut som meddelats med stöd av 3 a, 3 b, 4―6, 8 a, 8 b, 9, 10, 13 och 15 §§ medborgarskapslagen samt ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av medborgarskapslagen.

13 §
Utfärdande av anvisningar

Inrikesministeriet utfärdar vid behov anvisningar om tillämpningen av denna förordning.

14 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1985. Genom densamma upphävs medborgarskapsförordningen av den 28 juni 1968 (402 / 68).

Nådendal den 9 augusti 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Inrikesminister
Kaisa Raatikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.