651/1985

Given i Nådendal den 26 juli 1985

Lag om statsgarantier för tryggande av basråvaruförsörjningen

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

För tryggande av finska företags tillgång på råvaror kan exportgarantianstalten bevilja statsgarantier på det sätt som stadgas i denna lag.

2 §

Statsgaranti kan beviljas till säkerhet för kredit som har beviljats en utländsk gäldenär i samband med ett långfristigt avtal om råvaruleverans.

Garantin kan till fullo ersätta förlust som åsamkas kreditgivaren.

3 §

Det sammanlagda garantiansvaret för de garantier som beviljats med stöd av denna lag får uppgå till högst 2 000 miljoner mark enligt bokföringen.

Vid beräkning av garantiansvaret enligt bokföringen beaktas, i fråga om garantier som trätt i kraft, den garanterade kreditens och, i fråga om bindande garantianbud, hälften av det kapital som skall garanteras. Garantiansvar i utländsk valuta omvandlas, för uträknande av garantiansvaret enligt bokföringen i finska mark, genom tillämpning av den säljkurs som Finlands Bank noterat när garantierna beviljas eller, om sådan notering saknas, den säljkurs som Finlands Bank senast noterat beviljandet.

4 §

När garantier beviljas skall särskilt beaktas hur behövlig den kredit som garanteras är såsom en förutsättning för ett långfristigt avtal om råvaruimport som är viktigt för folkhushållningen.

5 §

Staren ansvarar för garantier som beviljats med stöd av denna lag.

6 §

Beträffande garantier som avses i denna lag gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som stadgas i 4, 4 a och 5-8 §§ lagen om exportgaranti (479/62).

7 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

8 §

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1985.

Regeringens proposition 35/85
Statsutsk. bet. 15/85
Stora utsk. bet. 45/85

Nådendal den 26 juli 1985

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Jermu Laine

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.