601/1985

Given i Nådendal den 12 juli 1985

Förordning om kosthållningen för besättning ombord på fartyg

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av 8 § 2 mom. sjölagen av den 9 juni 1939 (167/39) och 90 § sjömanslagen av den 7 juni 1978 (423/78), av dessa lagrum 8 § 2 mom. sjölagen sådant det lyder i lag av den 26 maj 1967 (237/67):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller fartyg, på vilka utförs sådant arbete på vilket sjömanslagen (423/78) skall tillämpas.

Då storleken av fartyg i inrikestrafik, dess trafikområde eller arbetstidsarrangemangen ombord är sådana att det rimligtvis inte är möjligt att iaktta denna förordnings stadganden, kan i fråga om sådant fartyg avvikelse ske från stadgandena i förordningen, dock med undantag av 2 § och 9 § 1 mom. samt 11-13 §§. Härvid bör likväl enligt överenskommelse eller på annat sått ordnas möjlighet att erhålla tillräcklig och hälsosam föda.

Med beaktande av fartygets storlek, dess trafikområde eller arbetstidsarrangemangen ombord kan även överenskommas om ett arrangemang, varvid besättningen själv åt sig ordnar den kosthållning som avses i förordningen.

2 §
Arbetsgivares skyldigheter

Arbetsgivare skall försäkra sig om, att anskaffade livsmedel samt dricks- och hushållsvattnet till sin kvalitet samt i fråga om förpackningar och leveranssätt uppfyller vederbörliga krav.

På fartyg skall finnas sådana proviant- och vattenförråd att de är tillräckliga med hänsyn till trafikområdet och klimatförhållandena.

3 §
Matvaror och mattider

Den mat som serveras skall vara näringsfysiologiskt riktigt tillredd, omväxlande, smaklig och tillräcklig. Måltiderna skall serveras med regelbundna mellantider, med beaktande av arbetsturerna. I fråga om näringens kvalitet och matens tillredning skall även klimatförhållandena beaktas.

Dagligen skall serveras tre måltider och två mellanmål. I samband med dessa skall kaffe eller te serveras minst två gånger om dagen. För arbetstagare, som på fartyget utför arbete mellan klockan 20 och klockan 6, skall mat reserveras för natten.

Om mattider kan, med avvikelse från vad som är stadgat i denna paragraf, överenskommas även på annat sätt.

4 §
Halvfabrikat on konserver

Vid tillredningen och serveringen av maten skall sörjas för tillräcklig hygien samt för besättningens hälsa och välbefinnande ävensom fästas uppmärksamhet vid mässrummets trivsamhet. Då halvfabrikat och industriell färdigmat används, skall dessa ha motsvarande näringsvärde som färska produkter och anskaffas hos tillförlitlig tillverkare eller leverantör.

5 §
Måltidsdrycker

I fråga om serveringen av måltidsdrycker skall stadgandena i denna förordning iakttas i tillämpliga delar.

Som dryck skall serveras friskt vatten och safttillverkningar eller alkoholfri maltdryck.

Om möjligt skall, utöver de i 2 mom. nämnda dryckerna, servera färsk mjölk. Då konserverad mjölk och torrmjölk används, skall dessa vara tillverkade av godkända mjölkprodukter.

6 §
Specialfall

Maten skall vara av samma kvalitet för hela besättningen. Vid behov skall vid tillredningen av maten dock beaktas besättningens religiösa och etiska övertygelse. Sjuk arbetstagare skall, oberoende av matordningen, ges lämpliga föda.

Om den mat som serveras dem som utför specialuppgifter kan överenskommas särskilt.

7 §
Proviantjournal

På fartyget skall föras en proviantjournal i enlighet med ett formulär, som har fastställs av arbetarskyddsstyrelsen, och i denna skall antecknas uppgifter om anskaffade matvaror som har använts för dessa.

På passagerarfartyg, där kosthållningen är gemensam för passagerarna och besättningen, behövs dock inte den i 1 mom. avsedda särskilda proviantjournalen.

8 §
Handböcker och anvisningar

På fartyget skall finnas ändamålsenliga kokböcker och andra hand- och instruktionsböcker samt anvisningar om förvaring och servering av maten.

9 §
Förvaring av livsmedel

Livsmedel skall förvaras i sådana utrymmen som avses i 25 § förordningen om besättningens bostadsutrymmen ombord på fartyg (518/76).

