600/1985

Given i Nådendal den 12 juli 1985

Lag om ändring av 8 § lagen om tillsynen över arbetarskyddet

I enlighet med riksdagens beslut ändras 8 § 3 och 4 mom. lagen den 16 februari 1973 om tillsynen över arbetarskyddet (131/73),

av dessa lagrum 3 mom. sådant det lyder i lag av den 11 november 1983 (839/83), som följer:

8 §

Vad som i 2 mom. stadgas om arbetsgivarnas föreningar har motsvarande tillämpning på vederbörande statliga myndighet samt på kommunala avtalsdelegationen, avtalsdelegationen för privata statsunderstödda institutioner och den evangelisk-lutherska kyrkans avtalsdelegation samt på sådan myndighet eller privat statsunderstödd institution, som med stöd av bemyndigande av vederbörande avtalsdelegation ingår avtal i stället för denna.

I avtal får undantag likväl inte göras från vad som stadgas i 10 och 11 §§. Myndighet, avtalsdelegation eller privat statsunderstödd institution som nämns i 3 mom. har likväl rätt att komma överens om en verksamhetsperiod för arbetarskyddsfullmäktig och vicefullmäktige som är högst fyra år. Likaså kan det avtalas om vilka som vid val av arbetarskyddsfullmäktig och vicefullmäktige hör till arbetstagarna och vilka som hör till arbetstagarna i funktionärsställning.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1985.

Regeringens proposition 49/85
Socialutsk. bet. 9/85
Stora utsk. bet. 59/85

Nådendal den 12 juli 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.