593/1985

Given i Nådendal den 12 juli 1985

Lag om ändring av 7 § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 9 februari 1962 om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden 7 § 1 mom., sådant det lyder i lag av den 18 januari 1985 (51/85), och

fogas till 7 §, sådan den lyder ändrad genom lagar av den 14 juli 1969, den 18 juni 1971 och den 7 januari 1982 (470/69, 501/71 och 15/82) samt genom nämnda lag av den 18 januari 1985, ett nytt 7 mom. som följer:

7 §

Har till invalidpension berättigad arbetstagare innan invaliditeten begynt varit bosatt i Finland minst fem år och har arbetstagaren omedelbart före inträdet av den sjukdom eller uppkomsten av det lyte eller den skada som utgör den huvudsakliga orsaken till invaliditeten, under en tid av 540 sådana dagar för vilka han inte erhållit i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/84) nämnd dagpenning avvägd enligt förtjänsten eller i lagen om studieledighet (273/79) åsyftad studieledighet, i arbete som avses i denna lag förtjänat minst 800 mark, beaktas såsom pensionsgrundande lön även den lön som han skulle ha förtjänat från invaliditetens början till dess han uppnått pensionsåldern. På samma sätt förfars, om kvinnlig arbetstagare under den tid av högst nio år omedelbart före inträdet av den sjukdom eller uppkomsten av det lyte eller den skada som utgör den huvudsakliga orsaken till invaliditeten haft i 4 § 5 mom. lagen om pension för arbetstagare avsett barn som är yngre än tre år och den i första meningen åsyftade tidsperioden om 540 dagar under nämnda tid löpt till ända, om inte den tid som återstår till pensionsåldern eller motsvarande arbetsförtjänst, utan beaktande av nämnda barnavårdstid, skall räknas såsom berättigande till pension på grund av annat arbets- eller tjänsteförhållande eller företagarverksamhet. Det årliga beloppet av ovan nämnd lön förutsätts uppgå till samma i enlighet med 9 § lagen om pension för arbetstagare justerade markbelopp, för vilket på grund av arbetstagarens arbetsförhållande i genomsnitt erlagts försäkringspremie i enlighet med denna lag under de kalenderår under vilka han i arbete som avses i denna lag förtjänat minst 800 mark, eller om han under inget kalenderår förtjänat minst detta belopp, till samma belopp som nämnda gränsbelopp. Löner som förtjänats före 23 års ålder beaktas dock endast om de förtjänats under det kalenderår under vilket den sjukdom, det lyte eller den skada som utgör den huvudsakliga orsaken till invaliditeten uppkommit, eller under vilket den ovan i andra meningen nämnda tidsperioden om 540 dagar löpt till ända, eller under tre kalenderår omedelbart före förstnämnda år. Vid beräkningen av ovan nämnda markbelopp för vilket i genomsnitt erlagts försäkringspremie beaktas inte tid för vilken arbetstagaren före början av kalenderåret omedelbart före pensionsfallet erhållit sådan dagpenning avvägd enligt förtjänsten som betalas i enlighet med lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Angående beräkningen av markbeloppet stadgas närmare genom förordning.


Av särskilda skäl kan pensionsskyddscentralen besluta att invalidpension skall fastställas på det sätt som avses i 1 mom. även om den förutsättning i fråga om boende som stadgas i nämnda moment inte föreligger.


Denna lag träder i kraft den 1 september 1985.

I denna lag stadgade markbelopp motsvarar det löneindextal som fastställts för år 1962.

Det krav på boende i Finland som stadgas i 7 § 1 mom. gäller inte sådan arbetstagare som före lagens ikraftträdande blivit berättigad till invalidpension vid vars fastställande såsom till pension berättigande beaktats även den tid som återstår till pensionsåldern eller motsvarande lön.

Regeringens proposition 35/85
Socialutsk. bet. 10/85
Stora utsk. bet. 65/85

Nådendal den 12 juli 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Eeva Kuuskoski-Vikatmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.