Förvaringsutrymmena skall vara väl ventilerade och till sin temperatur och fuktighet lämpliga för ettvart slag av livsmedel. Sådana livsmedel och matvaror som kan avge för dessa sinsemellan menlig smak eller lukt skall förvaras i separata utrymmen eller kärl.

10 §
Övervakning av kosthållningen på fartyg

Befälhavaren eller av honom för ändamålet särskilt förordnad befälperson skall minst en gång i månaden tillsammans med föreståndaren för ekonomiavdelningen inspektera fartygets livsmedelsförråd och förvaringsutrymmen samt den utrustning som används vid behandlingen av matvaror, vid tillredningen av måltider och vid servering. Om inspektion skall göras anteckning i skeppsdagboken.

Besättningens förtroendemän skall på deras begäran beredas tillfälle att delta i den i 1 mom. avsedda inspektionen. I proviantjournalen skall göras anteckning om inspektionen, om vem som har deltagit i den samt om dess resultat.

11 §
Hushållsvatten

Hushållsvatten skall finnas tillgängligt i tillräckligt mängd och det skall till sin kvalitet uppfylla medicinalstyrelsens krav på hushållsvatten.

12 §
Förvaring av hushållsvatten

För förvaring av hushållsvatten skall ombord på fartyget finnas, med beaktande av trafikområdet och vattentagningsmöjligheterna, tillräckligt rymliga behållare, konstruerade av godkänt material. Då ytbehandlingsmaterial används på behållarnas inte yta, skall detta material vara av godkänd kvalitet.

Behållarna skall hållas rena och vid behov rengöras grundligt, dock minst en gång om året.

13 §
Hushållsvattenbehållare

Hushållsvattenbehållare skall kunna tömmas helt genom en bottenventil på den plats där behållaren är lägst. Sugröret för vattentagning skall vara placerad tillräckligt över behållarens botten.

Hushållsvattenbehållare skall med kofferdamm vara isolerad från sådana behållare, i vilka förvaras hälsofarliga flytande ämnen. Rör för hushållsvatten får inte ledas genom ovan nämnda behållare och andra rörsystem får inte ledas genom behållare för hushållsvatten.

Rören i hushållsvattensystemet får inte stå i förbindelse med andra rörsystem och de skall vara tydligt utmärkta.

14 §
Påfyllnings- och pejlingsrör samt isolering av hushållsvattenbehållare

Påfyllnings- och pejlingsrör samt isolering av hushållsvattenbehållare skall vara belägna minsta 300 mm över däck och försedda med vridbar eller mekanisk tillslutare. Behållaren skall ha minst två luftrör, försedda med insektnät.

Behållare på öppet däck skall isoleras från solstrålning. Behållarna skall vid behov isoleras från värmestrålning från maskineriet.

15 §
Åtgärder vid vattentagning

Till hushållsvattenbehållarna får vatten inte tas annat än från allmänt vattenledningsnät eller på motsvarande godtagbart sätt. Finns det motiverat skäl att befara att vattnet inte uppfyller kvalitetskraven, skall vattnet innan det används som hushållsvatten antingen desinficeras på nedan stadgat sätt eller kokas. Lika skall förfaras, om vatten tas i hamn, där kolera, dysenteri eller annan motsvarande tarminfektion har konstaterats, och om det inte finns skriftligt intyg över vattnets kvalitet, utfärdat av den lokala hälsovårdsmyndigheten eller av Finlands konsul.

16 §
Framställning av hushållsvatten av havsvatten

På fartyg, där hushållsvatten framställs av havsvatten, skall intagen för havsvatten vara placerade för om avloppsöppningarna och tillräckligt långt från dessa.

För framställning av hushållsvatten får havsvatten tas endast på öppna havet tillräckligt långt från förorenade vattenområden. Det är alltid förbjudet att för detta ändamål ta vatten inom hamnområde.

17 §
Desinfektionsanläggningar

På fartyg, på vilka hushållsvatten framställs i temperaturer under 100 °C, samt på fartyg, som tar hushållsvatten annorstädes än i Europa norr om Brest eller i Nordamerika, skall ha anordningar för desinficering av hushållsvatten.

18 §
Konstaterande av pH-värde

Hushållsvatten, framställt av havsvatten, skall ha ett pH-värde mellan 6.5 och 8.5.

