646/1985

Given i Nådendal den 12 juli 1985

Lag om ändring av 34 § värnpliktslagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 34 § värnpliktslagen av den 15 september 1950, sådant detta lagrum lyder ändrat genom lagar av den 21 februari 1969 och den 14 januari 1972 (133/69 och 25/72), som följer:

34 §

Om befrielse av värnpliktig från fullgörandet av värnplikt i vissa fall och om sådana värnpliktigas tjänstgöringsplikt, som av allvarliga samvetsskäl vilka grundar sig på religiös eller etisk övertygelse befriats från vapentjänst i fredstid, samt om vissa värnpliktiga som vägrat att fullgöra aktiv tjänst stadgas särskilt.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987.

Regeringens proposition 7/85
Försvarsutsk. bet. 1/85
Stora utsk. bet. 94/85

Nådendal den 12 juli 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Försvarsminister
Veikko Pihlajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.