614/1985

Given i Nådendal den 12 juli 1985

Lag om ändring av grundskolelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i grundskolelagen av den 27 maj 1983 (476/83) 23 §, 57 § 1 mom., 58 § 4 mom., 69 § 2 mom., 72 § 2 mom., 78 § 3 mom., 94 § 2 mom. och 104 § samt

fogas till lagen en ny 10 a §, till 43 § ett nytt 2 mom., till 69 § ett nytt 5 mom., till 79 § ett nytt 2 mom., till 81 § ett nytt 2 mom. och till 94 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

10 a §

Kommunen kan anordna undervisning på förskolestadiet enligt 5 § 2 mom. också i samband med undervisning i daghem, om det med beaktande av elevens hälsotillstånd och andra omständigheter inte är ändamålsenligt att anordna den på annat sätt.

För elev i läropliktsåldern, som kan tillgodogöra sig den kunskap och de färdigheter som grundskolan förutsätter, men som på grund av sitt handikapp inte kan undervisas i grundskolans undervisningsgrupper, kan kommunen anordna grundskoleundervisning i elevens hem eller på annan lämplig plats.

Anvisningar och bestämmelser om anordnandet av den undervisning som avses i 1 och 2 mom. meddelas av skolstyrelsen. Avvikelser från stadgandena i denna lag och i den förordning som givits med stöd av lagen kan göras i undervisningen enligt vad skolstyrelsen bestämmer.

23 §

Grundskolans läsår omfattar 190 arbetsdagar. Från läsårets arbetsdagar frånräknas likväl självständighetsdagen och första maj, då dessa dagar infaller på annan vardag än lördag. Undantag från antalet arbetsdagar kan av särskild orsak göras, i enlighet med vad som stadgas genom förordning.

43 §

Om rätt för folkhögskola samt medborgar- eller arbetarinstitut att utge betyg över fullgjord lärokurs i grundskolan eller över en del därav stadgas genom förordning.

57 §

Till ordinarie tjänst vid grundskola kan utnämnas endast finsk medborgare. Till innehavare av lärartjänst i främmande språk vid grundskolan kan likväl utnämnas även annan än finsk medborgare samt till klasslärartjänst vid grundskola dansk, isländsk, norsk eller svensk medborgare.


58 §

Skolnämnden skall anta vikarie och timlärare. Vikarie och timlärare kan antas till tjänst eller uppgift utan att denna förklaras ledig. Timlärare anställs tills vidare eller för viss tid.

69 §

Den som innehar en i 72 § 2 mom. nämnd ämneslärartjänst i allmänna ämnen är skyldig att avgå från sin tjänst den 31 juli det år då han fyller 60 år, om inte länsstyrelsen beviljar honom rätt att kvarstå i tjänsten därefter. Genom förordning kan stadgas att avgångsåldern i vissa andra rektors- och lärartjänster vilkas art kräver detta är lägre än som stadgas i 1 mom., dock inte under 55 år.


Skolstyrelsen kan på ansökan av kommunen och med samtycke av den tjänsteinnehavare eller timlärare som är i fråga bevilja honom tillstånd att fortsätta sin tjänstgöring eller skötseln av sina uppgifter högst tre år i sänder, om de hinder som inverkar menligt på handhavandet av tjänsten eller uppgifterna och på grund av vilka han enligt 62 § 2 mom. eller ovan i 4 mom. borde befrias från tjänstgöring, tjänst eller handhavandet av uppgifter kan undanröjas. I detta syfte kan ett biträde avlönas, arbetsförhållandena omorganiseras eller hjälpmedel och andra motsvarande stödåtgärder anlitas. Kommunen skall till ansökan bifoga handlingar, av vilka det framgår vilka förutsättningarna är för ett fortsatt fullödigt handhavande av tjänsten eller uppgifterna samt en utredning om ovan nämnda stödåtgärder och vilka möjligheter de ger att undanröja hindren. Skolstyrelsen kan återkalla tillståndet, om det finns orsak därtill.

72 §

För en innehavare av ämneslärartjänst i allmänna ämnen, som har en pensionstid om 30 år och som under tiden mellan den 1 augusti 1958 och den 31 juli 1985 har tjänstgjort som ämneslärare i allmänna ämnen vid medborgarskola och grundskola sammanlagt minst 15 år, är pensionsåldern 55 år. Genom förordning kan stadgas att pensionsåldern i vissa andra rektors- och lärartjänster vilkas art kräver detta är lägre än vad som stadgas i 1 mom., dock ej under 55 år.


78 §

Angående rektors- och lärarbefattningar samt befattningshavare och timlärare i skola som ersätter grundskolan gäller i tillämpliga delar vad som i 55 § 2 och 3 mom., 58 §, 59 § 1 och 2 mom., 62―67 §§, 69 § 1 och 3―5 mom. samt 70 § stadgas om tjänster, tjänsteinnehavare och timlärare vid grundskola. De uppgifter som enligt stadgandena ankommer på skolnämnden handhas likväl av direktionen för den skola som ersätter grundskolan.


79 §

Uppgift som enligt 78 § ankommer på direktionen för skola som ersätter grundskolan kan genom förordning eller i reglemente som utfärdas med stöd av den åläggas rektor för skolan.

81 §

Den ersättning som kommunen enligt överenskommelse som avses i 1 mom. betalar till upprätthållaren av skola som ersätter grundskolan betraktas som sådant lagstadgat statsbidrag som åsyftas i lagen om funktionärskollektivavtal för privata statsunderstödda institutioner (238 / 79).

94 §

Ändring i beslut av tjänsteinnehavare vid grundskolan och av dess direktion söks genom besvär hos skolnämnden. Besvärstiden är 14 dagar.

Har avgörandet i ett ärende, som enligt denna lag eller enligt förordning som har utfärdats med stöd av lagen ankommer på skolnämnden, överförts på en tjänsteinnehavare eller på direktionen, får ändring i tjänsteinnehavarens eller direktionens beslut inte sökas genom besvär. Tjänsteinnehavaren eller direktionen skall för avgörande hänskjuta ärendet till skolnämnden, om den som är missnöjd med beslutet inom 14 dagar, räknat från den tidpunkt då han fick del av detta, skriftligen kräver det. Till beslutet skall fogas anvisningar, av vilka framgår hur den som är missnöjd med beslutet skall förfara för att få saken behandlad av nämnden.


104 §

Sedan denna lag trätt i kraft är innehavare av tjänst som timlärare och arbetsmästare vid grundskola timlärare vid grundskola, medan lärare vid hjälpskola, observationsklass och andra specialskolor och specialklasser är specialklasslärare, lärare vid lägre folkskola och specialiserad klasslärare är klasslärare och handarbetslärare på lågstadiet är ämneslärare.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1985.

Regeringens proposition 68/85
Kukurutsk. bet. 8/85
Stora utsk. bet. 86/85

Nådendal den 12 juli 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Kaarina Suonio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.