669/1985

Given i Nådendal den 26 juli 1985

Lag om ändring av lagen om pension för företagare

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 14 juli 1969 om pension för företagare (468/69) 5 § 1 och 3 mom., 8 § och 17 § 1 mom.,

av dessa lagrum 5 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 18 juni 1971 (503/71), 5 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 29 december 1972 (937/72) och 17 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 26 juni 1981 (475/81), som följer:

Förutsättningarna för erhållande av ålders-, invalid- och arbetslöshetspension, individuell förtidspension och familjepension samt pensionens storlek bestäms, om inte annat följer av denna lag, på det sätt som stadgas i lagen om pension för arbetstagare, och härvid skall beträffande arbetsinkomst och till pension berättigande tid som avses i denna lag i motsvarande mån tillämpas vad som i ovan nämnda lag är stadgat om lön och om till pension berättigande tjänstgöringstid. På pension enligt denna lag tillämpas likväl inte stadgandena i 5 a och 7 b §§ lagen om pension för arbetstagare. Då förtida ålderspension fastställs, tillämpas 5 § 5 mom. lagen om pension för arbetstagare så att i stället för födelseåret 1937 används födelseåret 1945 och den av födelseåret beroende minskningen sker enligt följande procenttal:

Födelseår Minskning i procent per månad
1930 eller tidigare 0,33
1931 0,34
1932 0,36
1933 0,37
1934 0,38
1935 0,39
1936 0,40
1937 0,41
1938 0,42
1939 0,43
1940 0,44
1941 0,46
1942 0,47
1943 0,48
1944 0,49

Vid tillämpningen av denna lag beaktas inte verksamhet under den tid, för vilken till företagare betalas sådan i lag stadgad eller i offentlig pensionsstadga bestämd, på hans arbets- eller tjänsteförhållande eller egen företagarverksamhet grundad pension vars storlek fastställts med beaktande av den tid som återstår till pensionsåldern, eller motsvarande arbetsförtjänst. Ej heller beaktas verksamhet efter uppnådd pensionsålder.


8 §

Företagare som uppnått pensionsåldern beviljas ålderspension från ingången av den månad som närmast följer efter pensionsansökan, om inte annat följer av att pensionen uppskjutits eller beviljas i förtid.

17 §

Om inte annat följer av denna lag, skall ytterligare i tillämpliga delar gälla vad som stadgas i 3 § 1, 3 och 4 mom., 4 och 4 b―4 e §§, 5 § 2―5 mom., 5 b, 7 a och 7 c―10 §§, 11 § 1 mom., 12 § 1 mom. 5 punkten och 4 mom. samt 13, 14, 16―21 a och 22 §§ lagen om pension för arbetstagare.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

Regeringens proposition 85/85
Socialutsk. bet. 17/85
Stora utsk. bet. 101/85

Nådendal den 26 juli 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.