484/1985

Given i Helsingfors den 14 juni 1985

Lag om ändring av 3 § lagen angående rättighet att idka näring

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 27 september 1919 angående rättighet att idka näring den inledande meningen samt 20 och 24 punkten i 3 §,

nämnda lagrum sådana de lyder, den inledande meningen och 20 punkten i lag av den 12 december 1941 (858/41) och 24 punkten i lag av den 26 januari 1968 (87/68), samt

fogas till 3 § en ny 25 punkt som följer:

3 §

Genom lag eller förordning stadgas särskilt om idkande av följande näringar:


20) affärsrörelse som avser bevakning av gods eller liv;


24) resebyrårörelser; samt

25) organisation och administration av omsättningsskattefri försäljning till resande.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985.

Regeringens proposition 78/85
Ekonomiutsk. bet. 9/85
Stora utsk. bet. 68/85

Helsingfors den 14 juni 1985

Republikens President
Mauno Koivisto

Handels- och industriminister
Seppo Lindblom

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.