På fartyget skall finnas erforderlig utrustning för fastställande av pH-värdet och salthalten hos sådant vatten.

19 §
Desinficering

Desinficering av hushållsvatten skall ske genom klorering av vattnet eller med någon annan, av medicinalstyrelsen godkänd metod.

Kloreringsmedel skall tillsättas i så stor mängd att återstoden fritt klor blir minst 0,5 milligram per liter vatten.

Tiden för kontakten mellan kloreringsmedlet och vattnet skall vara minst 30 minuter. Kontakttiden räknas från det då medlet tillsätts i vattnet intill dess då vattnet töms genom filter eller tas i bruk.

Kloreringsmedlet skall tillsättas i en särskild kontaktbehållare. Om detta inte är möjligt och kloreringsmedlet tillsätts i vattnet medan hushållsvattenbehållaren fylls, kan behållaren användas som kontaktbehållaren, förutsatt att en kontakttid av minst 30 minuter uppnås.

20 §
Deklorering

Klorerat hushållsvatten skall vid behov dekloreras med hjälp av filter med aktivt kol eller på annat godtagbart sätt, så att återstoden fritt klor efter dekloreringen inte överstiger 0,2 milligram per liter vatten. Dekloreringsfiltret skall kunna rengöras med ånga.

På fartyget skall finnas utrustning för mätning av återstoden fritt klor.

21 §
Undersökning av vattnet och vatten av dålig kvalitet

Husshållsvattnets kvalitet skall om möjligt undersökas minst en gång om året. Vid undersökningen skall vattnets bakteriehalt, lukt och smak samt färg klarläggas. Om undersökningen skall göras anteckning i skeppsdagboken.

Hushållsvatten av dålig kvalitet och förskämt hushållsvatten skall utbytas mot hushållsvatten, som uppfyller kvalitetskraven, i första hamn, där sådant vatten finns att tillgå. Härvid skall hushållsvattenbehållaren tömmas helt, rengöras och desinficeras.

22 §
Övervakning av hushållsvattnets kvalitet ombord

I samband med sådan inspektion som avses i 10 § skall också hushållsvattnets kvalitet kontrolleras. Om denna inspektion ävensom om andra kontroller av hushållsvattnets kvalitet skall anteckning göras i skeppsdagboken.

23 §
Åtgärder vid sjukdomsfall

Yppar det ombord på fartyg under resa sjukdom, som medför allvarlig hälsorisk och som kan antas vara föranledd av matvaror eller av hushållsvattnet, skall fartyget anlöpa närmaste lämpliga hamn.

Beträffande dylika sjukdomsfall skall befälhavaren sända anmälan till sjöfartsstyrelsen, som ofördröjligen skall anmäla saken till medicinalstyrelsen och arbetarskyddsstyrelsen. Till anmälan skall fogas erforderliga utdrag ur skeppsdagboken och en redogörelse för sjukdomsfallet och för de åtgärder som har vidtagits med anledning av det.

24 §
Undantagstillstånd

Arbetarskyddsstyrelsen kan på ansökan av arbetsgivaren och efter att ha hört medicinalstyrelsen medge undantag från stadgandena i denna förordning, om det kan anses att syftet med stadgandet blir vunnet på något annat sätt. Innan undantagstillstånd beviljas skall vederbörande arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer beredas tillfälle att avge utlåtande i saken.

25 §
Framläggning till påseende

Denna förordning och med stöd av den utfärdade bestämmelser skall hållas till påseende ombord på fartyget eller i inrikestrafik på annat ändamålsenligt ställe, där besättningen lätt kan ta del av dem.

26 §
Tillsyn

Tillsynen över efterlevnaden av denna förordning och med stöd av den utfärdade bestämmelser utövas av arbetarskydds- och sjöfartsmyndigheterna.

27 §
Närmare bestämmelser

Social- och hälsovårdsministeriet utfärdar närmare bestämmelser om tillämpningen av denna förordning och fastställer de minimimängder av födoämnen som dagligen skall serveras samt anvisningar om hälsosam kosthållning ombord på fartyg.

28 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1986, och genom densamma upphävs förordningen den 5 oktober 1951 angående kosthållningen på finska handelsfartyg (514/51).

Nådendal den 12 juli 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.