626/1985

Given i Nådendal den 12 juli 1985

Lag om ändring av lagen om studiesociala förmåner för yrkesläroanstalternas elever

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 3 juni 1983 om studiesociala förmåner för yrkesläroanstalternas elever (498/83) 2 § 2 mom. och 9 § 2 mom.,

av dessa lagrum 9 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 3 februari 1984 (146/84), samt

fogas till 2 § ett nytt 3 mom. och till 4 § ett nytt 3 mom. som följer:

2 §

Denna lag tillämpas inte på yrkesläroanstalter som enligt statsrådets beslut räknas såsom yrkesskolor för specialbranscher, lärlingsskolor och yrkesinstitut eller såsom merkantila specialläroanstalter. Denna lag tillämpas inte heller på kursverksamhet som anordnas av läroanstalt som ger grundläggande yrkesutbildning.

Stadgandena i 5―7 §§ tillämpas inte på grundläggande yrkesutbildning som anordnas av ovan i 1 mom. nämnd läroanstalt och ges såsom vuxenutbildning, om inte annorlunda stadgas genom förordning.

4 §

Med avvikelse från vad som stadgas i 1 och 2 mom. kan elevavgifter uppbäras för grundläggande yrkesutbildning som anordnas såsom vuxenutbildning.

9 §

I de läroanstalter, där de studiesociala förmånerna enligt denna lag inte före lagens ikaftträdande har ordnats eller getts med statens medel eller såsom berättigande till statsbidrag, verkställs stadgandena i denna lag likväl så att elevavgifterna slopas och avgiftsfria skolmåltider ordnas för eleverna

1) år 1987 i läroanstalterna i Lapplands, Uleåborgs, Vasa, Mellersta Finlands, Kuopio och Norra Karelens län; samt

2) år 1988 i läroanstalterna i övriga län.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

Regeringens proposition 32/85
Kulturutsk. bet. 9/85
Stora utsk. bet. 90/85

Nådendal den 12 juli 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Kaarina Suonio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.